http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż gruntów gminnych
Dzierżawy gruntów
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprzedaż gruntów gminnych 
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
 
data publikacji:  05-05-2017 | 09:39
data ostatniej modyfikacji:  05-05-2017 | 09:39
data wytworzenia dokumentu:  04-05-2017
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
   
IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Jedlinie w rejonie ulicy Świętojańskiej i Bojszowskiej 05.05.2017

WÓJT GMINY BOJSZOWY

OGŁASZA IV PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Do sprzedaży przetargowej w drodze IV nieograniczonych przetargów przeznacza się nieruchomości położone w Jedlinie w rejonie ulicy Świętojańskiej i Bojszowskiej (Jedlina, km. 6, nr rej. G. 1206), zapisane w księdze wieczystej KA1T/00023445/8.

Nieruchomości powstały z geodezyjnego podziału działki nr 194/128, która Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/22/2015 z 20.07.2015r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Nieruchomości znajdują się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomość pierwotna, tj. działka nr 194/128 została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją
o warunkach zabudowy RAN0.6730.11.2015 z dnia 12.05.2015r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działki nieogrodzone i nieuzbrojone.

Dojazd do nieruchomości nr 255/128 bezpośrednio z ulicy Bojszowskiej, natomiast dojazd do pozostałych nieruchomości wyznaczony jest poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną ozn. nr 259/128.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

253/128

953 (RIVb)

31 449,00

6 289,00

08.06.2017r. godz. 08.30

2.

254/128

953 (RIVb)

31 449,00

6 289,00

08.06.2017r. godz. 09.30

3.

255/128

1028 (RIVb, PsIV)

33 924,00

6 784,00

08.06.2017r. godz. 10.30

4.

256/128

912 (RIVa, RIVb)

30 096,00

6 019,00

08.06.2017r. godz. 11.30

5.

257/128

912 (RIVa, RIVb)

30 096,00

6 019,00

08.06.2017r. godz. 12.30

6.

258/128

1128 (RIVa, RIVb, PsIV)

37 224,00

7 444,00

08.06.2017r. godz. 13.30

 

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargach jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 31.05.2017r. włącznie.  Wadium należny wnieść
w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARGI odbywać się będą w Sali Narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

Terminy przeprowadzenia I przetargów:

23.05.2016r. dla działek: 253/128 i 254/128

24.05.2016r. dla działek: 255/128 i 256/128

25.05.2016r. dla działek: 257/128 i 258/128

 

Terminy przeprowadzenia II przetargów:

31.08.2016r. dla działek: 253/128, 254/128, 255/128, 256/128, 257/128, 258/128

 

Terminy przeprowadzenia III przetargów:

09.11.2016r. dla działek: 253/128, 254/128, 255/128, 256/128, 257/128, 258/128

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108).Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.116 lub wew. 185 w godzinach pracy urzędu.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska