http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż gruntów gminnych
Dzierżawy gruntów
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprzedaż gruntów gminnych 
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
 
data publikacji:  06-12-2016 | 20:43
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2016 | 20:53
data wytworzenia dokumentu:  06-12-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
  Wyniki postępowania
PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położone w Świerczyńcu w rejonie ulicy Klubowej 06.12.2016

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się niżej wymienione nieruchomości położone w Świerczyńcu w rejonie ulicy Klubowej (0005 Świerczyniec, km. 1, nr rej. G.307), zapisane w księdze wieczystej KA1T/00021990/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

 

Nieruchomości powstały z geodezyjnego podziału działek 484/104, 485/104 i 486/104 i znajdują się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomości zostały przywrócone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.97.2012/13 z dnia 11.03.2013r.

 

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działki nieogrodzone i nieuzbrojone. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez drogę wewnętrzną nr 1337/104.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.


NR DZIAŁKI: 1330/104 pow. 0,0841 ha (RIVb, RV)

Cena wywoławcza: 52 142,00 zł

Wadium w wysokości 10 400zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie;

 

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 10.00

 

NR DZIAŁKI: 1333/104 pow. 0,0861 ha (RIVb, RV)

Cena wywoławcza: 53 382,00 zł

Wadium w wysokości 10 600 zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie;

 

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 11.00


 

Warunkiem uczestnictwa w każdym przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 23.12.2016r. włączenie (wadium należny wnieść w pieniądzu).

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARGI odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości ( w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bojszowach (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowej 35, w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa-I piętro, pokój nr 6, oraz pod nr tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska