http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 
 
data publikacji:  06-08-2003 | 08:53
data ostatniej modyfikacji:  29-01-2016 | 08:29
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 


Referat Organizacyjny, Spraw obywatelskich i Społecznych

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA:
 
 1. Rejestr pracowników urzędu,
 2. Rejestr stażystów i praktykantów,
 3. Dziennik korespondencji
 4. Ewidencja delegacji służbowych,
 5. Rejestr szkoleń pracowniczych,
 6. Rejestr kontroli zewnętrznych,
 7. Rejestr pieczątek,
 8. Rejestr umów cywilno-prawnych
 9. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 10. Rejestr dokumentacji przekazywanej do archiwum
 11. Rejestr Zarządzeń Wójta,
 12. Rejestr Zarządzeń Wójta – Kierownika Urzędu,
 13. Rejestr skarg i wniosków
 14. Archiwum Urzędu - zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. NR 171 poz. 1396 tekst jednolity z późn. zm. art. 33-35) Archiwum Urzędu ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone. Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy komórek Urzędu. Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Katowicach.
 15. Rejestr mieszkańców[1],
 16. Rejestr wyborców[2],
 17. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 18. Rejestr unieważnionych formularzy do dowodów osobistych
 19. Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
 20. Rejestr informacji publikowanych w BIP
 21. Rejestr upoważnień do danych osobowych
 22. Rejestr instytucji kultury
 23. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 24. Rejestr szkół i placówek niepublicznych
 25. Rejestr incydentów
 26. Dziennik ASI
 
 
Żądane informacje zostają udzielone na pisemny wniosek strony zainteresowanej z podaniem podstawy prawnej oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Dz. U. nr 33 poz.883).
 

Urząd Stanu Cywilnego

WYKAZ REJESTRÓW:
 
 1. Rejestr zapewnień.
 2. Rejestr zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubów konkordatowych)
 3. Rejestr ślubów obywateli polskich z cudzoziemcem w kraju.
 4. Rejestr zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą.
 5. Rejestr przypisków z akt stanu cywilnego.
 6. Rejestr wydanych decyzji
 7. Rejestr jubilatów
 
Z rejestrów Urzędu Stanu Cywilnego nie udostępnia się danych. Zaświadczenia i odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek strony. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180 z późn. zmianami)
 

Rada Gminy Bojszowy

WYKAZ REJESTRÓW:
 
 1. Rejestr uchwał Rady Gminy Bojszowy.
 2. Rejestr aktów prawa miejscowego.
 

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

WYKAZ REJESTRÓW:
 
 1. Rejestr psów ras agresywnych .
 2. Rejestr zaszczepionych psów przeciwko wściekliźnie.
 3. Rejestr decyzji na wycinkę drzew.
 4. Rejestr działalności regulowanej_ stan na 27.01.2016r.
 5. Rejestr zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego
 6. Rejestr decyzji o zajęciu pasa drogowego
 7. Zgody na umieszczenie reklam w pasie drogowym
 8. Rejestr wydanych warunków uzgodnienia zjazdów na drogę gminną
 9. Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
 10. Rejestr zbiorników bezodpływowych
 11. Rejestr zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 12. Dziennik Korespondencji Referatu
 13. Rejestr złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 14. Rejestr środków trwałych
 15. Rejestr wezwań do złożenia deklaracji lub korekt
 16. Rejestr wniosków CEIDG
 17. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 18. Rejestr złożonych oświadczeń o wielkości sprzedaży
 19. Rejestr właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne niezgodnie z regulaminem
 
Informacje w zakresie w/w spraw udzielane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej /osoby będącej przedmiotem sprawy/ lub wniosek instytucji upoważnionej do otrzymania ww. informacji.
 

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa

WYKAZ REJESTRÓW:
 
 1. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 2. Rejestr wydanych zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego budynku.
 3. Rejestr decyzji celu publicznego
 4. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
 5. Rejestr wydanych opinii o terenie
 6. Rejestr wieczystych użytkowników
 7. Rejestr decyzji podziałowych
 8. Rejestr obiektów hotelowych
 9. Rejestr nieruchomości gminnych
 
 

Referat Finansowy i Podatków

WYKAZ REJESTRÓW:
 
 1. Rejestr decyzji wymiarowych
 2. Rejestr zaświadczeń – podatki
 3. rejestr przypisów i odpisów
 4. Ewidencja upomnień
 5. Ewidencja tytułów wykonawczych
 6. Rejestr decyzji w sprawie ulg i zwolnień w podatkach
 
Informacje w zakresie w/w spraw udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej /osoby będącej przedmiotem sprawy/ lub wniosek instytucji upoważnionej do otrzymania ww. informacji oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 
 

Zarządzanie Kryzysowe,
 Kancelaria Dokumentów Niejawnych

WYKAZ DZIENNIKÓW, REJESTRÓW:
 
 1. Dziennik ewidencyjny
 2. Rejestr teczek akt
 3. Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych
 4. Wykaz osób do kwalifikacji wojskowej
 5. Wykaz osób przewidzianych do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
 6. Rejestr pełnomocników
 7. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 
 
Informacje w zakresie w/w spraw udzielane są na wniosek osoby lub instytucji upoważnionej do otrzymania ww. informacji.
 

 Referat Zamówień Publicznych ,
Umów, Rozwoju i Promocji

WYKAZ REJESTRÓW:
 
 1. Rejestr umów
 

 


[1]Zaświadczenia z rejestru mieszkańców zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133 poz. 883 z 1997 roku) są wydawane na pisemny wniosek mieszkańca
[2]Rejestr wyborów zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14.06.1993 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 321) jest udostępniany na pisemny wniosek wyborcy.
 
 
 


Interaktywna Polska