http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:40
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2017 | 12:55
Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji drogowych 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/122/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy Bojszowy - Panem Stanisławem Bielą 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/120/2016 w sprawie udzielenie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy w Bojszowach Nr X/55/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XIX/119/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 13.09.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: opinii dotyczącej Planu Aglomeracji Bojszowy 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2020 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zagrodowa” w miejscowości Międzyrzecze 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Bojszowy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2016 – 2020 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2030 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobrania 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2015 rok 21.06.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Bojszowy poprzez uchylenie uchwały Rady Gminy Bojszowy nr X/55/2015 z dnia 12.08.2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 21.06.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska