http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Zarządzenia OR 120 /Kierownika Urzędu/
Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Stawki w latach 2010-2014
Stawki w latach 2006-2010
Stawki w latach 2014-2018
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Zarządzenia OR 0050 /Wójta Gminy/ 
Kadencja 2014-2018
 
data publikacji:  28-11-2014 | 08:37
data ostatniej modyfikacji:  21-04-2017 | 11:35
Zarządzenie Nr 0050/29/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Bojszowach, ul. Gaikowa 64, 43-220 Bojszowy 21.04.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/28/2017 w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wojciecha Borucińskiego do czynności związanych z odbiorem inwestycji „Przyłącze wody do budynku wraz z budową studni wodomierzowej i hydrantu przy budynku OSP Świerczyniec, na działce nr 1219/140 położonej w Świerczyńcu przy ulicy Klubowej” 13.04.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/27/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojszowy, w sprawie wejścia gminy Bojszowy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim 13.04.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/26/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022 13.04.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/25/2017 w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022 13.04.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/24/2017 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z sal i innych pomieszczeń w obiektach oświatowych oraz z terenów sportowych w Gminie Bojszowy. 13.04.2017
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/21/2017 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy; - zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody do głosowania; -zmiany uchwały Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 marca 2015r. Nr V/34/2015 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze; - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 17.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/14/2017 w sprawie: zmian w budżecie na 2017 r. 31.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/20/2017 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2017r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/19 /2017 z dnia 10.03.2017 r 20.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/15/2017 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2017r. w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy nr 0050/14/2017 z dnia 28.02.2017 r. 31.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/19/2017 w sprawie: zmian w budżecie na 2017 r. 20.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/18/2017 w sprawie: podziału wyodrębnionych w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy poszczególne szkoły i placówki oświatowe 20.03.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/17/2017 w sprawie: upoważnienie dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy 28.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/16/2017 w sprawie: upoważnienie dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy 28.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/13/2017 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia i wniosku w procedurze rekrutacyjnej o przyjęcie do szkół podstawowych na terenie Gminy Bojszowy w roku szkolnym 2017 - 2018 24.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/12/2017 w sprawie: określenia wzoru wniosku w procedurze rekrutacyjnej o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Bojszowach 24.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/11/2017 w sprawie: szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych na terenie Gminy Bojszowy na rok szkolny 2017 - 2018 24.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/10/2017 w sprawie: szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 - 2018 24.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie Nr 0050/9/2017 w sprawie: upoważnienie dla Pani Longiny Giedwiłło Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Bojszowy 17.02.2017
więcej »»»
Zarządzenie nr 0050/8/2017 Wójta Gminy Bojszowy w sprawie: w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach na rok szkolny 2017 – 2018; określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 2017 – 2018. 30.01.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska