http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  11-12-2014 | 22:04
data ostatniej modyfikacji:  11-12-2014 | 22:04
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe – Etap I 11.12.2014

 
 
OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe – Etap I
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe – Etap I , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Bojszowy, w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Gaikowa 35, pokój nr 6 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu:
- 15.12.2014r. o godz. 1400 – w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, pokój nr 6,
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojszowy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2015r.
 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub,
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) lub,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. Ustawy
 
Wójt Gminy Bojszowy rozpatrzy uwagi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia upływu terminu ich składania.
 
Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy (www.bip.bojszowy.pl.)
 
W przypadku nieuwzględnienia uwag ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Bojszowy, przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.
 
                                                                                                                                                            

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska