http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  04-08-2015 | 11:46
data ostatniej modyfikacji:  07-08-2015 | 14:24
data wytworzenia dokumentu:  03-08-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 12.08.2015r. 04.08.2015

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 12.08.2015r.

Tytuł projektów uchwał

  1. Projekt Uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”
  2. Projekt Uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  3. Projekt Uchwały Nr X/56/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  4. Projekt Uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: przyjęcia korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2014 – 2016
  5. Projekt Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna kosztów kwalifikowanych zadania pn. „Budowa budynku Gminnego Przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej”
  6. Projekt Uchwały Nr X/59/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r.
  7. Projekt Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  8. Projekt Uchwały Nr X/61/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska