http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  21-03-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  21-03-2007 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr IV/2007 21.03.2007

 

PROTOKÓŁ Nr IV/2007
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 2 lutego 2007r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie informacji Dyrektora Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach z działalności za 2006 rok.

5.      Przedstawienie projektów uchwał.

6.      Przyjęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 9 radnych  (spóźnieni radni: Adam Wybraniec, Stefan Bratek, Rajmund Gondzik, Henryk Kostyra).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 9 głosów –za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 9 głosów – za.

Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za rok 2006.

Sprawozdanie przedstawione przez Panią Izabelę Piętka- dyrektorkę biblioteki, stanowi załącznik do protokołu.
Sprawozdanie zawiera opis zorganizowanych imprez w poszczególnych miesiącach oraz zestawienie liczbowe dotyczące m.in. zakupionych woluminów, otrzymanych dotacji, struktury księgozbioru, ilości czytelników, prenumeraty czasopism.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przedstawione informacje i pozytywnie ocenił działalność biblioteki.

Zapytania radnych:

Radny Grzegorz Sztoler – poprosił o dodatkowe informacje na temat punktu bibliotecznego
w Międzyrzeczu, zapytał o prenumeratę czasopism oraz o planowane przedsięwzięcia biblioteki jako jedynej instytucji kultury związane z jubileuszem 640-lecia Bojszów?

Radny Antoni Wilczek – jaki jest wzrost czytelnictwa?

Radny Robert Seweryn – zapytał o wizję biblioteki na 2007r. (chodzi m.in. o wątek multimedialny, o stronę internetową, o planowane spotkania autorskie).

Odpowiedzi na zapytania udzielili Pani Izabela Piętka oraz Wójt Gminy.

Wójt Gminy poinformował również radnych o planowanym przeznaczeniu całego budynku, w którym znajduje się biblioteka dla celów kultury oraz zlikwidowaniu gabinetu dentystycznego w Bojszowach Nowych na potrzeby biblioteki.   

Ad.5

Przedstawienie projektów uchwał.
Projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Uchwała Nr IV/19/2007  w sprawie zabezpieczenia w roku 2007 środków finansowych
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wielkość środków finansowych przeznaczona na te świadczenia  jest konfrontowana z potrzebami w każdym roku budżetowym.

Proponowana wysokość 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest wystarczająca. Stanowi w budżecie ok. 8.200 zł w skali roku dla wszystkich szkół ( szkoły podstawowe – 4.700 zł, gimnazjum – 2.500 zł , przedszkole 1.000 zł)

Nauczyciel w sytuacjach losowych, może zwrócić się o pomoc zdrowotną stąd konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr IV/20/2007 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Bojszowy
a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy
na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego, na terenie innych gmin, a będącego mieszkańcem gminy Bojszowy.

Jak z treści uchwały wynika, gmina ma obowiązek zwracać koszty za dzieci zameldowane
na terenie naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola publicznego, ale nie prowadzone przez organ samorządu terytorialnego lub do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy.

Aktualnie zwrot kosztów dotyczy pięciorga dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Katowic (1 dziecko) oraz Tychów ( 4 dzieci) i wynosi rocznie 16 tys.zł (1.600,- zł x 10 m-cy).

W odpowiedzi na wątpliwość radnego Roberta Seweryna dotyczącą braku wskazania
w uchwale osoby bądź organu zawierającego porozumienia, Wójt Gminy wyjaśnił, że
odpowiedzialnym za zawieranie porozumień w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy, mówi o tym § 2 uchwały.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr IV/21/2007 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, iż projekt tej uchwały powstał z inicjatywy radnych, którzy widzą potrzebę powołania komisji statutowej.
W pracach tej komisji zgodę wyrazili i potwierdzili na obecnej sesji następujący radni: Irena Brzezińska, Robert Seweryn, Grzegorz Sztoler oraz Antoni Wilczek. 

Zgodnie z zapisem w uchwale przedmiotem prac komisji będzie przegląd i weryfikacja prawa miejscowego obowiązującego w Gminie Bojszowy.

Radny Robert Seweryn zapytał czy przegląd i weryfikacja dotyczyć będzie wszystkich uchwał?

Odpowiedź Radcy Prawnego Mirosława Nosalika – przedmiotem prac komisji jest statut, regulamin oraz uchwały dotyczące prawa miejscowego.

-   3   -

Za zgodą radnych uchwała będzie głosowana w całości, a nie na poszczególne osoby.
Innych uwag brak.

Uchwała Nr IV/22/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr IV/23/2007 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dwie powyższe uchwały związane ze sobą tematycznie zostały przez Wójta Gminy omówione wspólnie.
Przedsiębiorca składa wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy na 70 dni przed jej wejściem,
a Rada Gminy po 45 dniach jest zobowiązana podjąć uchwałę, a zatem zgodnie z procedurą uchwała dotycząca zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powinna być podjęta na dzisiejszej sesji. Taryfy obowiązują od dnia 1 marca 2007r. tj. po 25 dniach od podjęcia uchwały.
Wójt Gminy udzielił szczegółowych informacji na temat tworzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

- złożony projekt podlega weryfikacji i jest negocjowany z przedsiębiorcą,

- koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez przedsiębiorcę ( w odniesieniu do roku
  poprzedniego tj.2006),

- przyczyny drogich ścieków w gminach wiejskich ( dużą sieć przesyłowa, a mała ilość
  dostawców  ścieków),

 - sposób wyliczenia wysokości cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Propozycja ceny za odprowadzone ścieki jest następująca – 8,58 zł/m3 netto + VAT tj. 9,18 zł/m3 ) dla gospodarstw domowych.

Określenie dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawia uchwała Nr IV/23/2007.

Wysokość proponowanej dopłaty wynosi – 2,52 zł/m3 netto +VAT tj. 2,70 zł/m3.    

Z podanych cen wynika wzrost opłaty za ścieki o 1,24 zł za 1m3.

Wójt Gminy wniósł o przyjęcie wyjaśnień i uchwalenie proponowanych taryf.

W dyskusji radni poruszali m.in. następujące kwestie:

- rentowność i stan techniczny poszczególnych oczyszczalni ścieków , czy spółka szuka
  oszczędności poprzez ulepszenia techniczne, czy inne działania?
  (radny Grzegorz Tomala),

- czy jest możliwość zamrożenia cen taryf, z czego wynikają straty oczyszczalni
   w Międzyrzeczu? (radny Grzegorz Sztoler),

- kiedy może nastąpić decyzja, o braku możliwości dotowania taryf przez gminę?
  (radny Dariusz Gniza) ,

- dlaczego kwestia podwyżek cen ścieków nie została skonsultowana z mieszkańcami -
   obowiązek konsultowania z mieszkańcami ważnych spraw dla Gminy nakłada ustawa
   o samorządzie gminnym (art.5a), na jakiej podstawie gmina ma obowiązek dopłat
   do działalności GPK w przypadku strat, ile przeprowadzono kontroli pod kątem
   nielegalnego odprowadzania ścieków, ile nałożono z tego tytułu kar, w jakich kwotach,     
   czy i ile zysku spółka przekazała gminie? ( radny Robert Seweryn).

- ile szamb jest w gminie i dlaczego gmina nie dopłaca do szamb? (obecny na sesji
  mieszkaniec gminy Pan Janusz Wojtala, któremu Przew.RG udzielił głosu).

Na pytania i wątpliwości radnych odpowiedzi udzielali Wójt Gminy oraz obecny na sesji Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa w Bojszowach Czesław Kłyk.

Ad. 6
Przyjęcie uchwał 
(w głosowaniu brało udział 13 radnych):

Uchwała Nr IV/19/2007  w sprawie zabezpieczenia w roku 2007 środków finansowych
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

13 głosów – za

Uchwała Nr IV/20/2007 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Bojszowy
a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego, na terenie innych gmin, a będącego mieszkańcem gminy Bojszowy.

                                                                              13 głosów – za

Uchwała Nr IV/21/2007 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.

                                                                              13 głosów – za

Uchwała Nr IV/22/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

                                                        9 głosów –za

                                                        4 głosy - przeciw

Uchwała Nr IV/23/2007 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

                                                            9 głosów –za
                                                            1 głos – przeciw

                                                            3 głosy – wstrzymujące się

Radni : Robert Seweryn, Grzegorz Sztoler, Grzegorz Tomala i Adam Wybraniec poprosili
o zaznaczenie ich głosowania w protokole sesji.

Uchwała Nr IV/22/2007  - głosy przeciw : Robert Seweryn, Grzegorz Sztoler, Grzegorz Tomala, Adam Wybraniec.

Uchwała Nr IV/23/2007 – głos przeciw – Robert Seweryn

                                       -  głosy wstrzymujące się – Grzegorz Sztoler, Grzegorz Tomala,
                                                                                  Adam Wybraniec.

                                                                                               

Ad. 7
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

W ramach działalności Rady Gminy Przewodniczący Marek Kumor przekazał następujące informacje:

·         udział w uroczystościach barbórkowych,

·         spotkania mikołajkowe i świąteczne w szkołach i świetlicach,

·         spotkania wigilijne z członkami stowarzyszeń,

·        spotkanie władz samorządowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego na temat stanowisk
w ważnych sprawach i współpracy gmin i powiatu,

·        - Powiatowy i Gminny Przegląd Zespołów Kolędowych,

·        - udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

·        - udział w szkoleniu organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Przewodniczący podziękował Radnym za udział w spotkaniach środowiskowych ,
w spotkaniach z seniorami gminy oraz w uroczystościach kościelnych poświęconych samorządowcom.

Do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:

·        Wojewody Śląskiego dot. repatriacji naszych Rodaków zamieszkałych w byłym ZSRR (opinia KZPSOiK – odpowiedź do 28 lutego br.)

·        Apel Rady Miasta Lędziny dot. lokalizacji instytucji powiatowych na terenie   
poszczególnych gmin,

·        Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach o aktualnym stanie systemu ratowniczo-gaśniczego w roku 2006,

·        Ankieta radnych – do pracy magisterskiej Pana Jarosława Mokrego z Bierunia
(termin złożenia do dnia 05.02.2007r.)

Informacje Wójta Gminy:

·        Bilans budżetu 2006r.:
-dochody : 17.078.613,98 zł tj. 94,3%

- wydatki : 20.549.338,28 zł tj. 95,4%

- inwestycje: 7.080.312,00 zł tj.96,4%

·        Roboty na drogach (ul. Myśliwska, ul. Przeczna, dojazd do SP Bojszowy, droga wzdłuż cmentarza).

·        Przetarg na zimowe utrzymanie dróg.

·        Montaż urządzeń zabawowych w Jedlinie.

·        Prace przy rowach (ul. Bociania i ul.Gaikowa).

·        Przeniesienie progu spowalniającego na ul. Międzyrzecznej.

·        Poszerzenie przystanku na skrzyżowaniu ul. Skromnej z ul. Wałową w Jedlinie -
dotyczy przewozu dzieci szkolnych.

·        Zakup sprzętu do hali sportowej.

·        Negocjacje w sprawie przebiegu trasy S-1 przez Bojszowy (lotnisko Pyrzowice – Bielsko-Biała). Dodatkowe informacje zostaną przekazane po uzgodnieniach.

·        Prace nad regulaminem dotyczącym warunków udostępnienia hali sportowej
(hala sportowa po stronie gminy nadal jest inwestycją, płatności na ten rok to
ok.2 mln zł)

·        Przetargi dot. sprzedaży starego i zakupu nowego samochodu służbowego.

·        Imprezy gminne : spotkania seniorów, „Bojszowska Gwiazdka Bożonarodzeniowa”.

·        Zniszczenia spowodowane huraganem (posesja Pana Tomali w Jedlinie).

·        Program „SZKOŁA SZANS. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie  możliwości poszerzenia horyzontów”  - został wysoko oceniony i będzie realizowany.

·        Wywóz odpadów (analiza rejestru zawartych umów – ponad 20% mieszkańców nie ma zawartych umów).

·        Sprzedaż nieruchomości w Świerczyńcu – rozprawy sądowe w toku.

·        Przeznaczenie skomunalizowanych gruntów w Międzyrzeczu pod zabudowę jednorodzinną i do sprzedaży (teren za boiskiem sportowym , ul. Barć od strony
ul. Gromadzkiej).

Zapytania radnych:

Radny Robert Seweryn – utrzymanie chodników zimą – co zrobić żeby zdyscyplinować właścicieli posesji do odśnieżania, większość właścicieli wywiązuje się z tego obowiązku, ale w dalszym ciągu są tacy, którzy ten obowiązek lekceważą ?

- podziękował organizatorom za zorganizowanie memoriału im. Henryka Jasińskiego.

Radny Grzegorz Tomala – widzi potrzebę stworzenia firmy, która świadczyłaby takie usługi  (chodzi o odśnieżanie chodników), ponieważ z różnych względów nie wszyscy mogą odśnieżać,

- stwierdził, że zakupiony sprzęt do czyszczenia hali nie spełnia zadania, czy można zamienić
  go na sprzęt który spełniałby wymagania?

- poinformował o utworzeniu Klubu Radnych „Niezależni” i poprosił o wskazanie lokalu,
  w którym członkowie mogą się spotykać (pisemna informacja złożona na ręce
  Przewodniczącego Rady Gminy).     

Radny Grzegorz Sztoler – wrócił do problemu odśnieżania chodników stwierdzając, że
OSP chętnie by się podjęło tych zadań odpłatnie,

- proponuje zakupiony samochód służbowy ozdobić emblematem gminy,

- czy nie można by lepiej zadbać o odśnieżanie ul. Miedzyrzecznej – do kogo dzwonić
  w czasie weekendu?

- czy nie można by kwestii związanych z kulturą, czy z taryfami GPK omawiać na komisjach
  Rady Gminy?

- jak można pomóc mieszkańcowi, który nie może dogadać się z sąsiadem w sprawie ścięcia
  drzew posadzonych w granicy i uszkadzających dachówki budynku, czy gmina może pomóc
  rozwiązać ten problem?

Radny Adam Wybraniec – ponownie wnioskuje o zamontowanie barier ochronnych
na zakręcie ul.Gaikowej,

- czy są szanse na zamontowanie dodatkowych lamp ulicznych na ul. Fabrycznej?

- mieszkańcy ul. Stalmacha proszą o naprawę nawierzchni tej drogi,

- rodzice dzieci SP w Bojszowach proszą o poprawę bezpieczeństwa przejścia
  na skrzyżowaniu ul. Świętego Jana z ul. Gościnną (droga wojewódzka) poprzez
  zamontowanie instalacji świetlnej,
-wyłączenia prądu, a nowoczesne piece CO - wnosi o usprawnienie załączania prądu
 i o ewentualne wykorzystanie uprawnionych elektryków.

Radny Dariusz Gniza – kiedy jest przewidziany cykl spotkań z mieszkańcami ?

Radny Stefan Bratek –  w związku z ciągłym zalewaniem posesji Państwa Pastuszków, przedstawił problem dotyczący udrożnienia rowu przy ul. Wolskiej w Jedlinie.

Redaktor Naczelny „Naszej Rodni” (za zgodą Przewodniczącego RG) –  przeprosił za podanie błędnych danych w artykule dotyczącym wypadku na skrzyżowaniu w Bojszowach Nowych. Osoba winna wypadkowi nie była pod wpływem alkoholu. Dane takie podał rzecznik prasowy policji. Sprostowanie ukaże się w gazecie oraz w internecie.
Radny Antoni Wilczek – w związku z w/w wypadkiem, wnioskuje o wycięcie dwóch drzew zasłaniających widoczność (przy wyjeździe z ul. Ruchu Oporu na ul. Gościnną, patrząc
w kierunku Bojszów).

Ad.8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odśnieżanie – prawo stanowi jasno, że odśnieżanie chodników jest obowiązkiem mieszkańca, a wywożenie tego śniegu jest obowiązkiem gminy. Chodniki odśnieżają też poborowi w ramach służby zastępczej.
Zgodnie z propozycją radnych zostanie sporządzone ogłoszenie, aby chętni do odśnieżania chodników, za odpłatnością zgłaszali się do urzędu.
Natomiast, jeżeli chodzi o odśnieżanie dróg w gminie, to przyjęty system odśnieżania  
się sprawdza,  drogi są przejezdne, w pilnych przypadkach można dzwonić na numery telefonów:

- Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji Wojciech Boruciński:

603121872

- Wójt Gminy Henryk Utrata :                  601955742

Sprzęt do czyszczenia hali – zakupiona maszyna funkcjonuje i spełnia wymagania.

Omawianie problemowych kwestii na komisjach – Wójt Gminy popiera zgłoszony wniosek, jest do dyspozycji jeżeli chodzi o udział w posiedzeniach komisji w celu wypracowania wspólnych rozwiązań w danym temacie.

Drzewa w granicy – jest to spór sąsiedzki, a zatem możemy tylko z urzędu udzielić porady jak ten problem rozwiązać.

Montaż barier ochronnych – bez odpowiedzi.

Oświetlenie ul. Fabrycznej – zadanie to może być wykonane na pisemny wniosek, w ramach środków na dodatkowe oświetlenie. Wójt Gminy zaznaczył, że w pierwszej kolejności będzie wykonane oświetlenie na ul. Dąbrowa.

Naprawa nawierzchni na ul. Stalmacha- uszkodzenia tej ulicy są spowodowane robotami kanalizacyjnymi, to nie są dziury, to są poprzeczne upady po przejściu kanalizacji, które nie będą w najbliższym czasie naprawiane, najpierw nastąpi łatanie dziur na drogach.

Sygnalizacja świetlna – wniosek rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
w Bojszowach, dotyczący wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętego Jana z ul. Gościnną zostanie zgłoszony do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.
Skrzyżowanie na pewno będzie odnowione, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych oraz znaki   drogowe.

Udrożnienie rowów – będzie realizowane w miarę możliwości.

Spotkania z mieszkańcami – odbędą się w drugiej połowie marca br.

Wyłączanie prądu – Wójt Gminy ma bezpośredni kontakt telefoniczny z osobą odpowiadającą za gminę Bojszowy i po ostatniej wichurze miał możliwość monitowania kolejności usuwania awarii. Aktualnie nie ma możliwości wpływających na zmianę istniejącego systemu zarządzania.

Emblemat gminy na samochodzie służbowym – Wójt Gminy nie wyraził zgody na umieszczenie emblematu gminy na samochodzie służbowym.

 

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L. Kucz
Bojszowy, dnia 12.02.2007r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska