http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
RADA GMINY
KOMISJE RADY GMINY
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
PLANY I PROGRAMY WIELOLETNIE
PROGRAMY ROCZNE
Programy na 2010r.
Programy na 2009r.
Programy na 2008r.
Programy na 2007r.
Programy na 2006r.
Program współpracy gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi
Programy profilaktyczne na 2006r.
Programy na 2011r.
Programy na 2012r.
Programy na 2013r.
Programy na 2014r.
Programy na 2015r.
Programy na 2016r.
RAPORTY O STANIE OŚWIATY
SPRAWOZDANIA (GOSP.ODPADAMI)
PLANY W ZAKRESIE DROGOWNICTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Program współpracy gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi 
Programy na 2006r.
 
data publikacji:  31-08-2006 | 11:42
data ostatniej modyfikacji:  11-02-2016 | 12:47

 

 

Uchwała Nr XLII/215/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 24 kwietnia 2006r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bojszowy z Organizacjami Pozarządowymi
na 2006 rok
.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.  Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

§ 1

 

Przyjąć Program Współpracy Gminy Bojszowy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok .

 

  § 2

 

Podstawą Programu Współpracy Gminy Bojszowy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb społeczności Gminy Bojszowy określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bojszowach na lata 2004-2015 oraz
w Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, przyjmuje się priorytetowe obszary w ramach, których będzie zlecona realizacja zadań publicznych w roku 2006.

 

§ 3

 

Zadaniami Programu w roku 2006 są:

1)       Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2)       Promocja i organizacja wolontariatu.

3)       Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin
i osób.

4)       Ochrona i promocja zdrowia.

5)       Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury i sztuki; ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

   § 4


Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § 3 są określone w uchwale w sprawie budżetu Gminy Bojszowy na 2006r.

 

                § 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

  § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 


Interaktywna Polska