http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  05-02-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  05-02-2007 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr III/2006 05.02.2007

PROTOKÓŁ Nr III/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 19 grudnia 2006r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Przyjęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje radnych.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych
(spóźniony radny Adam Wybraniec).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów –za.

Protokoły z obrad poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie:

- protokół z dnia 27 listopada 2006r. – 14 głosów - za ,

- protokół z dnia 1 grudnia 2006r. – 14 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr III/17/2006  w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

Wójt Gminy Henryk Utrata szczegółowo omówił zmiany w budżecie przedstawiając kolejno cztery załączniki do uchwały:

·        załącznik nr 1- zwiększa dochody budżetu gminy o kwotę 10.000,-zł ( są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),

·        załącznik nr 2
- zwiększa wydatki GOPS-u o kwotę 10.000,-zł,
- zmniejsza wydatki w rozdziale –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
  (dotyczy programu „niskiej emisji”) o kwotę 550.000,-zł.
- zwiększa wydatki w dziale   - Kultura fizyczna i sportu (dotyczy inwestycji budowy 
  hali sportowej) o kwotę 550.000,-zł.
Ta zmiana pozwoli uregulować należne płatności nie zmieniając końcowego wyniku wydatków.

·        załącznik nr 3 – porządkuje plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przesunięcie wydatków o kwotę 100.000,-zł ,

·        załącznik nr 4 – dotyczy przesunięć w planie finansowym rachunku dochodów własnych Gminnego Przedszkola w Bojszowach na kwotę 3.000,-zł.

 

Wójt Gminy przekazał informację, że po zmianach dochody budżetu gminy zamkną się kwotą 18.115.589,- zł, a łącznie z przychodami wyniosą 21.853.351,- zł.

Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Tomala, które dotyczyło przetargu odnośnie doposażenia hali w sprzęt sportowy.

Innych uwag radnych brak

Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego
w kwocie 600.000,-zł.

Projekt tej uchwały powstał, ponieważ podjęta w dniu 1 grudnia 2006r. uchwała
Nr II/6/2006 w sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000,-zł zaciągniętego w 2006r. w kredyt długoterminowy, została zakwestionowana ze względów formalno- prawnych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Od strony merytorycznej nie ma żadnych zmian.

Bez uwag radnych.

Ad. 5
Przyjęcie uchwał 
(w głosowaniu brało udział 15 radnych):

      
      Uchwała Nr III/17/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r.
                                                 15 głosów – za.

    Uchwała Nr III/18/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę    

    wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego
    w kwocie 600.000,-zł.
                                               15 głosów – za.          

Ad. 6
Zapytania i interpelacje radnych.

Przewodniczący RG Marek Kumor – poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy:

1)      prośba mieszkańców Jedliny dotycząca nie wydawania zgody na utworzenie nowego zalewiska na tzw. „Brzezinach”,

2)      wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( wpłynie też wniosek RPWiK).

Radny Rajmund Gondzik – wnioskuje o zabezpieczenia pobocza na ul. Trzcinowej (wybite pobocze na wąskim odcinku drogi  – wyjazd z lasu, obok posesji Pana Liszki),

Radny Dariusz Gniza – wnioskuje o odwodnienie ul. Barwnej i udrożnienie rowów,

- wnioskuje o interwencję w sprawie nie przestrzegania ograniczenia prędkości samochodów 
  na ul. Barwnej, w miejscu gdzie jest znak- ograniczenie prędkości do 40km/h.

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Zabezpieczenie pobocza na ul. Trzcinowej – Wójt zadeklarował załatwić wniosek pozytywnie, pomimo że jest to droga powiatowa.

 

Odwodnienie rowów przy ul. Barwnej – Wójt potwierdził konieczność wykonywania dalszych prac związanych z odwodnieniem.

Ograniczenie prędkości – Wójt przyjął uwagę do realizacji.

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L. Kucz
Bojszowy, dnia 27.12.2006r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska