http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  12-06-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  12-06-2007 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr VI/2007 12.06.2007

PROTOKÓŁ Nr VI/2007
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 23 kwietnia 2007r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
za 2006r.

5.      Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

6.      Przyjęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.


Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych
(spóźniony radny Grzegorz Sztoler).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów –za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
za 2006r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2006r.


Projekt uchwały został przedstawiony przez Wójta Gminy Bojszowy Henryka Utratę, który na wstępie odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006r.

Podkreślił, że dochody i wydatki stanowią wysoki wskaźnik wykonania budżetu:

- kwota dochodów 17.053.243,68 zł  tj. ok.94% planu,

- kwota wydatków 20.549.338,28 zł  tj. ok.95,5% planu.

Następnie przekazał informacje na temat:

- szczegółowej analizy realizacji dochodów budżetowych, a mianowicie wpływów
  z poszczególnych podatków i opłat,

- struktury wydatków,

- najważniejszych zadań inwestycyjnych.

Na zakończenie Wójt Gminy podziękował Wysokiej Radzie za realizację wspólnie wypracowanego budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przekazał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Czesławowi Hachuła.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy z wykonania budżetu za 2006r. oraz pozytywną opinię wniosku wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Do przedstawionego sprawozdania oraz projektu uchwały brak uwag radnych.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr VI/32/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2006r.

W głosowaniu brało udział 15 radnych : 15 głosów – za.

W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2006r.

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył gratulacje Wójtowi Gminy oraz podziękował pracownikom Urzędu Gminy, radnym obecnej i poprzedniej kadencji za realizację budżetu.

Wójt Gminy podziękował za przyjęcie sprawozdania i jednomyślne udzielenie absolutorium.

 

Ad.5
Przedstawienie pozostałych projektów uchwał:

Uchwały przedstawił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/165/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojszowy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Wprowadzenie zapisu o treści „wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych oraz terenów rekreacyjno sportowych” pozwoli szkołom formalnie uzyskiwać dochody własne
z tego tytułu.

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych.

Zdaniem Wójta Gminy nadszedł właściwy czas na podwyżkę wysokości diet nie zmienianych
od 2003 r. Środki finansowe na proponowane zmiany są zaplanowane w budżecie.
Proponuje się podwyżkę o 100 zł dla każdego radnego w stosunku do poprzedniej uchwały oraz utrzymanie systemu ryczałtowego.

Wysokość diet przedstawia się następująco:

- przewodniczący rady –                                 1.295,-zł miesięcznie

- wiceprzewodniczący rady –                 660,-zł miesięcznie

- przewodniczący komisji –                                550,-zł miesięcznie

- sekretarz komisji –                                           500,-zł miesięcznie

- radny- nie pełniący funkcji –                 450,-zł miesięcznie.


Wójt porównał wysokość proponowanych diet do diet w sąsiednich gminach. 

Radnym przysługuje też zwrot kosztów podróży służbowych, a stawkę za 1 km przebiegu  ustala się na podstawie stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym tej kwestii.

W uchwale wskazuje się radną Irenę Brzezińską – Wiceprzewodniczącą Rady Gminy
do podejmowania czynności dotyczących poleceń wyjazdu służbowego wykonywanych przez Przewodniczącego Rady.


Uwagi radnych:

  Radny Grzegorz Tomala – zgłosił wniosek formalny o poprawkę uchwały dotyczącą 
  ujednolicenia diety dla przewodniczącego komisji, sekretarza komisji i członka komisji
  do kwoty 500,-zł miesięcznie.

  Głosowanie wniosku:  4 głosy – za, 11 głosów – przeciw.

  Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Innych uwag brak

Ad.6
Przyjęcie uchwał:

Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/165/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojszowy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

                                                 15 głosów - za

Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych.

                                                 10 głosów – za

                                                   2 głosy – przeciw

                                                   3 głosy – wstrzymujące się.                                                                                                                  

Ad. 7
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor przekazał sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji w dniu 19 marca br.:

·        uczestnictwo w uroczystej sesji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z okazji wręczenia Nagrody Starosty w dziedzinie kultury,
Złożył gratulacje przedstawicielom Gminy Bojszowy nominowanym do Nagród
Pro Arte i Pro Cultura:
- chórowi parafialnemu „Jutrzenka”
- Franciszkowi Ścierskiemu,

·        Dzień Skupienia Samorządowców w Tychach - podziękował radnym za udział.

·        pomoc przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Bojszowy,

·        Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej – podkreślił wysoki poziom uczestników oraz kolejny raz perfekcyjne przygotowanie przez organizatorów
(Urząd Gminy Bojszowy oraz Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu),

·        udział w spotkaniu Konwentu Powiatowego Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad w Urzędzie Miejskim w Bieruniu,

·        udział w Gali Projektu „Klubu Filmowców” w Domu Kultury „Jutrzenka”
tzw. „Teleexspresu Powiatowego” – gratulacje dla Pana Zbigniewa Zająca pomysłodawcy projektu oraz wszystkich członków „Klubu Teleexpresu”,

·        V Mistrzostwa Europy IBF Juniorów i Budo Cup 2007 Seniorów w hali sportowej
w Bojszowach – podziękowanie dla radnych, którzy skorzystali z zaproszenia,

·        podziękowania dla wszystkich, którzy złożyli życzenia świąteczne dla Rady Gminy,

·        przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych,

·        informacja o turnieju piłkarskim (12.05.br. Lędziny) i turnieju siatkówki (28.04.br. Chełm Śląski),

·        pismo Wojewody Śląskiego dotyczące zaproszenia do uczestnictwa w obchodach
Święta Narodowego 3 maja i 86 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego.

Tematyka informacji przekazanych przez Wójta Gminy:

·        przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych,

·        przetarg na wykonanie ogrodzenia terenów sportowych przy szkole w Świerczyńcu,
projekt ul. Świętego Jana, ul. Międzyrzecznej, ul. Łącznej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

·        wymiana pieca CO w budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach,

·        montaż tablic ogłoszeń ( zamówiono 5 sztuk po 2 tys. za sztukę),

·        doposażenie hali sportowej (zegary, popielnice, żaluzje),

·        „wystawka gminna” – w trakcie realizacji,

·        przeniesienie na parter biura dowodów osobistych i Urzędu Stanu Cywilnego,

·        przetarg na wynajem pomieszczeń w hali sportowej (aktualnie tylko jedna oferta na gabinet stomatologiczny, na pozostałe pomieszczenia będą ponowne ogłoszenia),

·        nastąpiła stabilizacja poziomu utrzymania hali,

·        przetarg na sprzedaż działki w Międzyrzeczu,

·        wybrano firmę projektową „Anpol” (Pani Anna Poloczek) do prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych pomiędzy ul. Sportową a ul. Gromadzką oraz między ul. Gromadzką a ul. Barć
w Międzyrzeczu,  

·        finalizacja spraw dotyczących modernizacji ul. Pancerniaków - informacja na temat realizacji zadania,

·        Konwent Burmistrzów, Wójtów, Zarządu Powiatu i Przewodniczących Rad
(temat: „Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na lata 2006-2013”),

·        informacja na temat partycypacji naszej Gminy w kosztach budowy sieci gazowej
z Gminą Bieruń (w roku 1996) i działaniami zmierzającymi do zrekompensowania poniesionych kosztów w związku ze sprzedażą sieci przez Gminę Bieruń.

·        projekt budowy placów zabaw w Międzyrzeczu i w Bojszowach Nowych przy strażnicy OSP (w ramach środków pomocowych i własnych –koszt zadania 30 tys.zł)

·        planowany remont szkoły w Międzyrzeczu w okresie wakacji,

·        informacja o możliwości otrzymania legitymacji radnego.

Zapytania radnych:
 
Radny Stefan Bratek – kiedy będzie wykonana modernizacja skrzyżowania ulic Skromnej, Wolskiej i Bojszowskiej w Jedlinie?

- prosi o uporządkowanie parku w Jedlinie,

- pyta o transport kamieni na obwałowanie rzeki Gostynki.

Radny Grzegorz Tomala- co z pęknięciami nowej nawierzchni ul. Jedlińskiej?

- tablice z planami gminy wymagają odnowienia (np. plan przy parkingu obok pomnika
  Św. Floriana),

-inwestycja zasypywania zbiornika wód słonych a sprawy cywilne w sądzie – prosi Wójta
 o wyjaśnienie tej sprawy,

- prosi o potwierdzenie, czy olimpiada szkolna odbędzie się w Świerczyńcu?

Radny Robert Seweryn – zgłosił niebezpieczeństwo związane z bardzo złym stanem mostu na rzece Pszczynce (na wysokości przepompowni fiatowskiej),

- czy zostały przeprowadzone kontrole urządzeń zabawowych?

Radny Grzegorz Gwóźdź- czy będą prowadzone korekty nawierzchni na ul. Ruchu Oporu?

- czy spotkał się zespół roboczy do spraw komunikacji, czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy
  coś się w tym temacie działo?

- czy planowane są jakieś korekty w rozkładzie jazdy autobusów w celu uniknięcia długich
  przerw?

Radny Adam Wybraniec – mieszkańcy ul. Stalmacha zgłosili fakt zniknięcia siatki odgradzającej plac zabaw od boiska na planu „Zangruba”,

- zgłosił pogorszenie stanu chodnika przy ul. Gaikowej,

- proponuje ograniczenie prędkości pojazdów na odcinku ul. Świętego Jana (od posesji
  P-stwa Jakubiec do ul. Pancerniaków),

Radny Grzegorz Sztoler – w jakim stanie jest przygotowanie projektu chodnika przy
ul. Międzyrzecznej?

- kiedy jest planowany cykl spotkań z mieszkańcami?

- zgłosił konieczność odnowienia wyblakłych planów turystycznych gminy,

- zaapelował o przyjrzenie się zaśmieconym rowom w naszej gminie i zasugerował
  posprzątanie przez OSP,  
- ponownie prosi o częstsze patrole policji na ul. Międzyrzecznej,
- zaprosił radnych do Teatru Rozrywki na program pt. „Na śląskim Dzikim Zachodzie”
  w dniu  7 maja 2007r.– prezentacja filmu Józefa Kłyka pt. „Bracia”, występ zespołu   
  „Bojszowianie”, ponadto o Śląsku opowiadać będą poseł Alojzy Lysko oraz
  Grzegorz Sztoler.

Radny Antoni Wilczek – odnosząc się do sugestii radnego Grzegorza Sztolera wyraził niezadowolenie stwierdzeniem, że wszyscy chcą wysługiwać się strażakami, którzy wykonują  społecznie swoje zadania. Nie są to firmy porządkowe, ani remontowe np. do malowania bramy przy kościele w Międzyrzeczu. 

Radny Grzegorz Sztoler – odpowiedział, że do malowania bramy strażacy zgłosili się sami.

Radny Dariusz Gniza – czy coś się zmieniło odnośnie przebiegu trasy S-1?

Radny Krzysztof Ścierski – zgłosił, że chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Ruchu Oporu zamieniły się w parking, rowery jeżdżą jezdnią, a policja nie reaguje.

Radny Antoni Wilczek – zgłosił zapadnięte puzzle na głębokość 10 cm na chodniku przy
ul. Ruchu Oporu – na wysokości lokalu „High Society”.

Radny Robert Seweryn – zapytał o lokalizację nadajnika „ERY”?

 

Ad.8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Modernizacja skrzyżowania w Jedlinie – dwa projekty na środki pomocowe na pewno będą złożone, na dzień dzisiejszy nie wiadomo, co będzie priorytetem, czy chodnik przy ul. Pancerniaków, czy modernizacja skrzyżowania w Jedlinie?

Park w Jedlinie – zostanie wyczyszczony łącznie z prześwietleniem drzew.

Transport kamieni – zostaną przeprowadzone rozmowy w celu respektowania naszych  propozycji.

Nawierzchnia ul. Jedlińskiej – przeglądy nawierzchni będą przeprowadzone, usterki winne być usunięte w ramach 3 letniej gwarancji, operatorem jest Zarząd Dróg Powiatowych.

Tablice z planami gminy – zadanie do realizacji.

Sprawy cywilne w sądzie – rekultywacja zbiornika postępuje zgodnie z harmonogramem, natomiast w sądzie toczy się sprawa cywilna za wejście firmy na działkę prywatną.

Olimpiada szkolna – Wójt Gminy potwierdził, że olimpiada odbędzie się w Świerczyńcu.

Most na rzece Pszczynce – sprawa do rozeznania i załatwienia w trybie pilnym.

Place zabaw – w terminie do końca maja br. zostanie dokonany przegląd urządzeń zabawowych, zlecono GPK zakup nowych urządzeń zabawowych z certyfikatem.

Nawierzchnia ul. Ruchu Oporu – poprawki nawierzchni zostaną wykonane.

Sprawy komunikacji – prace zespołu roboczego do spraw komunikacji trwają, temat ten był omawiany na konwencie w dniu 20.04.2007r. w Urzędzie Miasta Bieruń, więcej szczegółów
zostanie przekazanych na następnej sesji.

Korekta rozkładu jazdy autobusów – Wójt poprosił o konkretne propozycje w celu umieszczenia stosownego ogłoszenia w gazecie lokalnej.

Kursy autobusów w okresie wakacji – muszą być konkretne propozycje, aby podjąć właściwe decyzje.

siatka na „Zangrubie” – bez odpowiedzi.

Puzzle – po przeglądzie usterki zostaną usunięte.

Ograniczenie prędkości – nie możemy doprowadzić do absurdu, przecież na
ul. Pancerniaków i Świętego Jana z racji zabudowy jest ograniczenie do 50km/h.

Projekt chodnika przy ul. Międzyrzecznej – sprawy proceduralne pojawią się w sierpniu – wrześniu br.

Spotkania z mieszkańcami- cykl spotkań z mieszkańcami planowany jest na wrzesień-październik br., aby uwzględnić w miarę możliwości propozycje mieszkańców w projekcie budżetu 2008r.

Śmieci – sprzątanie odbywa się nieustannie, sprząta powiat, sprzątają osoby odrabiające służbę wojskową, sprzątają uczniowie szkół w ramach akcji „sprzątanie świata”.

Patrole policyjne – wystąpiono z pismem, w którym wytypowano ulice do częstszych patroli, w tym ul. Międzyrzeczną, skutkiem czego były już doprowadzenia do ukarania
w ciągu 24 godzin, trzeba sobie zdać sprawę, że istnieje tu sprzeczność interesów, że nie wszyscy są zadowoleni z takich działań.

Trasa S-1 -  ustalenia w toku, stanowisko naszej Gminy odnośnie wariantu 5 jest negatywne (przebieg trasy po terenach przeznaczonych na ośrodek rekreacji i balneologii przez
ul. Bojszowską w Jedlinie).
UG Bojszowy jest za przebiegiem trasy według wariantu 1 (trasa przebiegałaby przez część miejscowości Jedlina, na wysokości ul. Nasypowej, posesji państwa Tomala).

Parkowanie samochodów na chodniku – interpelacja została przyjęta do załatwienia.

Lokalizacja nadajnika „ERY” – na istniejącej wieży przekaźnikowej POLKOMTELA
w miejscowości Bojszowy.

 

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L. Kucz
Bojszowy, dnia 04.05.2007r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska