http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż gruntów gminnych
Dzierżawy gruntów
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprzedaż gruntów gminnych 
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
 
data publikacji:  06-12-2016 | 20:48
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2016 | 20:57
data wytworzenia dokumentu:  06-12-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
  Wyniki postępowania
PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położonych w Międzyrzeczu w rejonie ul. Skrajnej i ulicy Międzyrzecznej 06.12.2016

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

 

 

I.    DZIAŁKA NR 1881/507

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się niżej wymienioną nieruchomość położoną w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Skrajnej (0004 Międzyrzecze, km. 1, nr rej. 421), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00025286/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. W związku z czym działka ta została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy nr RAN0.6730.71.2016
z dnia 20.09.2016r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez drogę gminną.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

NR DZIAŁKI: 1881/507 pow. 0,1640 ha (RIVb)

Cena wywoławcza: 82 000,00 zł

Wadium w wysokości 16 400zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 12.00

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 23.12.2016r. włączenie (wadium należny wnieść w pieniądzu).

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARG odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 II.      DZIAŁKA NR 3338/379

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się niżej wymienioną nieruchomość położoną w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Międzyrzecznej (0004 Międzyrzecze, km. 1, nr rej. 705), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00028047/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz częściowo pod teren rolny.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany jako łąka. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez działki gminne ozn. nr 3335/417 i 3336/379.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

NR DZIAŁKI: 3338/379 pow. 0,1327 ha (PsIV)

Cena wywoławcza: 46 445,00 zł

Wadium w wysokości 9 400zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie;

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 14.00


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 23.12.2016r. włączenie (wadium należny wnieść w pieniądzu).

 

PRZETARG odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości ( w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bojszowach (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowej 35, w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa-I piętro, pokój nr 6, oraz pod nr tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska