http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
2004 rok
Harmonogramy kontroli
Protokoły z kontroli
Zalecenia pokontrolne
2005 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
OPINIE RIO
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
2004 rok 
Kontrole wewnętrzne 2004-2013
 
data publikacji:  16-02-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-02-2005 | 00:00
Harmonogram kontroli wew. na 2004r. 16.02.2005

ZARZĄDZENIE NR 0152/56/2004

Wójta Gminy Bojszowy

z dnia 08/11/2004

 

 

w sprawie: harmonogramu kontroli wewnętrznej na 2004r.

 

Na podstawie art. 28a, art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych          ( Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie Regulaminu wewnętrznej jednostki kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.09.2001r.

 

 

ZARZĄDZAM

co następuje:

 

1.      Wprowadzić harmonogram kontroli na 2004r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.      Wykonanie kontroli powierza się inspektorowi ds. kontroli Urzędu Gminy Bojszowy.

3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy

Bojszowy Nr 0152/56/2004

z dnia 08.11.2004r.

 

 

HARMONOGRAM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2004 r.

 

 

 

Lp.

Nazwa jednostki kontrolowanej

 

Zakres kontroli

Rodzaj kontroli

Termin kontroli

Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli

 

1.

 

SP Bojszowy

SP Świerczyniec

SP Międzyrzecze

Gminne Gimnazjum w Bojszowach

 

Gminne Przedszkole w Bojszowach

 

1.       Kontrola w zakresie prawidłowości naliczenia odpisu i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2004r.

2.       Kontrola w zakresie prawidłowości ustalenia i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r.

 

Problemowa - wyrywkowa

 

Grudzień 2004

 

Agnieszka Janosz

 

2.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bojszowach

 

1.       Kontrola w zakresie prawidłowości ustalania i wypłat wynagrodzeń pracowników

 

Problemowa- wyrywkowa

 

Grudzień 2004

 

Agnieszka Janosz

 

3.

 

Urząd Gminy Bojszowy

 

1.       Kontrola wydatków pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności ze stanem faktycznym za okres 01.04.2004–31.05.2004

1.       Kontrola w zakresie prawidłowości naliczania i pobierania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz procedur w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2002, 2003,      I półrocze 2004.

 

 

Problemowa- wyrywkowa

 

Listopad - grudzień 2004

 

Agnieszka Janosz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska