http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
MELDUNKI / DOWODY OSOBISTE
OŚWIATA, WYCHOWANIE
ZGROMADZENIA PUBLICZNE (OD 14.10.2015R)
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/DROGOWA
PODATKI I OPŁATY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE
USC / URODZENIA, ŚLUBY, ZGONY, ZMIANA NAZWISKA
POMOC SPOŁECZNA; SOCJALNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI, STYPENDIA
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
USC / URODZENIA, ŚLUBY, ZGONY, ZMIANA NAZWISKA 
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
 
data publikacji:  21-02-2016 | 23:03
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2016 | 23:41
autor dokumentu: Patrycja Czarnynoga
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

Zakres spraw

URODZENIA, ŚLUBY, ZGONY, ZMIANA NAZWISKA

Referat prowadzący:

Urząd Stanu Cywilnego  

Pracownik merytoryczny:

Agnieszka Radwańska -  Z-ca Kierownika USC

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 111

  

Grzegorz Skipioł – II Z-ca Kierownika USC

Tel. 48 /32/ 21-89-366wew. 111

 

 

USC 1

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

USC 2

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

USC 3

Zmiana imienia / zmiana nazwiska

USC 4

Rejestracja zgonów

USC 5

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

USC 6

Wnioski w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

USC 7

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

USC 8

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

USC 9

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

USC 10

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

USC 11

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed Upływem 1 miesiąca

USC 12

Rejestracja urodzeń

USC 13

Rejestracja małżeństw - zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

USC 14

Rejestracja małżeństw - zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

USC 15

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

USC 16

Transkrypcja aktu stanu cywilnego – przeniesienie do rejestru stanu cywilnego dokumentu zagranicznego będącego dowodem zdarzenia i jego rejestracji

USC 17

Rejestracja urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego

USC 18

Oświadczenie o zmianie imienia ( imion ) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

USC 19

Udostępnianie  aktów stanu  cywilnego oraz  ich  akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia  księgi małżeństw i zgonów

USC 20

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

USC 21

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

USC 22

Uznanie orzeczenia  o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie unii europejskiej

USC 23

Uznanie orzeczenia  o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do unii europejskiej

 

 

 
 


Interaktywna Polska