http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  28-12-2016 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  28-12-2016 | 11:26
data wytworzenia dokumentu:  21-12-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy 28.12.2016

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

na terenie gminy Bojszowy

 

 

Wójt Gminy Bojszowy

 

na podstawie art. 6  ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1777 z późn. zm.) zaprasza do konsultacji społecznych w terminie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r., dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy,

 

Konsultacje społeczne mają na celu poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bojszowy.

 

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar całej gminy i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą oraz podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

 

Konsultacje społeczne będą miały formę:

a)     zbieranie uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu uwag. Formularz będzie można złożyć w Urzędzie Gminy w Bojszowach,

b)    zbieranie uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym na stronie internetowej www.bojszowy.pl oraz bip.bojszowy.pl formularzu zgłaszania uwag. Formularz będzie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wojt_bojszowy@pro.onet.pl;

c)     spotkania otwarte dla mieszkańców, umożliwiające omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu:

  • 16 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Bojszowach – Gminna Biblioteka Publiczna ul. Gościnna 6,
  • 18 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Bojszowach Nowych – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ruchu Oporu 100,
  • 19 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Świerczyńcu – Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Sierpowa 38;

d)    zbieranie uwag ustnych. Uwagi będzie można kierować w czasie trwania konsultacji do pracowników w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 Urzędu Gminy w Bojszowach. Kontakt telefoniczny – 32 218 93 66 wew. 115.

 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy, a także formularz zgłaszania uwag będą dostępne:

a)     w Biuletynie Informacji Publicznej (zakłada „Prawo lokalne” – „Konsultacje społeczne”), na  stronie internetowej www.bojszowy.pl (zakładka „Rewitalizacja”),

b)    w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 Urzędu Gminy w Bojszowach ul. Gaikowa 35.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik Referatu Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, Urzędu Gminy w Bojszowach.

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną udostępnione w ciągu 5 dni od daty ich zakończenia w formie raportu na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojszowy, w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8.

 

Ponadto informuję, że Urząd Gminy Bojszowy prowadzi działania edukacyjno-informacyjne poprzez stały dostęp do informacji na temat procesu rewitalizacji, udzielanych przez pracowników Referatu Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, Urzędu Gminy w Bojszowach oraz informacje zamieszczane w miesięczniku „Nasza Rodnia”.

 

Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska