http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
2012 ROK
2013 ROK
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2014 rok 
KONSULTACJE SPOŁ.
 
data publikacji:  09-01-2014 | 12:44
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2015 | 11:44
KONSULTACJE SPOŁECZNE 1/2014 - Konsultacje społeczne projektów uchwał: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej 09.01.2014
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2/2014 - Konsultacje społeczne projektów uchwał: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej; w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojszowy; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy ; w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2013 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 28 stycznia 2013r; uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej; w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Bojszowy przez inne niż gmina Bojszowy osoby prawne i fizyczne 02.03.2014
więcej »»»
ZARZĄDZENIE 0050/10/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i innych grup wiekowych; - zmieniająca uchwałę Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę; w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) 18.04.2014
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 4/2014 - Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie nadania nazwy „Spokojna” drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy; w sprawie nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Aleja Ks. Marcisza. 03.06.2014
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5/2014 - Konsultacje społeczne projektów uchwał: Rady Gminy Bojszowy w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/187/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na stałe obwody głosowania z dnia 10 marca 2014r. oraz zmiany uchwały Nr XXX/188/2014 w sprawie podziału Gminy Bojszowy na okręgi wyborcze z dnia 10 marca 2014r 26.08.2014
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 6/2014 - Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap I 20.10.2014
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 7/2014- Konsultacje społeczne projektów uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 06.11.2014
więcej »»»
KONSULTACJE SPOŁECZNE 8/2014 - Konsultacje społeczne projektów uchwał: Kkonsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy w sprawie: nadania drodze położonej na terenie Gminy Bojszowy nazwy „Zgody”; ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bojszowy; ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji gminnej na terenie Gminy Bojszowy 11.12.2014
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska