http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  05-01-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  05-01-2007 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr I/2006 05.01.2007

PROTOKÓŁ Nr I/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 27 listopada 2006r.
(sesja inauguracyjna kadencji 2006-2010)

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

3.      Ślubowanie radnych.

4.      Zatwierdzenie porządku sesji.

5.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy:

                                                                        a)      zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

                                                                       b)      wyrażenie zgody na kandydowanie,

                                                                        c)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

                                                                       d)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

                                                                        e)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

7.      Przejęcie prowadzenia obrad sesji przez wybranego Przewodniczącego Rady Gminy.

8.      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy:

                                                                        a)      zgłaszanie kandydatur,

                                                                       b)      wyrażenie zgody na kandydowanie,

                                                                        c)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

                                                                       d)      przeprowadzenie głosowania tajnego,

                                                                        e)      podjęcie uchwał stwierdzających wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

9.      Ustalenie składów komisji stałych Rady Gminy.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.

11.  Zapytania i interpelacje radnych.

12.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13.  Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Sesję otworzył radny senior - najstarszy wiekiem radny nowej kadencji Pan Stefan Bratek witając radnych oraz wszystkich obecnych na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzata Rokowska wręczyła zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego 15 radnym obecnym na sesji.

Przystępując do ślubowania radnych Pani Irena Brzezińska odczytała tekst ślubowania następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”
oraz poinformowała, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie odczytała kolejno, według układu alfabetycznego wszystkich radnych, którzy złożyli ślubowanie mówiąc: „Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 4
Zatwierdzenie porządku sesji:

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez uwag – 15 głosów – za.

Ad. 5
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Pan Marek Kumor zaproponował Panią Irenę Brzezińską oraz Pana Krzysztofa Ścierskiego
do Komisji Uchwal i Wniosków.
Kandydaci wyrazili zgodę .

W związku z brakiem innych propozycji przystąpiono do głosowania przedstawionych kandydatur.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie weszli (15 głosów – za):

- Pani Irena Brzezińska,

- Pan Krzysztof Ścierski.

Ad.6
Wybór Przewodniczącego rady Gminy Bojszowy.

1) zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy:

    Radna Irena Brzezińska uzasadniając zaproponowała  – radnego Marka Kumor,

    -  radny Marek Kumor wyraził zgodę na kandydowanie.
    Nie zgłoszono innych kandydatur.

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej:
   -  do Komisji Skrutacyjnej zostały podane tylko dwie kandydatury,

   - radny Marek Kumor zaproponował : Pana Czesława Hachuła oraz Pana Piotra Wróbel,

   - kandydaci wyrazili zgodę.

Prowadzący obrady radny Stefan Bratek poddał pod głosowanie propozycje członków Komisji Skrutacyjnej.

Skład Komisji Skrutacyjnej został ustalony jednogłośnie – 15 głosów za.
Komisja Skrutacyjna w składzie:- Piotr Wróbel – przewodniczący komisji,
                                                    - Czesław Hachuła – członek komisji           
przystąpiła do czynności związanych z wyborem Przewodniczącego rady Gminy Bojszowy.

Po przygotowaniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna przedstawiła następujące zasady głosowania:

 1. Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Bojszowy Rada Gminy dokonuje wyboru ze swego grona Przewodniczącego Rady Gminy bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Każdy radny otrzyma jedną kartę do głosowania, na której umieszczone zostało nazwisko zgłoszonego kandydata.
 3. Na kartach do głosowania tajnego obok kandydata znajduje się kratka, w której stawia się znak x oznaczający poparcie dla kandydata.

 

 

 1. Każdy radny może postawić tylko jeden znak x – oznaczający głos – za
  wybranym kandydatem.
 2. Brak skreśleń na karcie do głosowania oznacza głos nieważny.
 3. Każdy radny po dokonaniu wyboru złożoną na pół kartkę do głosowania umieszcza w urnie.
 4. Komisja Skrutacyjna dokonuje podsumowania wyników głosowania tajnego
  i odczyta protokół z przeprowadzonego głosowania, który jest podstawą 
  do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

W/w uchwała nie podlega głosowaniu przez Radę Gminy.

Radni według porządku alfabetycznego otrzymywali kartę do głosowania
 i w pomieszczeniu obok sali narad dokonywali skreślenia, po czym wracali w celu umieszczenia karty w urnie.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy.

Kandydat Marek Kumor otrzymał – 13 głosów za, (2 głosy nieważne).

 

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Bojszowy został radny MAREK KUMOR.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna Irena Brzezińska odczytała uchwałę Nr I/1/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia
27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy.

 

Następnie radny Stefan Bratek przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady Gminy Markowi Kumorowi. Wójt Gminy złożył życzenia i wiązankę kwiatów.

Przewodniczący Rady Gminy wygłosił przemówienie następującej treści:

” Wysoka Rado, Szanowni Państwo -

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy poparli w głosowaniu moją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy.

Dziękuję za zaufanie. Zapewniam, że w wypełnianiu powierzonej mi funkcji będę kierował się zasadą pełnego obiektywizmu w prowadzeniu obrad, zasięganiu opinii wszystkich radnych oraz będę organizował pracę Rady tak, aby obowiązki radnego były sprawowane godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro naszej gminy i jej mieszkańców.

Dołożę wszelkich starań, aby wszystkie swoje umiejętności oraz wiedzę wykorzystać dla gminnego dobra.

Chcę współpracować z każdym, dla którego ważne jest jutro naszej małej ojczyzny.

Proszę radnych – bierzmy pełną odpowiedzialność za wypowiadane słowa, nie tylko tu na Sali obrad, ale też na różnych spotkaniach – pamiętając o tym, że od 12 listopada 2006r. jesteśmy radnymi. Jesteśmy organem Gminy, ważnym organem.
Gratuluję wyborczego wyniku wszystkim, którzy kandydowali w wyborach samorządowych, a wszystkim wyborcom dziękuję za to, że chcieli decydować o swojej lokalnej przyszłości na 4 lata.
Nie mogę nie wspomnieć o tym, o czym tu 4 lata temu miałem zaszczyt powiedzieć .
O tych symbolach – krzyżu i godle państwa – Bogu, Ojczyźnie oraz honorze.

 

O tych symbolach utożsamiających tę Radę z niezmiennymi wartościami, o których każdy z nas musi pamiętać  - bo przecież po to „15” wypowiadało: „Ślubuję . Tak mi dopomóż Bóg.” Życzę zgodnej współpracy Rady z Wójtem, zgodnej pracy Radzie V kadencji – niech to zawołanie „zgoda i praca” z herbu gminy, jednoczy nas dla dobra każdej miejscowości gminy – dla bojszowskiej gminy.”

 

Ad.7
Przejęcie obrad sesji przez wybranego Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Przewodniczący Marek Kumor przystąpił do dalszego prowadzenia obrad sesji.

 

Ad.8
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy.

1) zgłaszanie kandydatur na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

    - podano trzy kandydatury,

    - radny Grzegorz Sztoler zgłosił radnego Roberta Seweryna,

    - radny Antoni Wilczek zgłosił radną Irenę Brzezińską,

    - radny Piotr Wróbel zgłosił radnego Antoniego Wilczka.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie .

 

Rada Gminy zaakceptowała skład Komisji Skrutacyjnej ustalonej w punkcie 6 w osobach:

- Piotr Wróbel – przewodniczący komisji,

- Czesław Hachuła – członek komisji.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z wyborem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy.

Na kartach do głosowania wpisano w układzie alfabetycznym trzech kandydatów:

- Brzezińska Irena,

- Seweryn Robert,

- Wilczek Antoni.

Następnie przedstawiono zasady głosowania dotyczące wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy:

 1. Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Bojszowy Rada Gminy dokonuje wyboru ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Każdy radny otrzyma jedną kartę do głosowania, na której umieszczone zostały nazwiska zgłoszonych kandydatów.
 3. Na kartach do głosowania tajnego obok każdego kandydata znajduje się kratka,
  w której stawia się znak x oznaczający poparcie dla kandydata.
 4. Każdy radny może postawić tylko dwa znaki x – oznaczające głosy – za
  wybranymi kandydatami.
 5. Brak skreśleń na karcie do głosowania oznacza głos nieważny.
 6. Każdy radny po dokonaniu wyboru złożoną na pół kartkę do głosowania umieszcza w urnie.
 7. Komisja Skrutacyjna dokonuje podsumowania wyników głosowania tajnego
  i odczyta protokół z przeprowadzonego głosowania, który jest podstawą
  do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy .
  W/w uchwała nie podlega głosowaniu przez Radę Gminy.

 

Głosowanie przebiegało identycznie, jak przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przeprowadzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy (oddano 15 ważnych głosów).

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1)      Irena Brzezińska – 11 głosów,

2)      Robert Seweryn – 5 głosów,

3)      Antoni Wilczek – 11 głosów.

 

W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Bojszowy zostali radni: IRENA BRZEZIŃSKA oraz ANTONI WILCZEK.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Radna Irena Brzezińska z Komisji Uchwal i Wniosków odczytała dwie uchwały
Nr I/2/2006 oraz I/3/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2006r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy.

 

Ad.9
Ustalenie składów komisji stałych Rady Gminy.

W pierwszej kolejności przystąpiono do powołania Komisji Rewizyjnej.

Na członków Komisji Rewizyjnej przedstawiono następujące kandydatury:

- radny Czesław Hachuła został zaproponowany przez radnego Henryka Kostyrę,

- radny Grzegorz Sztoler został zaproponowany przez radnego Grzegorza Tomalę,

- radny Dariusz Gniza został zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Marka  
  Kumora.

Innych kandydatur brak.

Przystąpiono do głosowania jawnego dotyczącego składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- Czesław Hachuła – 13 głosów – za, 1 głos – przeciw, 1 głos wstrzymujący się,

- Grzegorz Sztoler – 11 głosów – za, 4 głosy – wstrzymujące się,

- Dariusz Gniza – 15 głosów – za.

Proponowani kandydaci weszli w skład Komisji Rewizyjnej.

Następnie przystąpiono do ustalenia składów osobowych pozostałych komisji.
Radni osobiście zadeklarowali członkostwo w następujących komisjach:

1)      Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury,

2)      Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego,

3)      Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług,

4)      Komisja Gospodarki Komunalnej.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał składy osobowe poszczególnych komisji, które
są zawarte w załącznikach do uchwały.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Gminy.

Radna Irena Brzezińska odczytała uchwałę Nr I/5/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia
27 listopada 2006r, w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bojszowy oraz określenia ich składów osobowych, którą Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie.

W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów za.

Po ustaleniu składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Przewodniczący Rady zarządził pierwsze posiedzenia tych komisji w celu wyboru przewodniczących i sekretarzy
stałych komisji Rady Gminy.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym wybrali ze swego grona przewodniczącego
i sekretarza komisji:

- Komisja Rewizyjna:     przewodniczący -                    Czesław Hachuła,
                                      sekretarz –                              Grzegorz Sztoler,
- Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury:
                                       przewodniczący -                   Grzegorz Gwóźdź,
                                       sekretarz -                              Dariusz Gniza

- Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego:

                                       przewodniczący -                   Henryk Kostyra

                                      sekretarz -                               Piotr Wróbel   

- Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług:
                                      przewodniczący -                    Stefan Bratek

                                      sekretarz -                               Rajmund Gondzik                               

- Komisja Gospodarki Komunalnej:

przewodniczący -                    Piotr Wróbel
sekretarz -                               Krzysztof Ścierski

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy:
                                      przewodniczący -                    Grzegorz Gwóźdź
                                      sekretarz -                               Marek Kumor

Pani Irena Brzezińska przekazała radnym, kto w danej komisji został przewodniczącym,
a kto sekretarzem.

Protokoły z tych posiedzeń znajdują się w teczkach poszczególnych komisji.

Ad.11
Zapytania i interpelacje radnych.

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata w krótkim wystąpieniu pogratulował Wysokiej Radzie otrzymania mandatu radnego, objęcia funkcji przewodniczących komisji stałych Rady Gminy oraz złożył deklarację o chęci współpracy z każdym radnym.

Po czym przekazał informację o konieczności zwołania kolejnej sesji w związku
z podjęciem niezbędnych uchwał dotyczących głównie: zmian w budżecie, zaciągnięcia kredytu na halę sportową, zasad dotowania stowarzyszeń, określenia wysokości stawek podatku na 2007r.

Zapytania:

Radny Grzegorz Sztoler – poprosił o informację na temat dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Międzyrzecze,

- zgłosił interpelację dotyczącą niebezpiecznego przejścia dla pieszych obok gospody
  oraz obok sklepu w Międzyrzeczu (brak właściwego oznakowania) i wniósł o załatwienie
  sprawy w trybie pilnym,

- zgłosił o niebezpieczeństwie dotyczącym wychodzenia dzieci i młodzieży na dach
  w budynku strażnicy OSP w Międzyrzeczu, a spowodowanym brakiem zabezpieczenia   
  drabiny  prowadzącej na dach, prosi o interwencję w tej sprawie,

- poprosił o informację na temat budowy chodnika przy ul. Międzyrzecznej (jaki jest
  harmonogram prac, jaki zakres, jakie terminy?)

Radny Grzegorz Tomala –zapytał o informację dotyczącą rekultywacji zbiornika wód słonych w Jedlinie (harmonogram robót, kto je wykonuje, czy projekt, który był do wglądu radnych jest aktualny, czy nastąpiły jakieś zmiany?)

Radny Robert Seweryn – w związku z katastrofą w KWK „Halemba”, zaproponował  przesłanie na ręce władz miasta Ruda Śląska oświadczenia radnych, wyrażającego współczucie i solidarność z rodzinami ofiar katastrofy (proponowana treść stanowi załącznik do protokołu),

- proponuje zamówić mszę św. w intencji Wójta oraz radnych V kadencji .

Ad. 12
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

Samochód pożarniczy – z powodu braku środków, dofinansowanie zakupu samochodu
dla OSP Międzyrzecze, w tym roku jest niemożliwe. Wójt zadeklarował pomoc finansową
w tej sprawie w roku 2007.

Przejście dla pieszych – brak właściwego oznakowania jest spowodowany planowanym
w najbliższych dniach remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej na tym odcinku.
Po nałożeniu nowej nawierzchni, zostanie rozwiązana sprawa oznakowania.

Zabezpieczenie drabiny – w tej kwestii zostały już podjęte różne działania, jednak bez rezultatu. Wójt przyjął zgłoszony wniosek do realizacji.

Budowa chodnika przy ul. Międzyrzecznej – w tej kadencji Rady Gminy przewidziany jest remont ul. Międzyrzecznej wraz z budową chodnika. Planowana inwestycja powinna rozpocząć się w latach 2008-2009.

Rekultywacja zbiornika wód słonych – rozpoczęta rekultywacja zbiornika wód słonych
w Jedlinie jest prowadzona w oparciu o dokumentację zaopiniowaną przez poprzednią Radę.
Prace są realizowane zgodnie z projektem. Wójt zobowiązał się udzielać informacji na temat rekultywacji na kolejnych sesjach.

Ad. 13
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L. Kucz
Bojszowy, dnia 06.12.2006r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska