http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
Obwieszcenia/Decyzje z lat 2006-2012
Decyzje-Postępowania inwestycji celu publ.
Decyzje-Postępowania środowiskowe
Obwieszczenia różne
Decyzje innych organów
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Obwieszczenia różne 
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
 
data publikacji:  20-08-2014 | 20:28
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2014 | 12:38
data wytworzenia dokumentu:  20-08-2014
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001r. z późn. zm. dla obszaru położonego w miejscowości Bojszowy Nowe w rejonie ul. Sierpowej 20.08.2014

 

Bojszowy , 20 sierpnia 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”
 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001r. z późn. zm. dla obszaru położonego w miejscowości Bojszowy Nowe w rejonie ul. Sierpowej
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 39 us. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001r. z późn. zm. dla obszaru położonego w miejscowości Bojszowy Nowe w rejonie ul. Sierpowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 września 2014 r. do 15 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Bojszowy, w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Gaikowa 35, pokój nr 6 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu:
- 8 września o godz. 14:00 – w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, pokój nr 6,
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojszowy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2014 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1)     opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub,
2)     opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) lub,
3)     za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. Ustawy
 
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy i zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy (www.bip.bojszowy.pl)
 
Uwagi wniesione do projektu zmiany studium, a nieuwzględnione przez Wójta Gminy Bojszowy, będą stanowić przedmiot rozstrzygnięcia przez Radę Gminy zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
 
Wyżej wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy (http://bip.bojszowy.pl/pl)
 
 

Pliki do pobrania: (data publikacji 04.09.2014r.)
  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości  Bojszowy Nowe Zał. Nr 1 do uchwały – Wyrys ze Studium ….
  2. Zał. Nr 1 do uchwały - Tekst studium
  3. Zał. Nr 2 do uchwały - STUDIUM
 
 
                                                                                                                                                               

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska