http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  10-05-2007 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  10-05-2007 | 00:00
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2006r. 10.05.2007

 

 

Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.10.2006r.


Na dzień 31 października br. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

 

1.       Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

gr/podgr

 

 

Powierzchnia
 w ha

 

wartość szacunkowa

Różnica do stanu na 31.10.2006r.

0/01

-

użytki rolne

106 16 83

2.130.595

+ 1.129.905

0/03

-

zabudowane i zurbanizowane

42 13 13

5.384.723

+ 609.896

0/04

-

pod urządzeniami komunikacji

X

X

- 585.558

0/05

-

tereny różne

1 58 38

126.704

+ 126.704

0/06

-

grunty pod wodami

94 29

12.820

- 398.043

0/09

-

tereny różne

X

X

- 497.640

Razem

 

 

150 82 63

7.654.842

+ 385.264

 

 

2.       Środki trwałe – nieruchomości

Gr/podgr/rodz

 

Nazwa

Ilość obiektów

Wartość

Różnica do stanu na 30.10.2006

1/10/109

-

wiaty przystankowe

19

107.519,71

+ 17.616,86

1/10/105

-

budynek Urzędu Gminy

1

530.658,49

X

1/11/110

-

agronomówki + domy nauczyciela

4

299.721,48

+ 37.432,33

1/10/107

-

budynki sportowe + szkoły + przedszkola

8

13.332.011,07

 

1/10/109

-

budynek stolarni

1

x

- 191.784

1/10/109

-

budynki OSP

4

412.401,68

X

1/10/101

-

pompownie próżniowo- tłoczne

1

211.770,17

 

2/21/210

-

wodociąg – sieć przesyłowa

1

216.814,60

X

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna podciśnieniowa Bojszowy

 

1

 

4.332.867,44

 

x

2/21/210

-

Sieć sanitarna grawitacyjna ul. Sportowa, Barć Międzyrzecze

1

 

293.453,88

 

+ 293.453,88

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna ciśnieniowa Bojszowy

 

1

 

3.566.817,98

 

x

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna ciśnieniowa Bojszowy

 

1

 

295.134,03

 

x

2/21/211

-

studnie podciśnieniowe kanalizacja Bojszowy Nowe

 

1

 

220.500

 

+ 220.500

2/21/211

-

przykanaliki kanalizacja Bojszowy Nowe

 

1

 

620.933,38

 

+ 620.933,38

2/21/211

-

sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, oczyszczalnia ścieków przy SP Świerczyniec

 

5

 

555.151,17

 

2/21/211

- 

 

rurociągi podciśnieniowe Bojszowy Nowe

 

5

 

477.609,57

 

+ 477.609,57

2/24/242

-

droga z parkingiem

3

380.829,93

x

2/21/211

-

wodociąg – sieć rozdzielcza

2

1.043.045,29

X

2/21/211

-

kanalizacja deszczowa i sanitarna

28

9.749.352,45

 

2/22/220

-

parkingi + place

8

521.877,29

 

2/21/211

-

studnia głębinowa

2

108.730,06

X

2/21/211

-

zbiornik ścieków

1

90.174,24

 

2/29/291

-

ogrodzenie

2

34.785,33

 

2/21/211

-

oczyszczalnie przyzagrodowe

92

701.444,11

+ 371.815,24

2/22/220

-

Chodniki

6

2.233.269,83

 

 

Razem

 

199

 

40.336.933,18

 

+ 1.847.577,26

 

 

3.       Środki trwałe – mienie ruchome

 

 

 

 

wartość

Różnica do stanu na 31.10.2006

gr.

3

kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)

261.137,72

+ 153.742,32

gr.

4

maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)

 

844.682,24

 

+ 36.321,23

gr.

5

Maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)

 

11.351,75

 

x

gr.

6

Urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, video, radiotelefony, stacje podciśnieniowe)

1.651.691,01

+ 1.990,28

gr.

7

Środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)

386.242,40

X

gr.

8

Narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf, baldachimy)

42.033,97

- 19.297,80

Razem majątek ruchomy

3.197.139,09

+ 172.756,03

 

 

4. Środki trwałe w użytkowaniu                                                   778.143,50 + 13.173,63

 

5. Wartości niematerialne i prawne                                            177.343,46  + 21.168,98

 

Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                              52.144.401,23 + 2.439.939,90

 

 

W bieżącym roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie planowano kwotę 250.000zł, natomiast przewidywane wydatki wyniosą ok. 300.000 zł.

Potrzeby na 2007r. uwzględniono w programie maksimum, lecz do realizacji przyjęto zakres dostosowany do możliwości finansowych gminy w kwocie zbliżonej do 2006r. tj. 325.000zł.

 

W 2006r. gmina nie nabywała papierów wartościowych. Wg stanu na 31.10.2006r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

·     Centrum Przedsiębiorczości Miedźna – Wola o wartości                 1.200,00

·     Spółka „Master” Tychy                                                                              64.500,00

·     Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie         1.000,00

·     Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne                                                7.097.000,00

·     Gminne Wodociągi                                                                                      500,00

Razem wartość udziałów                                                                                              7.164.200,00

 

Poza w/w wierzytelnościami gmina posiada wierzytelności w Kompanii Węglowej S.A.  wynikające z opłaty eksploatacyjnej w kwocie około 2,9mlnzł  za lata 1998-2002 + odsetki w kwocie 2,4 mln zł.

 

6.       W okresie od 01.11.2005r. do 31.10.2006r. z grupy 001 przeniesiono 53.860 m2 i wartości ewidencyjnej 107.720 zł. do grupy 003.

Sprzedano z grupy 001 2.134 m2 i wartości ewidencyjnej 4.268 zł., a uzyskano wartość rynkową 62.566 zł.

Zakupiono 28 m2 za 3000 zł. i przyjęto darowiznę 152 m2  za 3.040 zł.

-4-

W grupie 003 przyjęto 53.860 m2 i wartości ewidencyjnej 592.460 zł.

Sprzedano 7.282 m2 wartości ewidencyjnej 128.566 zł. i wartości rynkowej 377.071 zł.

Wniesiono aport do GPK 1.827 m2  o wartości 82.197 zł. i budynki o wartości 191.784 zł.

W grupie 004 przekazano do zamiany 596 m2 za 6.451 zł., a z zamiany otrzymano 526 m2 za 1.671 zł.

W okresie od 01.11.2005r. do 31.10.2006r.  w zakresie gruntów :

przybyło: 554 m2  - zakup i 152 m2   - darowizna

ubyło: 12.896 m2  - sprzedaż i  1.827 m2 – aport

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 23.413 m2 , a dochody z czynszów w bieżącym roku wyniosą brutto 26.019,23 zł.

 

7.  Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2006r. do 31.10.2006r. wyniósł 791.385zł. W 2007r. gmina zamierza dokonywać podziału gruntów gminnych w celu ich zbycia na cele budownictwa mieszkaniowego. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosłą w br. około 20.000zł.

 

8. W 2007r. realizowane będą zadania dotyczące przygotowania gruntów w zakresie podziałów i rozgraniczeń w celu sprzedaży gruntów oraz zadania dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjnej dla dróg gminnych i rowów melioracyjnych. Na rozgraniczenia i czynności komunalizacyjne zabezpieczono kwotę 30.000zł

 

9.       W 2007r. pozostaje do skomunalizowania część dróg gminnych i rowy melioracyjne oraz wszystkie grunty Skarbu Państwa pozostające na terenie gminy, a nie przekazane przez Starostę do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska