http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA 
 
data publikacji:  08-06-2011 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  08-06-2011 | 12:56
data wytworzenia dokumentu:  08-06-2011
autor dokumentu: Ewa Ziobro
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników 08.06.2011

 

DO KONCA CZERWCA MOŻNA ZGŁASZAĆ RADZIE GMINY
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
 
 
Kto może zostać ławnikiem?
Osoba w wieku od 30 do 70 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, niekarana i o nieskazitelnym charakterze. Musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, a także pracować lub zamieszkiwać w rejonie kandydowania co najmniej od roku. Aby starać się o posadę ławnika, nie można pracować w sądach, prokuraturach i policji. Szans nie mają także adwokaci, radcy prawni, żołnierze, strażnicy więzienni i duchowni.
 
Kto może zgłosić kandydata na ławnika?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze.
 
Termin zgłaszania?
Termin zgłaszania kandydatów na ławników mija 30 czerwca 2011 roku.
 
Jakie dokumenty?
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska