http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
POMOC PUBLICZNA
CIEŻAR PUBLICZNY (Rb 27S; Rb 28s)
GOSPODARKA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI
DŁUG PUBLICZNY (Rb-Z; Rb-N)
DOCHODY I STRATY W SPÓŁKACH
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
MAJĄTEK GMINY
 
data publikacji:  14-12-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  14-12-2004 | 00:00
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień31.10.2004r. 14.12.2004

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.10.2004r.


Na dzień 31 października br. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

 

1.      Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

gr/podgr

 

 

Powierzchnia
 w ha

 

wartość szacunkowa

Różnica do stanu na 31.10.2003r.

0/01

-

użytki rolne

49 74 35

994.870

+897.406,30

0/03

-

zabudowane i zurbanizowane

27 17 58

5.448.976

+1.917.907,83

0/04

-

pod urządzeniami komunikacji

28 94 31

578.862

+21.407,07

0/06

-

grunty pod wodami

41 08 63

410.863

+164.345,20

0/09

-

tereny różne

 9 95 28

497.640.00

+38.805,00

Razem

 

 

156.90.15

7.931.211.00

+3.039.871,40

 

 

W załączeniu zestawienie gruntów pozyskanych i rozdysponowanych.

 

2.      Środki trwałe – nieruchomości

Gr/podgr./rodz.

 

Nazwa

Ilość obiektów

 

Wartość

Różnica do stanu na 30.10.2003

1/10/109

-

wiaty przystankowe

12

65.962,86

X

1/10/105

-

budynek Urzędu Gminy

1

530.658,49

X

1/11/110

-

agronomówki + domy nauczyciela

5

300.161,05

X

1/10/107

-

budynki sportowe + szkoły + przedszkola

5

755.783,96

-31.071,23

1/10/109

-

budynki OSP

4

412.401,68

X

1/10/109

-

budynki oczyszczalni ścieków

2

29.390,00

X

1/10/109

-

budynek agregatu prądotwórczego

1

157.619,67

+157.619,67

1/10/109

-

budynek technologiczno-socjalny

1

1.473.346,35

+1.473.346,35

2/21/210

-

wodociąg – sieć przesyłowa

1

216.814,60

X

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna grawitacyjna Bojszowy

1

4.332.867,44

+4.332.867,44

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna podciśnieniowa Bojszowy

1

3.566.817,98

+3.566.817,98

2/21/210

-

sieć kanalizacyjna ciśnieniowa Bojszowy

1

295.134,03

+295.134,03

2/24/242

-

droga z parkingiem

3

380.829,93

+380.829,93

2/21/211

-

wodociąg – sieć rozdzielcza

2

1.043.045,29

X

2/21/211

-

kanalizacja deszczowa i sanitarna

11

4.951.894,14

+1.193.688,90

2/22/220

-

droga do oczyszczalni

1

35.853,66

X

2/22/220

-

parkingi + place

7

183.161,86

+29.573,23

2/21/211

-

studnia głębinowa

2

108.730,06

+41.886,90

2/21/211

-

zbiornik ścieków

3

546.626,91

+24.136,47

2/29/291

-

ogrodzenie

4

79.197,25

+39.083,49

2/21/211

-

oczyszczalnie przyzagrodowe

47

329.628,87

X

2/22/220

-

Chodniki

7

2.388.586,68

+1.801.495,55

 

Razem

 

122

 

22.184.512,76

 

+13.305.408,71

 

 

 

 

 

3.      Środki trwałe – mienie ruchome

 

 

 

 

wartość

Różnica do stanu na 31.10.2003

gr.

3

kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)

 

79.868,38

 

-2.623,01

gr.

4

maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza)

 

184.345,54

 

+94.549,74

gr.

5

Maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)

 

11.351,75

 

-4.450,56


gr.

6

Urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, video, radiotelefony)

 

5.372.576,30

 

+5.337.600,54

gr.

7

Środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)

 

386.242,40

 

+1.080

gr.

8

Narzędzia, przyrządy (aparaty telefoniczne, ksero, aparat EKG, zegar zewnętrzny)

 

48.847,46

 

X

Razem majątek ruchomy

6.083.231,83

+5.426.156,71

 

 

4. Środki trwałe w użytkowaniu        478.792,51+92.211,51

 

5. Wartości niematerialne i prawne 139.829,54+88.728,37   

 

Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)  36.817.577,64 +21.952.376,70

 

 

W bieżącym roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie planowano kwotę 200.000 zł, a przewidywane wydatki wyniosą około 200.000 zł.

Potrzeby na 2005r. uwzględniono w programie maksimum, lecz do realizacji przyjęto zakres dostosowany do możliwości finansowych gminy w kwocie 180.000 zł.

 

 

W 2004r. gmina nie nabywała papierów wartościowych. Wg stanu na 31.10.2004r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

·    Centrum Przedsiębiorczości Miedźna – Wola o wartości  - 1.200,00

·    Spółka „Master” Tychy     2.000,00

·    Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie        - 1.000,00

·    Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne - 1.037.000,00

·    Gminne Wodociągi - 500,00

 

Razem wartość udziałów: 1.041.700,00

 


 

 

Poza w/w wierzytelnościami gmina posiada wierzytelności w NSW S.A. wynikające z opłaty eksploatacyjnej w kwocie około 8.000.000 zł  za lata 1998-2002 + odsetki.

 

6.      Do 31.10.2004r. gmina sprzedała grunty z grupy 0/03 w ilości 7850m2 o wartości ewidencyjnej 121.846 zł w cenie 369.600 zł.

Przy podziałach nastąpił przyrost powierzchni o 230 m2 za 4.600 zł.

W formie darowizny przyjęto 1440 m2 za 2.880 zł.

Przyjęto 33.910 m2  gruntu za 67.820 zł  z komunalizacji.  Dokonano przeniesienia z grupy 09   3567 m2 gruntu o wartości ewidencyjnej 17.835 zł, do grupy 03 o wartości 71.340 zł –jako  trwały zarząd.

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 252,67 m2, a dochody z czynszów w bieżącym roku wyniosą ok. 20.000 zł.

 

7.  Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2004r. do 31.10.2004r. wyniósł 186.191 zł. W 2005r. gmina zamierza scalać grunty gminne w celu ich zbycia na cele budownictwa mieszkaniowego. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosły w br. około 20.000zł.

 

8. W 2005r. realizowane będą zadania dotyczące przygotowania gruntów w zakresie podziałów i rozgraniczeń w celu sprzedaży gruntów oraz zadania dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjnej dla dróg gminnych i rowów melioracyjnych. Na rozgraniczenia i czynności komunalizacyjne zabezpieczono kwotę 30.000zł

 

7.      W 2005r. pozostaje do skomunalizowania część dróg gminnych i rowy melioracyjne oraz wszystkie grunty Skarbu Państwa pozostające na terenie gminy, a nie przekazane przez Starostę do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska