http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  27-09-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  27-09-2007 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  22-06-2007
autor dokumentu: Leokadia Kucz
PROTOKÓŁ Nr VII/2007 27.09.2007

PROTOKÓŁ Nr VII/2007
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 11 czerwca 2007r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

5.      Przedstawienie projektów uchwał.

6.      Przyjęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.


Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 11 radnych
(spóźn. Radni: Dariusz Gniza, Grzegorz Sztoler, Grzegorz Tomala , Adam Wybraniec).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów –za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

Sprawozdanie za okres od 27.02.2006 do 30 04.2007r. przedstawiła Pani Irena Brzezińska Przewodnicząca Rady Społecznej GZOZ.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie mieli pytań do obecnej na sesji Pani Urszula Tatoj - Dyrektor GZOZ .

Jedynie Przewodniczący Rady Gminy zapytał o możliwość rejestracji telefonicznej przed godzina 9-tą oraz o możliwość rejestracji np. z wyprzedzeniem dwutygodniowym?

Odp. Pani Tatoj – rejestracja przed godziną 9-tą jest niemożliwa, ponieważ pielęgniarki
w tym czasie wykonują inne prace (pobieranie krwi, zastrzyki, praca w terenie) natomiast rejestracja z wyprzedzeniem jest do załatwienia.

Ad.5
Przedstawienie projektów uchwał:

Wszystkie uchwały przedstawił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

 

Uchwała pozwoli na regulację wynagrodzenia pracownikom nie będącym nauczycielami
od dnia 1 maja 2007r. Propozycja najniższego wynagrodzenia w kwocie 317,14 zł oraz wartość jednego punktu w wysokości 5,89 zł zwiększy fundusz płac o około 3%. 

Uwagi radnych:

Radny Robert Seweryn – zapytał jak te kwoty mają się do płac pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz zaproponował, aby rzadziej podwyższać omawiane wynagrodzenie, ale o większą kwotę, ponieważ kwota 30 zł brutto
jest kwotą śmiesznie niską?

Odpowiedź Wójta – kwoty te nie są porównywalne, ponieważ płace pracowników samorządowych są ustalane według innych zasad.

Radny Grzegorz Tomala – uważa proponowane podwyżki za niskie i złożył wniosek formalny następującej treści:
”Proponuję zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze pracowników nie będących nauczycielami o 5%”.

Wójt Gminy ustosunkował się do przedstawionego wniosku stwierdzając, że proponowany wzrost wynagrodzenia jest uzgodniony z dyrektorami placówek oświatowych.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor poddał wniosek formalny pod głosowanie:

5 głosów – za

6 głosów – przeciw

4 głosy – wstrzymujące się
   Wniosek nie uzyskał akceptacji.
  Innych uwag brak.

Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2007.

Ustalona w dniu 1 grudnia 2006r. wysokość kredytu krótkoterminowego w kwocie
900.000,- zł  jest niewystarczająca. Zwiększenie kredytu do kwoty 1.900.000,-zł pozwoli uregulować należne płatności głównie za halę sportową, po czym hala zostanie przekazana
w trwały zarząd Gminnemu Gimnazjum w Bojszowach.
Wójt Gminy udzielił wyjaśnień na temat spłaty kredytu oraz przekazał informację
z wykonania budżetu za 5 miesięcy br.

Radny Adam Wybraniec - zapytał o szacunkowy koszt zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź Wójta – maksymalny koszt wyniesie od 27 do 30 tys.zł.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr VII/37/2007 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wójt stwierdził, że Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach uchylił naszą uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podjętą w dniu 2 lutego 2007r.,
a następnie stwierdził nieważność uchwały w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchylona taryfa, bez podjęcia ponownej uchwały wchodzi w życie po upływie
90 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego, czyli od jutra, natomiast konieczne jest podjęcie uchwały określającej dopłaty.
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.

Rada Gminy co roku podejmuje w/w uchwałę. Obowiązek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół posiadających 13 oddziałów i więcej obniżono do 1 godziny tygodniowo z powodu wzrostu obowiązków wynikających przede wszystkim
z administrowania halą sportową.

Reszta danych pozostaje bez zmian w stosunku do uchwały z obowiązującej w roku 2006.

Wójt Gminy na wniosek radnego Roberta Seweryna odczytał opinię Kuratorium Oświaty
w Katowicach do projektu uchwały.

Innych uwag brak.

  Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

Zmiany pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy dotyczą    zwiększenia wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- załącznik nr 1 do uchwały zwiększa wydatki Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu o kwotę
  10.100,-zł.
- załącznik nr 2 do uchwały zwiększa dochody i wydatki o kwotę 8.000,-zł Szkoły  
  Podstawowej w Bojszowach  (dot. „zielonej szkoły”).

  Bez uwag radnych.      

Ad.6
Przyjęcie uchwał:

Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu
w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum
i przedszkola.

15 głosów - za

Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2007.

15 głosów - za

Uchwała Nr VII/37/2007 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
                                                               15  głosów – za

Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.

15 głosów - za

Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

15 głosów – za

 

Ad. 7
Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor przekazał sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:

·        zebrania Koła Emerytów i Rencistów w Bojszowach,

·        spotkanie Komitetu Honorowego w sprawie przygotowania Olimpiady Osób Niepełnosprawnych- Lędziny 2007,

·        spotkanie z seniorami jednostek OSP Gminy Bojszowy,

·        Msza Św. w intencji strażaków Gminy Bojszowy,

·        Spotkanie w Teatrze Rozrywki w Chorzowie „Na Śląskim Dzikim Zachodzie”,

·        „Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – Lędziny 2007”,

·        Zawody Gminne Jednostek OSP o Puchar Wójta Gminy Bojszowy w Bojszowach Nowych,

·        Festyn Rodzinny organizowany przez SP Międzyrzecze, OSP Miedzyrzecze i radnych
( w tym pomysłodawcy Grzegorza Sztoler),

·        udział w otwarciu Zawodów Osób Niepełnosprawnych na akwenie wodnym
w Chełmie Śląskim – Żeglarski Biwak Integracyjny,

·        ognisko zielonoświątkowe – „Zangruba”,

·        Powiatowe Targi Przedsiębiorczości w Imielinie,

·        Zawody Lekkoatletyczne SP w Pszczynie tzw. „Czwartki Lekkoatletyczne”,

·        spotkanie artystów SP Bojszowy w Sali Lustrzanej Muzem Zamkowym w Pszczynie
(nagrody),

·        turniej skata radnych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bieruń,

·        turniej siatkówki radnych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Chełm Śląski,

·        turniej halowy w piłce nożnej radnych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta  Lędziny ,

·        Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym Samorządowców – Konin.

Podziękowania wszystkim radnym za udział radnych w wyżej wymienionych spotkaniach.

Podziękowania radnym za organizację pikniku szkolnego.

Informacja o piśmie Prezesa Sadu Okręgowego w Katowicach w sprawie wyboru ławników sądowych.

    Informacja na temat Przeglądów Twórczości Teatralnej w szkołach.

Tematyka informacji przekazanych przez Wójta Gminy o zdarzeniach jakie miały miejsce na terenie Gminy:

remont cząstkowy dróg (przetarg wygrała najtańsza firma lecz jakość robót jest słaba),

·        12.06.br. otwarcie ofert na ogrodzenie wokół szkoły w Świerczyńcu  - termin realizacji: 60 dni (szczegółowe informacje na temat procedur ofertowych,

·        przetarg na budowę windy w budynku GZOZ,

·        remont kotłowni w budynku GZOZ (z środków finansowych UG),

·        przegląd i konserwacja urządzeń zabawowych,

·        zakup 5 tablic ogłoszeń, po 1 dla każdej miejscowości w cenie ok.2 tys. zł każda, stare tablice będą likwidowane,

·        zakup koszy na śmieci w cenie 400-500,-zł za sztukę, wymiana koszy będzie sukcesywnie realizowana,

·        „wystawka” – całkowity koszt ok.14 tys.zł (środki z FOŚi GW),

·        odnowa i montaż tablic z nazwami ulic (kończą się prace wykonywane przez osoby
z wojskowej służby zastępczej, aktualnie pracuje tylko jedna osoba, prace przez nich wykonywane trzeba będzie zlecać),

·        wykonano koszenie poboczy (Starostwo Powiatowe spóźnia się z tymi pracami – nie wykoszone pobocza przy ul. Pancerniaków oraz przy ul. Trzcinowej),

·        wykonano prace porządkowe wokół kościoła w Jedlinie,

·        wykonano pętlę autobusową w Jedlinie,

·        finalizujemy procedury dotyczące remontu szkoły w Międzyrzeczu
( koszt ok.180 tys.zł),

·        na ul. Łącznej zostanie wykonany tzw. „cichy asfalt” (środki z FOŚiGW),

·        trwają rozmowy w sprawie remontu ul. Międzyrzecznej,

·        w toku załatwiania są nowe plany gminy,

·        występ zespołu „Śląsk” (odbędzie się w hali sportowej, bilety darmowe),

·        zgłoszono do Urzędu Marszałkowskiego miejscowość Bojszowy do konkursu
pt. „Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego”,

·        złożono wniosek w Kuratorium Oświaty w Katowicach dot. programu
pt. „To lubię – lekcje po lekcjach”,

·        trwa realizacja programu „Szkoła szans” (są środki m. in. na zajęcia pozalekcyjne),

·        udział w V Targach Przedsiębiorczości w Imielinie,

·        przyjęcie i rozliczenie IV etapu programu „niskiej emisji”,

·        ogłoszenia dotyczące wynajęcia pomieszczeń w hali sportowej,

·        sprzedaż działek – omówienie spraw proceduralnych  sprzedaż działki w Jedlinie,
za „Grofem” – w toku załatwiania, sfinalizowano sprzedaż działki przy ul. Lisiej
w Międzyrzeczu za cenę 343 tys.zł )

·        wykonano badanie gleb w związku z zakupem wapna,

·        Referat Architektury – między sesjami wydano 57 opinii o terenie,
- aktualnie prowadzony jest rejestr wniosków o opracowanie planów miejscowych,

·        odbyły się zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych (pozytywna ocena),

-  6  -

·        informacja na temat możliwości otrzymywania akcji spółek (RPWiK, MASTER),

·        szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat obowiązujących nowych taryf za wodę od dnia 07.06.br. (w tym do wglądu „Analiza wpływu stosowania opłaty abonamentowej na terenie gminy Bojszowy”).

Zapytania radnych:
Radny Grzegorz Sztoler  zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:

- dlaczego ekipa remontująca drogi zapomniała o odmalowaniu pasów na ul. Międzyrzecznej?

- próg zwalniający na ul. Międzyrzecznej wymaga remontu,

- ul. Gilowicka wymaga wykoszenia rowów i poboczy,

- konieczna jest wymiana desek przenośnej sceny oraz prośba, aby na przyszłe imprezy
   namioty miały stabilniejszą konstrukcję,

- prośba o umieszczenie informacji w prasie na temat Cyganów, którzy ostatnio chodzili
   po terenie Międzyrzecza, aby sąsiedzi zwracali uwagę na obce osoby wokół domów,

- prosi radnych o argumenty na temat utworzenia sołectw, które można będzie wykorzystać
  w pracach Komisji Statutowej. Radny Grzegorz Sztoler uważa, że powrót do wypróbowanej
  tradycji, która dobrze funkcjonuje w innych powiatach przyczyniła by się do konsolidacji
  naszej społeczności.

Radny Dariusz Gniza – prosi o interwencję w sprawie nie wykoszonych poboczy przy drogach powiatowych (ul. Barwna, ul. Trzcinowa),

- czy przetarg na realizację ogrodzenia terenów sportowych wokół szkoły w Świerczyńcu
  obejmuje również ogrodzenie placu zabaw (zniszczone ogrodzenie, wielu mieszkańców 
  narzekania, że plac zamknięty w sobotę i niedzielę)?

- prosi o interwencję w sprawie garbów na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Barwnej

Radny Rajmund Gondzik – prosi o sprzątanie skoszonej trawy na poboczach,

- zapytał o postępy prac dotyczące modernizacji ul. Barwnej,

- ile kandydatów zgłosiło się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Świerczyńcu?

Radny Adam Wybraniec – przekazał prośbę mieszkańców dotyczącą ograniczenia prędkości do 30km/h na ul. Świętego Jana,

Radny Grzegorz Tomala – prosi, aby na przeszłość zakupić namioty z konstrukcją bez rurek wewnętrznych,

- zapytał jak wygląda sprawa remontu drogi i mostów na ul. Gościnnej?

Radny Robert Seweryn – wnioskuje, aby przy organizacji imprez, w razie niepogody wykorzystać halę sportową i postuluje zakup wykładziny w celu zabezpieczenia nawierzchni hali (z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych imprezę pn.„Dzień Rodziny” przeniesiono do sali gimnastycznej bojszowskiej szkoły ),

- jak w chwili obecnej wygląda sprawa zgłoszeń propozycji zmian w rozkładzie jazdy  
  PKS?

- nie świeci lampa nad przejściem (skrzyżowanie ul. Gościnnej), czy przejęło to
  województwo, czy jest to w naszej kwestii?

- jak przebiega realizacja przyjętego wieloletniego planu inwestycyjnego RPWiK?

- ponownie zgłosił niebezpieczeństwo związane ze złym stanem mostu na rzece Pszczynce,

- kiedy orientacyjnie będzie można zapoznać się z planami dotyczącymi ul. Świętego Jana?

- nie świecą 2 lampy uliczne na ul. Stalmacha („Zangruba” oraz posesje Państwa Machura- 
  Parysz),

Radna Irena Brzezińska – prosi o wpłynięcie na TPSA, ponieważ niebieska skrzynka na placyku - zakręt ul. Jedlińskiej z ul. Żytnią , bardzo szpeci, czy jest możliwość jej przesunięcia względnie zakrycia?

- prosi o interwencję w związku z przerwami w dostawie prądu bez wcześniejszej    
  informacji.
 Radny Antoni Wilczek – jak wygląda sprawa dotycząca regulacji Korzyńca?

- zgłosił przeciążenie słupów telefonicznych przy ul. Ruchu Oporu, nie dość że szpecą,
  to jeszcze stwarzają niebezpieczeństwo (prosi o wystąpienie ze stosownym pismem),

- od 2 lat nie ma szyby na przystanku - skrzyżowanie przy „Starej Szkole”, bardzo brzydko
   wygląda też przystanek przy ul. Cichy Kącik (obok dębu),

Radny Stefan Bratek – zgłosił wadę uszczelek na nowej tablicy ogłoszeń w Jedlinie,

Radny Grzegorz Sztoler – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Antoniego Wilczka potwierdził brzydotę słupów telefonicznych oraz zapytał, na jakiej wysokości powinny wisieć kable?

Ad.8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Remont cząstkowy dróg- został zakończony, oznakowania poziome na drogach będą odnawiane.

Próg zwalniający na ul. Międzyrzecznej – po raz kolejny wykręcono element progu, który
trzeba naprawić (na sugestię radnego Grzegorza Sztolera, Wójt odpowiedział, że nie wolno progu uzupełnić asfaltem, progi muszą spełniać zalecane wymogi).

ul. Gilowicka – jest drogą powiatową, będzie interwencja odnośnie skoszenia poboczy.

Scena – Wójt przyjmuje zgłoszone uwagi, które skieruje do GPK - dysponenta estrady.

Cyganie – ukaże się stosowny komunikat w „Naszej Rodni”, policja również ostrzegała
mieszkańców o takich przypadkach w obszernym ogłoszeniu odczytanym w kościołach.

Sołectwa – Wójt jest przeciwny powołaniu sołectw, przez 17 lat Urząd pracuje bez sołectw
i realizuje planowane zadania, sołectwa powodują dezintegrację.

Wójt potwierdził sugestię radnego Grzegorza Sztolera, że w Pszczynie sołectwa dobrze funkcjonują, ponieważ Pszczyna jest miastem.
Radca Prawny Mirosław Nosalik opowiedział o problemach z likwidacją Rad Osiedlowych
w Tychach.

Koszenie poboczy – zadanie do realizacji.

Plac zabaw – znajdzie się w ogrodzeniu ogólnym szkoły i problem z zamykaniem się skończy.

Garb – skrzyżowanie ulic Szkolna-Barwna – jest zafrezowany, będzie interwencja
w powiecie w tej sprawie.

Sprzątanie skoszonej trawy – zadanie do realizacji.

ul. Barwna – modernizacja ulicy jest na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji środowiskowej, dokumentacja powinna być gotowa w miesiącu wrześniu.

Jest to droga powiatowa, a według wykazu inwestycji na lata 2007-2010 nakłady na drogi będą zerowe, bo w wykazie uwzględniono budowę siedziby starostwa.

Wójt zasygnalizował w tym punkcie temat modernizacji ul. Pancerniaków i konieczność    podjęcia uchwały niezbędnej do podpisania stosownego porozumienia z powiatem, ponieważ powiat przeznacza  400 tys. zł na to zadanie w tym roku (szczegółowe informacje na temat finansowania modernizacji ul. Pancerniaków oraz podanie terminów innych zadań).

Konkurs na dyrektora szkoły w Świerczyńcu – termin składania ofert mija w dniu 15.06.br.
nie wpłynęła jeszcze żadna oferta. Komisja konkursowa liczy 12 osób: 3 osoby z Kuratorium Oświaty, 3 osoby z Urzędu Gminy, 2 osoby z Rady Rodziców, 2 osoby z Rady Pedagogicznej
oraz 2 osoby ze Związków Zawodowych.

Ograniczenie prędkości – Wójt uważa, że znak ograniczenia prędkości na ul. Świetego Jana nie jest właściwym rozwiązaniem, bardziej wskazany byłby jeden kierunek jazdy, względnie montaż „sierżantów” (każdy znak musi mieć akceptację policji).

Namioty – zgłoszone uwagi zostaną skierowane do GPK.

Droga wojewódzka - wydane są decyzje środowiskowe i lokalizacyjne , od strony proceduralnej wszystko jest przygotowane .Tu informacja na temat trasy S-1.

Impreza „Dzień Rodziny” – Wójt potwierdził konieczność kupna wykładziny na halę sportową w jak najszybszym terminie. Hala musi być wykorzystana do tego typu imprez jak „Dzień Rodziny”.

Rozkład PKS – sprawa bezprzedmiotowa z powodu braku propozycji, wpłynął tylko jeden wniosek.

Nie świecące lampy uliczne – należy zgłaszać u Pana Natkańca – Referat RTS Urzędu Gminy, zgłoszenia są realizowane co 14 dni.

RPWiK – realizacja zatwierdzonego wieloletniego planu inwestycyjnego przebiega zgodnie
z planem (rozliczenie następuje na koniec okresu rozliczeniowego).

Most na Pszczynce- do tej pory nie ustalono właściciela mostu, wystosowano pismo
do Urzędu Gminy w Miedźnej w celu wspólnego wyremontowania mostu.

Projekt ul. Świętego Jana – każdy zainteresowany będzie mógł się zapoznać z projektem, nie wcześniej jak w miesiącu wrześniu-październiku.

Skrzynka TPSA – nie ma możliwości jej przesunięcia, ponieważ znajduje się w niej głowica
czyli połączenia wszystkich kabli z poszczególnych ulic, można jedynie zadbać o estetykę skrzynki poprzez odnowienie.

Wyłączenie prądu – było spowodowane awarią ( Wójt poinformował również, że rynek energii został uwolniony, a zatem istnieje możliwość zakupu energii elektrycznej w innych firmach i wyraził nadzieję, że sytuacja poprawi się na lepsze).

Korzyniec – zabiegamy o to, aby kopalnia wykonywała dalszą renowację rzeki.

Słupy telefoniczne – przyjmuje uwagi do realizacji.

Przystanki – ze starymi przystankami nie wiele można zrobić, na pewno będą zakupione
3 nowe przystanki (planuje się je ustawić na ul. Cichy Kącik, na skrzyżowaniu ulic Pancerniaków z Trzcinową i w jeszcze jednym najbardziej uczęszczanym miejscu).

Wadliwe uszczelki przy nowych tablicach ogłoszeń – będą reklamowane.

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L. Kucz
Bojszowy, dnia 22.06.2007r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska