http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-04-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-04-2007 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr V/2007 25.04.2007

PROTOKÓŁ Nr V/2007
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 19 marca 2007r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektu budżetu na 2007r.

5.      Przyjęcie uchwały budżetowej.

6.      Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

7.      Przyjęcie uchwał.

8.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Zakończenie sesji.


Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych
(nieobecna Pani Irena Brzezińska).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów –za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektu budżetu na 2007r.

Uchwałę budżetową Nr V/24/2007 w sprawie budżetu na 2007r. przedstawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata.
Projekt budżetu został złożony w ustawowym terminie do Rady Gminy Bojszowy poprzedniej kadencji i zgodnie z procedurą musi być uchwalony do dnia 31 marca br.
(do momentu przyjęcia budżetu Urząd Gminy funkcjonuje na podstawie projektu budżetu).

Wójt Gminy odczytał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy dotyczące omawianego projektu budżetu.

Wójt omawiając budżet wyjaśnił wszystkie punkty projektu uchwały.

Dochody i wydatki budżetu gminy na 2007r.są następujące:
- dochody budżetu gminy – 18.192.674,-zł (wzrost o 6,7% w stosunku do roku 2006)
 -wydatki budżetu gminy – 18.461.825,-zł (spadek o 11% w stosunku do roku 2006).

Wójt poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej, scharakteryzował procentową wartość inwestycji realizowanych w gminie (ponad 30%, w tym m.in. finansowanie hali sportowej, ogrodzenie terenów sportowych w Świerczyńcu, komputeryzacja UG, zakup samochodu, remont UG – kancelaria tajna, drogi gminne, remonty obiektów szkolnych, realizacja programu „niskiej emisji”, modernizacja oczyszczalni ścieków).

Następnie omówił projekt dochodów budżetowych na 2007r., a w szczególności dochody
ze sprzedaży mienia i problemy związane z transakcją sprzedaży gruntów w Świerczyńcu.
Przedstawił też temat opłaty eksploatacyjnej i konsekwencje podjętych działań na podstawie, których do 2009 roku będziemy otrzymywać odsetki od należnych opłat (komisja parlamentarna i działalność Stowarzyszenia Gmin Górniczych).

Po szczegółowym omówieniu uchwały budżetowej wraz z załącznikami Wójt Gminy  zaznaczył, że planowane zamierzenia są możliwe do zrealizowania i poprosił o jej przyjęcie.

Uwagi radnych do projektu uchwały dotyczyły:

- zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia emerytalne nauczycieli,

- zasobów gruntów gminnych i ich sprzedaży,

- ogrodzenia terenów sportowych w Świerczyńcu,

- możliwości zabudowy rodzinnej w ramach wieczystego użytkowania,

- kosztów komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- wydatków w dziale kultura fizyczna i sport.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na wyżej wymienione zagadnienia.

Ad.5
Przyjęcie uchwały budżetowej.

Uchwała Nr V/24/2007 w sprawie budżetu na 2007r. (w głosowaniu brało udział 14 radnych)

                                      10 głosów – za

                                       4 głosy – wstrzymujące się
Budżet na 2007 rok został przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy życzył Wójtowi realizacji przyjętego budżetu dla dobra Gminy.

Ad.6

Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.
Projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Uchwała Nr V/25/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”.

Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych pomiędzy ulicą: Sportową
a ulicą Gromadzką oraz między ulicą Gromadzką a ulicą Barć w Międzyrzeczu.

Dwie powyższe uchwały integralnie ze sobą związane dotyczą przekwalifikowania gruntów w Międzyrzeczu w celu przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe działalności gospodarcze o charakterze usługowo-wytwórczym.
Podjęcie uchwał pozwoli na rozpoczęcie wymaganej procedury w celu przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ogłoszenia w prasie, wyłożenia, prawo zarzutu zainteresowanych osób).
Uwagi do uchwały:
Radny Rajmund Gondzik – jaką powierzchnię stanowią wymienione w uchwale obszary, ile stanowią dziełek?
Odp. Wójta – teren stanowi ok.4 ha powierzchni bez podziału na działki.

Grzegorz Sztoler – czy jest zainteresowanie tymi działkami?
Odp. Wójta - te działki jeszcze nie istnieją, nie znane są ceny, w stosownym czasie nastąpi wycena przez rzeczoznawcę.

Grzegorz Tomala – czy na tym etapie planuje się tam np. wytyczenie drogi, podział?
Odp. Wójta – to nie jest ten etap, analizy ekonomiczne ustali urbanista w późniejszym terminie.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” zrzeszających członków gminy Bojszowy.

Co roku udzielamy pomocy finansowej Stowarzyszeniu „Radość Życia” w formie dotacji celowej z budżetu gminy. Proponując kwotę 8.000,-zł Wójt Gminy stwierdził potrzebę  pomocy stowarzyszeniu pomagającemu osobom niepełnosprawnym.

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy Olszynki.

Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie zaliczania ulicy Olszynki do kategorii dróg gminnych.

Projekty powyższych uchwał przedstawiła Pani Longina Giedwiłło.

Na wniosek właścicieli działek budowlanych przy drodze bocznej od ul. Dąbrowskiej przygotowana została uchwała Rady Gminy z propozycją nazwy ulicy „Olszynki”.
Uzasadnieniem dla tej nazwy jest poparcie większości właścicieli działek oraz związek
z tradycyjnym nazewnictwem dla tego terenu.

Druga proponowana przez część właścicieli działek ul. Darowana nie uzyskała poparcia większości.

Drogę o nazwie ul. Olszynki zalicza się do kategorii dróg gminnych w oparciu o pozytywną opinię Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Radny Grzegorz Tomala – zapytał jaka jest średnia powierzchnia poszczególnych działek?
Odp. Wojta  -  ok.1000m2.

Innych uwag brak..

Uchwała Nr V/30/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Pani Longiny Giedwiłło o obowiązku przedłożenia „oświadczenia lustracyjnego”.

Uchwała Nr V/31/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Kubeczko o obowiązku przedłożenia „oświadczenia lustracyjnego”.

Wójt przedstawił dwie kolejne uchwały, które ze względu na termin zostały przekazane radnym na sesji.

Zgodnie z ustawą organ powołujący, a więc Rada Gminy powiadamia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Bojszowy oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie
od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990r.tj. „oświadczenia lustracyjnego” w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

Bez uwag radnych.

Ad. 7
Przyjęcie uchwał 
(w głosowaniu brało udział 13 radnych):

Uchwała Nr V/25/2007 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr V/26/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych pomiędzy ulicą: Sportową
a ulicą Gromadzką oraz między ulicą Gromadzką a ulicą Barć w Międzyrzeczu.

                                                 13 głosów – za

Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” zrzeszających członków gminy Bojszowy.

                                                 13 głosów -za

Uchwała Nr V/28/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy Olszynki.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr V/29/2007 w sprawie zaliczania ulicy Olszynki do kategorii dróg gminnych.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr V/30/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Pani Longiny Giedwiłło o obowiązku przedłożenia „oświadczenia lustracyjnego”.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr V/31/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Pani Elzbiety Kubeczko o obowiązku przedłożenia „oświadczenia lustracyjnego”.

                                                 12 głosów – za

                                                   1 głos – wstrzymujący się.

                                                                                               

Ad. 8
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

W ramach działalności Rady Gminy Przewodniczący Marek Kumor przekazał następujące informacje:

·        złożył gratulacje Panu Janowi Madeja z Międzyrzecza, wybranemu przedstawicielowi do Śląskiej Izby Rolniczej,

·        podziękował radnym za udział w zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP gminy bojszowskiej,

·        pogratulował organizatorom „Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych” w Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu za wzorowe przeprowadzenie konkursu,

·        udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,

·        omówił pismo Wojewody Śląskiego o obowiązku złożenia w terminie do
30 kwietnia br. oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 grudnia 2006r.

·        pismo Archidiecezji Katowickiej Kurii Metropolitalnej w Katowicach dotyczące Dni Skupienia dla Samorządowców w dniu 31 marca 2007r.

·        wspomniał o dwóch rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwał dotyczących taryf i określenia dopłat – wyjaśnień udzieli Wójt Gminy.

Tematyka informacji przekazanych przez Wójta Gminy:

·        ochrona środowiska- umowy na wywóz nieczystości stałych (ok.1080 podpisanych umów),

·        realizacja Programu „SZKOŁA SZANS. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie  możliwości poszerzenia horyzontów”,

·        zwolnienie gmin górniczych z opłaty „janosikowej” (do 2011r. zgodnie z nowelizacją ustawy),

·        przetarg na remont dróg gminnych (środki zaoszczędzone z „akcji zima”
z przeznaczeniem na łatanie dziur):
- projekt ul. Świętego Jana,
- projekt ul. Międzyrzeczna,
- nakładka asfaltowa ul. Łączna („cichy asfalt” – środki z ochrony środowiska),

·        uliczne punkty oświetleniowe (ul. Szyszkowa. ul. Dąbrowskiej, ul. Wiosenna,
ul. Olszynki, ul Prosta),

·        przewóz dzieci (poszerzenie placu w Jedlinie umożliwiające zawracanie autobusu przegubowego),

·        wymiana skradzionych żeliwnych pokryw ściekowych na betonowe - Świerczyniec,

·        Spółka Wodna –( obowiązek opłaty ma płatnik podatku rolnego, ok. 560 osób),

·        odnowienie znaków drogowych, sprzątanie dróg,

·        przyjęcie 10 osób do prac społeczno-użytecznych,

·        wykonanie bariery ochronnej na ul. Gaikowej,

·        ul. Gościnna – będą wycięte drzewa zasłaniające widoczność – Bojszowy Nowe,

·        bezpieczeństwo uczniów – odnowienie przejść i oznakowań (nie ma zgody na postawienie sygnalizacji świetlnej przy ul. Gościnnej),

·        konsultacje dotyczące przebiegu drogi S-1 (szczegółowe informacje Wójta oraz mapa do wglądu radnych),

·        uchylenie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwały w sprawie dopłat – szczegółowe wyjaśnienia Wójta,

·        Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał nasze zaskarżenie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały
Nr XLVI/246/2006w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy w zakresie dodatku funkcyjnego
za wychowawstwo nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach (sąd podzielił nasze stanowisko),

·        złożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok do Rady Gminy oraz
do Komisji Rewizyjnej.

Zapytania radnych:

Radny Adam Wybraniec – odczytał treść apelu do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Jurka dotyczącego prawnej ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci z prośbą
o podpisy radnych popierających ten apel i wysłanie na ręce Marszałka (kserokopia apelu stanowi załącznik do protokołu),

Radny Grzegorz Sztoler –czy Gmina ma możliwość wsparcia takich przedsiębiorców, jakim jest np. Pan Jan Sklorz , który interweniował u mnie (prosił też o pomoc władze gminy), ponieważ poczynił wydatki inwestycyjne w pokaźnej wysokości, a któremu nadzór weterynaryjny utrudnia prowadzenie działalności.

 

- w związku ze zbliżającą się wizytą biskupa w parafii miedzyrzeckiej, wnosi o odnowienie 
  tablicy ogłoszeń przy kościele oraz  o postawienie kosza na śmieci na placu kościelnym,

- zwrócił uwagę na sytuacje zagrażające życiu mieszkańców związane z jazdą samochodów
   przekraczającą dozwoloną szybkość i ewentualne zamontowanie spowalniaczy na
   ul. Międzyrzecznej (obecne progi zwalniające są fikcją) względnie o patrole policyjne,

- zgłosił 3 dziury na ul. Międzyrzecznej,

- zgłosił zagrożenie wynikające przez zwisające konary drzew przy ul. Międzyrzecznej,

- zapytał o możliwości współpracy ze strażą miejską?

- wyraził oburzenie z powodu artykułu Jana Mazurkiewicza – redaktora naczelnego
  Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego „Echo” pt. „Nie lubię Śląska”, który obraża  
  Ślązaków, przekazał kserokopię artykułu do wiadomości radnych i zastanawia się nad   
  podjęciem stosownych działań w tej sprawie (artykuł ukazał się w katowickim dodatku „Gazety Wyborczej”,

Radny Adam Wybraniec –  wnioskuje o wyznaczenie miejsca dla pieszych, względnie ustawienie lustra  na skrzyżowaniu ul. Gaikowej z ul. Stalmacha, stwarzającym niebezpieczeństwo dla pieszych, a szczególnie dzieci,

Radny Grzegorz Tomala – na jakim etapie jest kontynuacja remontu ul. Gościnnej?

- czy jest już po rozstrzygnięciu konkursu na zadania z zakresu sportu?

Radny Robert Seweryn – jaki jest system zimowego utrzymania dróg, czy płacimy
za wykonaną pracę, czy za gotowość?

- rozkład jazdy autobusów PKS wymaga kilku korekt, prosi zatem o interwencję
  u przewoźnika o dostosowanie potrzeb do mieszkańców,

- mieszkańcy Jedliny pytają, czy przy ul. Skromnej będzie chodnik (istnieje tam
  szczególnie niebezpieczne miejsce w gminie związane z wysoką skarpą)?

Radny Krzysztof Ścierski – podziękował Wójtowi Gminy za załatwienie sprawy, która  dotyczy nadlania asfaltem niebezpiecznych zjazdów z chodnika przy ul. Ruchu Oporu.

Ad.8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Wójt Gminy przed udzieleniem odpowiedzi na zapytania i interpelacje przekazał informację porządkową dotyczącą publikacji w prasie wszystkich postulatów i wniosków zgłaszanych przez radnych między sesjami.

Korzyniec” – nie ma możliwości pomocy Panu Janowi Sklorz, ponieważ problem dotyczy spraw proceduralnych (Wójt prześledził dokumenty, udzielił porady lecz nie ma wpływu na Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego). 

Tablice ogłoszeń i kosze – zadanie do realizacji z budżetu 2007r.

Przekroczona szybkość na ul. Międzyrzecznej – wystąpimy z pismem do Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu o zwiększenie częstotliwości kontroli patroli policyjnych.

Dziury na ul Międzyrzecznej – będą załatane.

Zwisające konary drzew – monitorujemy takie sytuacje i konary na pewno będą prześwietlone.

 

Straż miejska – zrezygnowano ze współpracy ze Strażą Miejską w Tychach z powodu wysokich kosztów, natomiast maksymalnie będziemy chcieli wykorzystać bliskie sąsiedztwo Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

Artykuł w „Echu” – temat jest dyskusyjny, Wójt odbiera go jako znieważający, co wyraził
w rozmowie z posłem Alojzym Lysko.

Skrzyżowanie ul.Gaikowej z ul. Stalmacha – sprawa pozostaje do rozeznania.

Remont ul. Gościnnej (mosty) – jest deklaracja Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
i Marszałka, że wolne środki będą przeznaczone na tę drogę i remont będzie kontynuowany
(Pan poseł Alojzy Lysko osobiście pilotuje tę sprawę).

Konkurs na zadania z zakresu sportu –nie został jeszcze rozstrzygnięty.

(w tym miejscu radny Robert Seweryn oraz Grzegorz Gwóźdź zwrócili uwagę na brak odpowiedzi z klubów sportowych odnośnie ich działalności na pismo wysłane przez KZPSOiK).

Odśnieżanie – płacimy tylko za godziny przepracowane, jest to sprawdzony system funkcjonujący w naszej gminie od 7 lat.

Rozkład jazdy- poprosił o zebranie i przedstawienie konkretnych propozycji.

Chodnik w Jedlinie- jest taka potrzeba, ale ul Skromna jest drogą powiatową i bez pomocy powiatu nie jesteśmy w stanie tego zadania wykonać.

 

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L. Kucz
Bojszowy, dnia 30.03.2007r.

 

                                 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska