http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  02-07-2015 | 06:30
data ostatniej modyfikacji:  02-07-2015 | 06:30
data wytworzenia dokumentu:  01-07-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/238/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r., dla terenu oznaczonego symbolem 2MU 02.07.2015

Bojszowy ,01 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/238/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r.,

dla terenu oznaczonego symbolem 2MU

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/238/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r., dla terenu oznaczonego symbolem 2MU, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 lipca 2015 r. do 06 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bojszowy, w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Gaikowa 35, pokój nr 6 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu:

- 13 lipca 2015 o godz. 12:00  – w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, pokój nr 6,

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojszowy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)     opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub,

2)     opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) lub,

3)     za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. Ustawy

 

Wójt Gminy Bojszowy rozpatrzy uwagi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia upływu terminu ich składania.

Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy ( http://bip.bojszowy.pl)

W przypadku nieuwzględnienia uwag ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Bojszowy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu zmiany planu miejscowego.

 

 

                                                                                                                                

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska