http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-03-2011 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XXVI/145/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2009r. sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przekraczającej wartość 100 tysięcy EURO 26.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2009r. sprawie: przystąpienia do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach oraz nieodpłatnego nabycia od Gminy Tychy akcji w kapitale zakładowym 26.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2009r. sprawie: określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 26.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/142/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2009r. sprawie: powołania składu osobowego Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. ”Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach”. 26.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXVI/141/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 czerwca 2009r. sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach 26.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXV/140/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Bojszowy do złożenia oświadczenia woli w zakresie umowy pod nazwą „Pierwszy krok do lepszego jutra” zgodnej z wnioskiem złożonym w ... 30.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXV/139/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie na 2009r 30.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXV/138/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2008r. 30.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2009r. sprawie: zmiany Statutu Gminy Bojszowy przyjętego Uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami 26.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2009r. sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach w Gminie Bojszowy 26.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/135/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2009r. sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 26.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/134/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 marca 2009r. sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 26.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok 17.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i „Łąk Ku Korzeńcu” 17.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/131/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszo 17.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/130/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i ulicy Przecznej 17.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/129/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszo 17.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/128/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia” 17.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/127/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 17.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/126/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009r. sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 17.02.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
 


Interaktywna Polska