http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne 2006-2011
RIO
Pozostałe kontrole
Kontrole 2012
Kontrole 2013
Kontrole 2014
Kontrole 2015
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Pozostałe kontrole 
Kontrole zewnętrzne 2006-2011
 
data publikacji:  20-01-2009 | 12:12
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2015 | 09:56
PROTOKÓŁ z kontroli ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO - 27.05.2011r. 28.08.2012
więcej »»»
Kontrola NIK - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej - 17-19.08.2012r. 23.08.2012
więcej »»»
Sprawdzenie prawidłowości realizacji przez Gminę Bojszowy zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych -8-12.08.2011r. 10.07.2012
więcej »»»
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013- 21.12.2010r. 10.07.2012
więcej »»»
Kontrola prawidłowości realizacji projektu Nr WND –POKL.09.05.00.24-0013/08 Program operacyjny kapitał Ludzki 2007-2013 -16-17.11.2009r. 10.07.2012
więcej »»»
PROTOKÓŁ z kontroli ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO -14.12.2006r. 10.07.2012
więcej »»»
Protokół z konroli ZUS - 2012r. 09.07.2012
więcej »»»
PROTOKÓŁ WFOŚiGW nr 20/2012 z kontroli Umowy nr 97/2011/8/OW/ot/U z dnia 30.08.2011r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 271/2006//8/OA/po/P w wysokości 453221,57 zł w tym 351224,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bojszowy – ul. Szeroka” 09.07.2012
więcej »»»
Protokół z kontroli prawidłowości wydatków dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań zgłoszonych do „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w roku 2008” 20.01.2009
więcej »»»
Kontrola doraźna w zakresie realizacji planowania operacyjnego 06.06.2008
więcej »»»
Kontrola z zakresu zgłaszania do ubezpieczeń, składki, zasiłki, kapitał początkowy 06.06.2008
więcej »»»
Kontrola w zakresie zadłużenia Gminy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania projektu realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 06.06.2008
więcej »»»
Kontrola w zakresie oceny prawidłowości realizacji umów na szkolenia obejmujące sprawy obronne 06.06.2008
więcej »»»
Kontrola w sprawie refundacji pracodawcy z Funduszu Pracy 06.06.2008
więcej »»»
Kontrola w sprawie zorganizowania przez pracodwcę stażu dla osoby bezrobotnej 06.06.2008
więcej »»»
Kontrola problemowa z zakresu sporządzania i prowadzenia przez wójta dokumentacji dotyczacej poboru i rejestracji 06.06.2008
więcej »»»
Protokół z kontroli skarg i wniosków przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Bojszowy w dnia 12-16 maja 2006r. 25.05.2006
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska