http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
do 30.000 Euro
powyżej 30.000 Euro
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R.
ARCHIWUM PRZETARGÓW 2002-2008
Planowane postępowania o udzielenie zamówień
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Ogłoszenia przetargowe do 30.04.2016R. 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
data publikacji:  27-08-2015 | 07:25
data ostatniej modyfikacji:  27-08-2015 | 07:30
data wytworzenia dokumentu:  26-08-2015
autor dokumentu: Wójt Gminy Bojszowy - Henryk Utrata
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
  Wyniki postępowania
V PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ położonej w Świerczyńcu w rejonie ulicy Klubowej 27.08.2015

WÓJT GMINY BOJSZOWY

OGŁASZA V PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

 

Do sprzedaży przetargowej w drodze nieograniczonego V przetargu przeznacza się nieruchomość położoną w Świerczyńcu w rejonie ulicy Klubowej (0005 Świerczyniec, km. 1, nr rej. G.307), zapisaną
w księdze wieczystej KA1T/00021990/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

 

Nieruchomość powstała z podziału działek 484/104, 485/104, 486/104.i została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.97.2012/13 z dnia 11.03.2013r. Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona
i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez drogę wewnętrzną nr 1337/104.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

NR DZIAŁKI: 1331/104 pow. 0,1169 ha (RIVb, RV)

Cena wywoławcza: 60 386,50 zł;

Wadium w wysokości 12 077,30 zł płatne do dnia 15.09.2015r. włącznie;

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 29.09.2015R. O GODZ. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Bojszowy:
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

Wadium należny wnieść w pieniądzu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 15.09.2015r. włącznie.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

POPRZEDNIE PRZETARGI ODBYŁY SIĘ:

I: 05.11.2014r.              II: 13.01.2015r. III: 20.04.2015r. IV: 07.07.2015r.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa- pokój nr 6, tel. (0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Bojszowy, dnia 26.08.2015r.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska