http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
2005 rok
Harmonogram kontroli
Protokoły z kontroli
Zalecenia pokontrolne
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Harmonogram kontroli 
2005 rok
 
data publikacji:  18-11-2005 | 10:15
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42

Zarządzenie  Nr  0152/75 /2005

Wójta Gminy Bojszowy

z dnia 08.08.2005r.

           

 

 

w sprawie: harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych na 2005r.

 

Na podstawie art. 28a, art. 127 oraz art. 35a Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r.  Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy Bojszowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/96/2004 z dnia 30.12.2004r.

 

 

ZARZĄDZAM

co następuje:

 

  1. Wprowadzić harmonogram kontroli na 2005r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Przeprowadzenie kontroli powierza się inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Bojszowy.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/75/2005   

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 08.08.2005


 

 

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

NA 2005 ROK

 

Lp.

Nazwa jednostki

kontrolowanej

Zakres kontroli

Rodzaj kontroli

Termin kontroli

Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli

1.

UG Bojszowy

Dokumentacja przetargowa dla zamówień udzielanych od 01.02.2005r. do dnia trwania kontroli

Problemowa

08-10/2005

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej UG Bojszowy

2.

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bojszowach

SP Bojszowy

SP Międzyrzecze

GSP Świerczyniec

Gminne Gimnazjum Bojszowy

Gminne Przedszkole

 

Gospodarka finansowa i sprawozdawczość

za okres 01.01.2005r. do dnia trwania kontroli

Problemowa

11-12/2005

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej UG Bojszowy

3.

Klub Sportowy

„POLONIA” Międzyrzecze

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej przez UG Bojszowy na realizację zadania publicznego

Problemowa

10-11/2005

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej UG Bojszowy

4.

UG Bojszowy

Realizacja zaleceń pokontrolnych RIO

Problemowa

Na bieżąco

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej UG Bojszowy

5.

Kontrole doraźne według zaleceń Wójta Gminy

 

 
 


Interaktywna Polska