http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Opinii RIO 2006-2010
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
OPINIE RIO 
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
 
data publikacji:  28-02-2011 | 09:53
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 15:20
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego 05.07.2012
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011rok 05.07.2012
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 30.11.2011
więcej »»»
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę Bojszowy kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 30.11.2011
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy projekcie budżetu gminy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 30.11.2011
więcej »»»
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. 12.09.2011
więcej »»»
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2010 rok 01.06.2011
więcej »»»
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010rok 11.05.2011
więcej »»»
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojszowy wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 28.02.2011
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska