http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
2012 ROK
2013 ROK
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2016 rok 
KONSULTACJE SPOŁ.
 
data publikacji:  18-01-2016 | 19:42
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2016 | 13:02
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1/2016 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: - ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie - ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bojszowy - określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2016 – 2017 - określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2016 - 2017 18.01.2016
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2/2016 - Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy 02.02.2016
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 3/2016 - Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach 04.03.2016
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2016 - Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie: - określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Bojszowy oraz warunków i sposobu ich przyznawania - uchylenia uchwały Nr XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobrania 31.05.2016
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2016 - Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie: - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych - nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zagrodowa” w miejscowości Międzyrzecze 10.06.2016
więcej »»»
Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 23.08.2016
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 7/2016- Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” 29.09.2016
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 8/2016 - Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązującego w Gminie Bojszowy 07.10.2016
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 9/2016 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy 20.12.2016
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska