http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  05-01-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  05-01-2007 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr II/2006 05.01.2007

PROTOKÓŁ Nr II/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 1 grudnia 2006r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Ślubowanie Wójta Gminy Bojszowy.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Przyjęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje radnych.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-2
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych (spóźniony 10 min. radny Dariusz Gniza)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów –za.

Ad.3

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Małgorzata Rokowska wręczyła zaświadczenie Wójtowi Gminy Bojszowy Henrykowi Utrata.
Wójt został wybrany w wyborach bezpośrednich przy poparciu ponad 85% wyborców.

Przyjął gratulacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych. Kwiaty wręczyli radna Irena Brzezińska oraz radny Robert Seweryn.

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata złożył ślubowanie następującej treści:

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”   „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu Wójt Gminy złożył podziękowanie oraz zadeklarował gotowość współpracy
z Radą Gminy na rzecz wspólnego dobra mieszkańców.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.
Projekty uchwał omówił Wójt Gminy.

Uchwała Nr II/6/2006  w sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego
zaciągniętego w 2006r. w kredyt długoterminowy.
Proponuje się przekształcenie kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000,-zł w kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego. Spłata kredytu nastąpi w latach
2007-2008, a źródłem spłaty będą dochody z podatków i opłat lokalnych. 

Projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
i został jednogłośnie, pozytywnie przyjęty przez członków komisji.

Radny Robert Seweryn – zapytał, jakie będą skutki budżetowe związane z obsługą tego kredytu?

Odpowiedź Wójta – 6% w skali roku.

Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2007.

Uchwała ta jest podejmowana, co roku. Dotyczy spłaty z dniem 31 grudnia 2006r.
debetu figurującego na koncie oraz możliwości zaciągania zobowiązań przez Wójta Gminy
w roku 2007. Maksymalna kwota kredytu krótkoterminowego na rok 2007 wynosi
900.000,- zł ( bez zmian w porównaniu do roku 2006).
Bez uwag radnych.

 

Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

Do projektu uchwały wprowadzono poprawkę polegającą na zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 600.000,- zł z tytułu przekształcenia kredytu krótkoterminowego
w kredyt długoterminowy o tę kwotę. Ogółem zwiększenie przychodów budżetu gminy wynikających z uchwały wynosi 1.403.354,-zł

Wójt Gminy omówił projekt uchwały oraz dwa załączniki do uchwały.

Załącznik nr 1 przedstawia zwiększenie dochodów na kwotę 161.716,-zł oraz zmniejszenie dochodów na kwotę 803.354,-zł.

Załącznik nr 2 przedstawia zwiększenie wydatków na kwotę 761.716,-zł.
Wójt udzielił szczegółowych informacji na temat zmian w poszczególnych działach
i rozdziałach wymienionych w załącznikach.
Przedstawiając budżet gminy Bojszowy po wprowadzeniu zmian wspomniał o ważnych
dla budżetu wskaźnikach, które muszą być przestrzegane.

Bez uwag radnych.

 

Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Longina Giedwiłło

Art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zobowiązuje Radę Gminy do uchwalania corocznie programu współpracy z organizacjami samorządowymi.
Podjęta uchwała przez poprzednią Radę została zakwestionowana przez Wydział Prawny
i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
W uchwale nie wystarczy określić wyłącznie podstawy i zadań programu (w 2005 roku
taka forma była właściwa), lecz z treści uchwały powinny również wynikać formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Uwzględniając sugestie nadzoru prawnego załącznikiem do uchwały jest „Program współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok”.

 

Pani Sekretarz udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Roberta Seweryn, dotyczące ilości organizacji pozarządowych działających na terenie gminy oraz o zakresie współpracy
z organizacjami w poprzednich latach.

Innych uwag brak.

 

Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy zwanego dalej pracodawcą wobec Wójta Gminy Bojszowy.

 

Projekt uchwały przedstawił Radca Prawny Pan Mirosław Nosalik.

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych organ, jakim jest Rada Gminy,
ma obowiązek upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, z wyłączeniem ustalania wynagrodzeń.

Bez uwag radnych.

Uchwała II/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru
w 2007r.

Proponowane w uchwale stawki podatkowe są takie same jak w roku poprzednim
(4 rok bez zmian) i kształtują się na poziomie 70-80% stawek maksymalnych.

Wysokość stawek podatkowych określona jest w uchwale.

Wójt omawiając uchwałę poinformował radnych o fakcie porządkowania spraw w geodezji
oraz o weryfikacji deklaracji podatkowych składanych przez mieszkańców.

Bez uwag radnych.

 

Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2007r.

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w kwocie 32,-zł oraz zwalnia z podatku wszystkich posiadaczy psów nie ujętych w wykazie posiadania ras psów uznanych za agresywne (bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego).

Wójt udzielił odpowiedzi na pytania i sugestie radnych Grzegorza Sztolera
oraz Roberta Seweryna, dotyczące m.in.: ilości psów na terenie gminy, problemu dotyczącego bezpańskich psów, ilości agresywnych psów.

Innych uwag brak.

 

Uchwała Nr II/13/2006 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych w roku 2007.

Proponowane stawki zostały obniżone w porównaniu do roku poprzedniego, a ich wysokość jest uzależniona od kategorii samochodu

Stawki są obniżone maksymalnie o 200 zł. Proponowane obniżenie stawek zostało uwzględnione w projekcie budżetu na 2007r.
Uwaga Wójta – w przypadku ciągników i przyczep wymienionych w uchwale, stawki nie dotyczą rolników.

Zestawienie rocznych stawek podatku od środków transportowych obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

Radny Grzegorz Tomala – zapytał, z czego wynikają zmiany złotówkowe?

Odpowiedź Wójta – chodzi o ułatwienie liczenia podatku wpłacanego na raty.

Wójt nie przyjął sugestii radnego Grzegorza Tomali, aby osoby posiadające stare samochody płaciły więcej bądź, aby wprowadzić jedną stawkę, ponieważ proponowane
w uchwale stawki są zgodne z ustawą.

Innych uwag brak.

 

Uchwała Nr II/14/2006 w sprawie poparcia dla RPWiK Tychy w zakresie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Spójności.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach stara się o pozyskanie środków na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej, dlatego zwróciło się do gmin
 z prośbą się o podjęcie uchwał popierających te starania.

 

Wójt Gminy poprosił o podjęcie tej uchwały, która popiera starania RPWiK Tychy
w zakresie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Spójności pn. ”kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na obszarze działania RPWiK Tychy S.A.” w części dotyczącej Gminy Bojszowy, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
Załącznik do uchwały przedstawia konkretne zadania i kwoty dotyczące Gminy Bojszowy.


Bez uwag radnych.

 

Uchwała Nr II/15/2006 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

 

Uchwałę przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor uzasadniając niezmiennym wynagrodzeniem Wójta od 2004 roku oraz pracą bez zastępcy.

Sprawę wynagrodzenia Wójta reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Bez uwag radnych.

 

Uchwała Nr II/16/2006 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2006r.


Propozycja zaskarżenia Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego powstała
na sesji.
Radca Prawny udzielił wyjaśnień, iż nadzór prawny stwierdził nieważność uchwały
Nr XLVI/246/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 października 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2007r. kwestionując przyznanie dodatku funkcyjnego za wychowawstwo nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach.
Podjęcie tej uchwały jest wymogiem formalnym niezbędnym do załatwienia przedmiotowego zaskarżenia.
Uchwała upoważnia Wójta Gminy do sporządzenia skargi i wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Bez uwag radnych.

Ad. 5
Przyjęcie uchwał

 

Uchwała Nr II/6/2006  w sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2006r. w kredyt długoterminowy

                                               15 głosów - za

Uchwała Nr II/7/2006 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2007.

                                               15 głosów - za

Uchwała Nr II/8/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

                                               15 głosów – za

Uchwała Nr II/9/2006 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2007”.

                                               15 głosów -za

 

 

Uchwała Nr II/10/2006 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy zwanego dalej pracodawcą wobec Wójta Gminy Bojszowy.

                                               15 głosów -za

Uchwała II/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru
w 2007r.

                                               15 głosów - za

Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2007r.

                                               14 głosów – za

                                                 1 głos – wstrzymujący się

Uchwała Nr II/13/2006 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych w roku 2007.

                                               15 głosów – za

Uchwała Nr II/14/2006 w sprawie poparcia dla RPWiK Tychy w zakresie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Spójności.

                                               15 głosów-za

Uchwała Nr II/15/2006 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

                                               13 głosów – za

                                                 2 głosy – przeciw.

(głosy przeciwne radni: Grzegorz Tomala, Adam Wybraniec – wpisano na wniosek radnych)

Uchwała Nr II/16/2006 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2006r.

                                         15 głosów - za

 

Ad. 6
Zapytania i interpelacje radnych.

Przewodniczący RG Marek Kumor – poinformował o piśmie Wojewody Śląskiego, które dotyczy obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych (radni otrzymali kserokopię pisma) w związku z rozpoczynającą się kadencją samorządu terytorialnego prosząc jednocześnie, aby Pani Longina Giedwiłło udzieliła radnym dodatkowych wyjaśnień
na temat wypełniania oświadczeń (nie złożenie w terminie oświadczenia majątkowego powoduje wygaśnięcie mandatu radnego).

Radny Robert Seweryn – zapytał jak zamierzamy, jako gmina, zabezpieczyć nowo wybudowaną halę sportową, gimnazjum, elewację szkoły podstawowej, przed dewastacją pseudoartystów „graffiti”?

Radny Krzysztof Ścierski – wnioskuje o usunięcie, niebezpiecznych dla użytkowników ścieżki rowerowej uskoków na chodniku przy ul. Ruchu Oporu,
- zgłosił częste awarie lamp ulicznych (aktualnie ok.7 lamp nie świeci).

Radny Grzegorz Sztoler – zwrócił uwagę na nienależycie działającą stronę internetową Urzędu Gminy,

- poprosił o bezwzględne przestrzeganie terminu dostarczania materiałów na sesję
  (5 dni przed sesją).

 

- w kwestii dewastacji, zwrócił uwagę na niszczejący zabytek, który znajduje się w lesie
  w Międzyrzeczu  tzw. „piekarok” (zdjęcie do wglądu radnych) i poprosił o wstępne
  zabezpieczenie przed degradacją oraz o ustalenie właściciela tego domu i spowodowanie
  stosownych działań, aby zabytek nie uległ zniszczeniu.

Radny Adam Wybraniec - wnioskuje o:

- naprawę nierówności nawierzchni na ul. Domowej i ul. Stalmacha,

- montaż bariery ochronnej na zakręcie ul. Gaikowej z ul. Pancerniaków,

- odwodnienie odcinka ul. Świętego Jana.

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Oświadczenia majątkowe – Sekretarz Gminy udzieliła wyczerpujących wyjaśnień na temat składania oświadczeń majątkowych przez radnych.

Na pozostałe zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.

Zabezpieczenie obiektów przed dewastacją – w celach ochrony i estetyki hala została doświetlona, od stycznia planujemy zatrudnić stróża nocnego względnie zainstalować monitoring, wskazane byłoby wykonanie ogrodzenia, ale najpierw trzeba ogrodzić obiekt
w Świerczyńcu, na pewno wszelkie działania pójdą w kierunku ochrony tych obiektów.

Uskoki na chodniku przy ul. Ruchu Oporu – miejsca uskoków na chodniku, wskazane przez radnego są Wójtowi znane i wniosek został przyjęty do realizacji.

Lampy uliczne – awarie lamp należy zgłaszać do pracownika Urzędu Gminy
Pana Eugeniusza Natkańca.

Strona internetowa UG – Wójt Gminy zgadza się ze zgłoszonymi uwagami i prosi o kontakt w tej sprawie z Panią Patrycją Czarnynoga.

Dostarczanie materiałów na sesję – po raz drugi uzasadnił niedotrzymanie pięciodniowego terminu potrzebą zwołania sesji w wyznaczonym terminie, ze względu na konieczność podjęcia uchwał. Jednocześnie nadmienił, że na sesji w dniu 27 listopada 2006r. zaznajomił Wysoką Radę o potrzebie zwołania sesji w dniu 01.12.2006r., co zostało przyjęte przez Radę.

Zabezpieczenie zabytku – budynek leśny tzw. „piekarok” oficjalnie nie jest wykazany
w rejestrze zabytków, sprawdzimy na czyim terenie jest posadowiony i postaramy się go zabezpieczyć.

Naprawa nierówności, montaż bariery ochronnej, odwodnienie ul. Świętego Jana - zgłoszone problemy są Wójtowi znane i w miarę możliwości będą realizowane.

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L. Kucz
Bojszowy, dnia 11.12.2006r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska