http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
Rejestr zmian
Informacje nieudostępnione
Polityka prywatności
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Informacje nieudostępnione 
INNE
 
data publikacji:  16-03-2006 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga

 

 

 

Jeżeli poszukiwanej przez siebie informacji nie znaleźli Państwo w naszym serwisie, a w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej powinna ona zostać udostępniona, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy:

 URZĄD GMINY BOJSZOWY  
ul. Gaikowa35, 43-220 Bojszowy
tel. /32/ 21-89-366,
fax /32/ 21-89-071
e-mail: p.plawecka@bojszowy.iap.pl

 Godziny urzędowania:
poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

 


 

 Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bojszowy, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Dostęp do dokumentów publicznych nie podlega ograniczeniu z wyjątkiem dokumentów, których zasady udostępniania są określone w odrębnych przepisach, a w szczególności dotyczących:

·         akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

·         dokumentów zawierających informacje niejawne,

·         dokumentów zawierających informacje objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych,

·         dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, handlową, zawodową, bankową, ubezpieczeniową lub inne prawnie chronione informacje w tym wywiady środowiskowe,

·         akt osobowych pracownika, list płac, innych dokumentów pracowniczych.

Udostępnienie dokumentu publicznego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów. Wgląd do dokumentu odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach urzędowania tej jednostki w obecności pracownika wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu.

Osobami uprawnionymi do udostępnienia dokumentów są: wójt gminy lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku odmowy udostępnienia dokumentu przez osoby upoważnione przez wójta wnioskodawca może w terminie 3 dni roboczych skierować zażalenie do wójta. Rozstrzygnięcie wójta jest ostateczne.

Fakt udostępnienia dokumentów publicznych, a w szczególności rodzaj dokumentu, data i sposób jego udostępnienia, podmiot wnioskujący, podlega obowiązkowi ewidencjonowania. Ewidencja taka prowadzona jest przez Sekretariat Wójta.

Kierownicy jednostek organizacyjnych tworzą ewidencję udostępnionych dokumentów publicznych i są odpowiedzialni za prawidłowe ich prowadzenie.

 


 

 

 

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

 

 

Ustawa o ochronie informacji niejawnych


 

 

 


 

Informacje nieudostępnione 
 


Interaktywna Polska