http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:40
data ostatniej modyfikacji:  14-04-2017 | 12:55
Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Bojszowy, dotyczących wejścia gminy Bojszowy w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim. 13.04.2017
więcej »»»
Uchwała nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022 28.03.2017
więcej »»»
chwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 28.03.2017
więcej »»»
Uchwała nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 28.03.2017
więcej »»»
Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania 28.03.2017
więcej »»»
Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. Nr V/34/2015 r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze 28.03.2017
więcej »»»
Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy 28.03.2017
więcej »»»
Obwieszczenie 1/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojszowach (tj. do Uchwały nr XV/84/2012). 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/158/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/157/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2017 – 2018. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/156/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/155/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko – Lędzińskiemu na realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/154/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bojszowy na lata 2017 – 2020 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/153/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/152/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zakole” w miejscowości Świerczyniec. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/151/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zacisze” w miejscowości Świerczyniec. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała XXIII/150/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 06.02.2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy. 08.02.2017
więcej »»»
Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie na 2016 rok 30.12.2016
więcej »»»
Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: ustalania zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, z wyłączeniem zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie 30.12.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska