http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2014-2018 
PROJEKTY AKTÓW
 
data publikacji:  24-11-2015 | 13:43
data ostatniej modyfikacji:  24-11-2015 | 13:43
data wytworzenia dokumentu:  24-11-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Kapias
Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 30.11.2015r. 24.11.2015

 

Projekty uchwał na Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 30.11.2015r.

Tytuł projektów uchwał

 

1.    Projekt Uchwały Nr XIII/69/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bojszowy na rok 2016

2.   Projekt Uchwały Nr XIII/70/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

3.   Projekt Uchwały Nr XIII/71/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bojszowy na lata 2016 – 2018

4. Projekt Uchwały Nr XIII/72/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

5.  Projekt Uchwały Nr XIII/73/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

6.    Projekt Uchwały Nr XIII/74/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy

7.   Projekt Uchwały Nr XIII/75/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

8.     Projekt Uchwały Nr XIII/76/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”

9.     Projekt Uchwały Nr XIII/77/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustanowienia okresowych gminnych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

10.  Projekt Uchwały Nr XIII/78/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

11.  Projekt Uchwały Nr XIII/79/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne

12. Projekt Uchwały Nr XIII/80/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/68/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych oraz upoważnienia dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy

13. Projekt Uchwały Nr XIII/81/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

14. Projekt Uchwały Nr XIII/82/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowej

15. Projekt Uchwały Nr XIII/83/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2016 rok

16.  Projekt Uchwały Nr XIII/84/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2016

17. Projekt Uchwały Nr XIII/85/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015r

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska