http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  10-06-2016 | 09:31
data ostatniej modyfikacji:  15-06-2016 | 14:42
data wytworzenia dokumentu:  10-06-2016
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 20.06.2016r. 10.06.2016

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 20.06.2016r.

Tytuł projektów uchwał

 1.  Projekt Uchwały Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za 2015 rok
 2. Projekt Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bojszowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r

                                                                                

 1.  Projekt Uchwały Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Bojszowy poprzez uchylenie uchwały Rady Gminy Bojszowy nr X/55/2015 z dnia 12.08.2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
 2. Projekt Uchwały Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobrania
 3. Projekt Uchwały Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2030
 4. Projekt Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 2016 – 2020
 5. Projekt Uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Bojszowy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 6. Projekt Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
 7. Projekt Uchwały Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Bojszowy ulica „Zagrodowa” w miejscowości Międzyrzecze
 8. Projekt Uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2020
 9. Projekt Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie opinii dotyczącej Planu Aglomeracji Bojszowy
 10.  Projekt Uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

     

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska