http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  08-01-2013 | 08:26
data ostatniej modyfikacji:  10-03-2017 | 13:15
Zawiadomienie o wydaniu DECYZJI nr 2/2017 znak sprawy: IFXIII.7820.79.2016 z dnia 27 lutego 2017r. + DECYZJA 10.03.2017
więcej »»»
OBWIESZCZENIE nr IFXIII.7820.79.2016 z dnia 27 lutego 2017r. 10.03.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r., znak OP.II.6320.7.1.2017.KP, w sprawie ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i Dolina Dolnej Soły PLB120004 27.02.2017
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFVIII.7570.15.17.2015 z dnia 19.01.2017r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Bojszowy, obręb Bojszowy, oznaczoną jako: działka nr 100 o powierzchni 0,0641 ha oraz działka nr 101 o powierzchni 0,0212ha. 25.01.2017
więcej »»»
Obwieszczenie ZP1.042.1.2016 Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiające, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy. 21.12.2016
więcej »»»
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.79.2016 z dnia 14 listopada 2016r.w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły 25.11.2016
więcej »»»
Obwieszczenie WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 RDOŚ w Katowicach z dnia 25 lipca 2016 r. 27.07.2016
więcej »»»
Obwieszczenie RDOŚ w Krakowie z dnia 17 maja 2016 r., znak OP-II.6320.7.5.2016.KP, w sprawie wyłożenia projektów zmian planów zadań ochronnych ... Natura 2000 19.05.2016
więcej »»»
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE ZNAK OP-II.6320.7.4.2015.KP w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzania projektów zmian planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Skawy PLB120005, Pasmo Policy PLB120006, Jaroszowiec PLH120006, Na Policy PLH120012, Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLB120020, Dolina Białki PLH1200024, Małe Pieniny PLH120025, Czerna PLH120034, Podkowce w Szczawnicy PLH120037, Krynica PLH120039, Dolny Dunajec PLH120085, Łososina PLH120087, Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolna Soła PLH120083, Stawy w Brzeszczach PLB120009 22.12.2015
więcej »»»
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych 5901S, ul. Pancerniaków w km 5+256 do 6+046 oraz 5902S ul. Dąbrowa w km 0+000 do 0+770 w Bojszowach z zastosowaniem cichych asfaltów”. 19.11.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Bieruńsko Lędzińskiego z dn. 24.08.2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn: Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach…” 01.09.2015
więcej »»»
Obwieszczenie Starosty Bieruńsko Lędzińskiego z dn. 13.07.2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Bieruńsko – Lędzińskiego nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 18 sierpnia 2015r. pn: Rozbudowa ul. Korzenickiej w Bojszowach Nowych wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach… 22.07.2015
więcej »»»
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/238/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r., dla terenu oznaczonego symbolem 2MU 02.07.2015
więcej »»»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bojszowy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/236/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r. 15.04.2015
więcej »»»
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe – Etap I 11.12.2014
więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o opracowaniu projektu „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOJSZOWY NA LATA 2014-2032”. 08.11.2014
więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOJSZOWY NA LATA 2014-2032” 08.11.2014
więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 27.08.2014r. o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe (parking) 27.08.2014
więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 27.08.2014r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe (cmentarz) 27.08.2014
więcej »»»
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001r. z późn. zm. dla obszaru położonego w miejscowości Bojszowy Nowe w rejonie ul. Sierpowej 20.08.2014
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska