http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  15-04-2015 | 12:09
data ostatniej modyfikacji:  15-04-2015 | 12:19
data wytworzenia dokumentu:  15-04-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bojszowy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/236/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r. 15.04.2015

 

15 kwietnia 2015 r.
OBWIESZCZENIE
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/236/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bojszowy Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej uchwalonego Uchwałą Nr XLV/236/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 4 października 2006 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojszowy w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy;
43 - 220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35 z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 08 maja 2015r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
·           opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) lub,
·           opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235 lub,
·           za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Oryginały dostępne do  wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa  Urzędu Gminy Bojszowy,

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska