http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  31-10-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  31-10-2005 | 00:00
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2005 31.10.2005


Informacja

o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.10.2005r.

Na dzień 31 października br. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

 

 

1.       Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

gr/podgr

 

 

Powierzchnia
 w ha

 

wartość szacunkowa

Różnica do stanu na 31.10.2004r.

0/01

-

użytki rolne

50 03 45

1.000.690

+5.820

0/03

-

zabudowane i zurbanizowane

22 49 49

4.774.827

-674.149

0/04

-

pod urządzeniami komunikacji

29 27 79

585.558

+6.696

0/06

-

grunty pod wodami

41 08 63

410.863

X

0/09

-

tereny różne

 9 95 28

497.640

X

Razem

 

 

152 84 64

7.269.578

-661.633

 

 

2.       Środki trwałe – nieruchomości

Gr/podgr/rodz

 

Nazwa

Ilość obiektów

Wartość

Różnica do stanu na 30.10.2004

1/10/109

-

wiaty przystankowe

16

89.962,85

+23.999,99

1/10/105

-

budynek Urzędu Gminy

1

530.658,49

X

1/11/110

-

agronomówki + domy nauczyciela

4

262.289,15

-37.871,90

1/10/107

-

budynki sportowe + szkoły + przedszkola

7

13.332.011,07

+12.576.227,11

1/10/109

-

budynek stolarni

1

191.784

+191.784

1/10/109

-

budynki OSP

4

412.401,68

X

1/10/109

-

budynki oczyszczalni ścieków

-

x

-29.390,00

1/10/101

-

pompownie próżniowo- tłoczne

1

211.770,17

+211.770,17

1/10/109

-

budynek agregatu prądotwórczego

x

x

-157.619,67

1/10/109

-

budynek technologiczno-socjalny

x

 

-1.473.346,35

2/21/210

-

wodociąg – sieć przesyłowa

1

216.814,60

X

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna grawitacyjna Bojszowy

 

1

 

4.332.867,44

 

x

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna podciśnieniowa Bojszowy

 

1

 

3.566.817,98

 

x

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna ciśnieniowa Bojszowy

 

1

 

295.134,03

 

x

2/21/211

-

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, oczyszczalnia ścieków przy SP Świerczyniec

 

5

 

555.151,17

 

+555.151,17

2/24/242

-

droga z parkingiem

3

380.829,93

x

2/21/211

-

wodociąg – sieć rozdzielcza

2

1.043.045,29

X

2/21/211

-

kanalizacja deszczowa i sanitarna

27

9.749.352,45

+4.797.458,31

2/22/220

-

droga do oczyszczalni

1

x

-35.853,66

2/22/220

-

parkingi + place

8

521.877,29

+338.715,43

2/21/211

-

studnia głębinowa

2

108.730,06

X

2/21/211

-

zbiornik ścieków

1

90.174,24

-456.452,67

2/29/291

-

ogrodzenie

2

34.785,33

-44.411,92

2/21/211

-

oczyszczalnie przyzagrodowe

47

329.628,87

X

2/22/220

-

Chodniki

6

2.233.269,83

-155.316,85

 

Razem

 

142

 

38.489.355,92

 

+16.304.843,16

 

 

 

 

 

3.       Środki trwałe – mienie ruchome

 

 

 

 

wartość

Różnica do stanu na 31.10.2004

gr.

3

kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)

107.395,40

+27.527,02

gr.

4

maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)

 

808.361,01

 

+624.015,47

gr.

5

Maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)

11.351,75

x

gr.

6

Urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, video, radiotelefony, stacje podciśnieniowe)

1.649.700,73

-3.722.875,57

gr.

7

Środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)

386.242,40

X

gr.

8

Narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf, baldachimy)

61.331,77

+12.484,31

Razem majątek ruchomy

3.024.383,06

-3.058.848,77

 

 

4. Środki trwałe w użytkowaniu  764.969,87 +286.177,36

 

5. Wartości niematerialne i prawne  156.174,48  +16.344,94

 

Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)  49.704.461,33                 +12.886.883,69

 

 

W bieżącym roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie planowano kwotę 231.330zł, i tak będą się kształtować przewidywane wydatki.

Potrzeby na 2006r. uwzględniono w programie maksimum, lecz do realizacji przyjęto zakres dostosowany do możliwości finansowych gminy w kwocie zbliżonej do 2005r. tj. 235.000zł.

 

W 2005r. gmina nie nabywała papierów wartościowych. Wg stanu na 31.10.2005r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

·    Centrum Przedsiębiorczości Miedźna – Wola o wartości 1.200,00

 

·    Spółka „Master” Tychy 64.500,00

·    Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie 1.000,00

·    Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  6.857.500,00

·    Gminne Wodociągi   500,00

 

 

Razem wartość udziałów       6.924.700

 

 

Poza w/w wierzytelnościami gmina posiada wierzytelności w Kompanii Węglowej S.A.  wynikające z opłaty eksploatacyjnej w kwocie około 4,1mlnzł  za lata 1998-2002 + odsetki.

 

6.       Do 31.10.2005r. gmina sprzedała grunty z grupy 003 w ilości 19.872m2 o wartości ewidencyjnej 397.440zł w cenie 724.853zł.

Z grupy 003 przeniesiono 3.348m2 o wartości ewidencyjnej 66.960zł, do grupy 004 przyjęto wartość ewidencyjną 6.696zł (droga powstała przy podziale na działki).


 

Aportem wniesiono do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego grunty o powierzchni 22.973m2 i wartości ewidencyjnej 459.460zł z tego z grupy 003 – 17.433m2 i z grupy 001 – 5.440m2.

Przyjęto spadek 2.910m2 i wartości 5.820zł

W grupie 003 podniesiono wartość ewidencyjną o 224.949zł dostosowując wartość ewidencyjną do średniej rynkowej.

W okresie 01.11.2004r. do 31.10.2005r. w zasobie gruntów:

przybyło     2.910m2            - spadek

                         1m2           - zamiana

ubyło          19.782m2          -sprzedano

                  22.973m2          - aport

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 23.413m2, a dochody z czynszów bieżącym roku wyniosą 26.019,23zł (brutto)

 

7.  Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2005r. do 31.10.2005r. wyniósł 598.049zł. W 2006r. gmina zamierza dokonywać podziału gruntów gminnych w celu ich zbycia na cele budownictwa mieszkaniowego. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosły w br. około 20.000zł.

 

8. W 2006r. realizowane będą zadania dotyczące przygotowania gruntów w zakresie podziałów i rozgraniczeń w celu sprzedaży gruntów oraz zadania dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjnej dla dróg gminnych i rowów melioracyjnych. Na rozgraniczenia i czynności komunalizacyjne zabezpieczono kwotę 30.000zł

 

7.       W 2006r. pozostaje do skomunalizowania część dróg gminnych i rowy melioracyjne oraz wszystkie grunty Skarbu Państwa pozostające na terenie gminy, a nie przekazane przez Starostę do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska