http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
Sprawozdania z realizacji programów
INSTYTUCJE KULTURY (BIBLIOTEKA)
GZOZ
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI Z UDZIAŁEM GMINY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Sprawozdania z realizacji programów 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA (GOPS)
 
data publikacji:  23-01-2014 | 10:32
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2016 | 17:18
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2013 ROK 02.06.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOJSZOWACH ZA 2013 ROK 02.06.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2013 ROK 02.06.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIEZA 2013 ROK 02.06.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI ZA 2013 ROK 02.06.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2012 ROK 23.01.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK 23.01.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI ZA 2012 ROK 23.01.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2011 ROK 23.01.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 ROK 23.01.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI ZA 2011 ROK 23.01.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2010 ROK 23.01.2014
więcej »»»
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI ZA 2010 ROK 23.01.2014
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska