http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
2010 ROK
2009 ROK
2007/2008
2006 ROK
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2006 ROK 
KONKURSY OFERT
 
data publikacji:  26-04-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  26-04-2006 | 00:00
OTWARTE KONKURSY OFERT na zadania z zakresu upowszechniania kultury fiz. i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w roku 2006 26.04.2006

Wójt Gminy Bojszowy

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XLII/215/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24.04.2006r

 

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT

 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców Gminy Bojszowy w roku 2006:

Konkurs nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miejscowości Bojszowy, Bojszowy Nowe, Świerczyniec, Jedlina oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej – kwota 137 027 zł

Konkurs nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miejscowości Międzyrzecze oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej – kwota 22 920 zł

1.        Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania obejmują: szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych; upowszechnianie sportu i rekreacji realizowane poprzez organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym.

2.        Zasady przyznania dotacji:

Ø       dotacja zostanie  przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert. Oferta podmiotu uprawnionego powinna być sporządzona wg wzoru oferty stanowiącej zał. nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 27.12.2005r. (Dz.U.Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Bojszowy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

Ø       dotacja jest przeznaczona na pokrycie poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania  w 2006 roku;

Ø       przy rozpatrywaniu ofert  brane będą pod uwagę następujące kryteria:

·         merytoryczne - zbieżność projektu z celami zadania,

·         społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców,

·         promocyjne – promocja Gminy przez sport,

·         finansowe – koszty realizacji planowanych zadań oraz wskazanie innych źródeł finansowania,

·         organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, sprzętowe, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursami.

3.        Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie ofert na ogłoszone konkursy w zaklejonych kopertach z dopiskiem określającym rodzaj konkursu, do sekretariatu  Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy. w terminie do 29 maja 2006r

4.        Warunkiem rozpatrzenia ofert jest ich prawidłowe wypełnienie i podpisanie przez osoby upoważnione oraz dołączenie wymaganych ofertą załączników.

5.        Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu ich złożenia.

6.        Decyzję o udzielnie dotacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

7.        Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani będą pisemnie.

8.        Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojsozwy.

9.        Warunkiem zawarcia umowy o udzielnie dotacji jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla jej przyjęcia .

10.     Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego, wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa w/w rozporządzenie MPiPS

11.     Oferty częściowe podlegają odrzuceniu.

12.     Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów w całości lub części, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursów

 

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Bojszowy przeznaczyła w 2005 roku kwotę 168 670 zł

 

 


Załączniki:

WZOR_OFERTY.doc (69.00 Kb)

WZOR_SPRAWOZDANIA.doc (67.00 Kb)

WZOR_UMOWY.doc (47.50 Kb) 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska