http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  07-02-2017 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  07-02-2017 | 14:23
data wytworzenia dokumentu:  13-01-2017
autor dokumentu: Wojewoda Śląski
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU 07.02.2017

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2017 ROKU

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 23 września 2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1534 z późniejszymi zmianami), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 202, poz. 1566 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września  2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016 roku poz.1657) informuję się co następuje:

1.       W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2.       Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt 3 wzywa się:

a)       mężczyzn urodzonych w 1998 roku,

b)       mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c)       osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które:

-  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły , w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne  do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54, poz. 321).

e)  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.       Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast: Bieruń, Imielin i Lędziny; gmin: Bojszowy i Chełm Śląski – przeprowadzona zostanie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta) w okresie od dnia 27 marca do dnia 13 kwietnia 2017 roku, ( z wyłączeniem 12 kwietnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 1230 do 1730.  Dla osób z Gminy Bojszowy w dniach 10, 11 i 13 kwietnia 2017 roku.

4.       Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a)       wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej  w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b)       powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

c)       wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

5.       Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

a)       wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej  w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

b)       powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

c)       wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6.       Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7.       Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8.       Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada  1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9.       Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10.    W razie niestawienia się  do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta)  z urzędu albo na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę  podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11.    Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

12.    Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli  ukończyli co najmniej 18 lat życia.

 

Wojewoda Śląski

 

  (-) Jarosław Wieczorek

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska