http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
2012 ROK
2013 ROK
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2015 rok 
KONSULTACJE SPOŁ.
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:47
data ostatniej modyfikacji:  19-11-2015 | 13:07
KONSULTACJE SPOŁECZNE 9/2015 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: · trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania · szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania · zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy · określenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych · ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne · określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19.11.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 8/2015 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: ustanowienia okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” 26.10.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 7/2015 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: określenia wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Bojszowach, zmiany uchwały Nr X/54/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy” 21.09.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 6/2015 - Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 04.08.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2015 - Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 03.06.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2015 - Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Bojszowy Nowe 17.03.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 3/2015 - Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy; zmiany uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Bojszowach; zmiany uchwały Nr XXXIV/217/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 4 września 2014r.; zmiany uchwały Nr XXXIV/218/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 4 września 2014r. 12.03.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2/2015 - Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie określenia kryteriów liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2015-2016 03.02.2015
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1/2015 - Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe – Etap I; określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bojszowy ; nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Brzozowa” 24.01.2015
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska