http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  11-04-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2006 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XLI/2006 11.04.2006

PROTOKÓŁ Nr XLI/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 29 marca 2006r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Przyjęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg  sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 11 radnych
(spóźnieni: radna Irena Brzezińska, radny Czesław Hachuła, nieobecni: radny Bogusław Biolik, radny Andrzej Czyrwik).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 20 marca 2006r. został przyjęty jednogłośnie –
11 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Wójt Gminy Henryk Utrata przedstawił jeden projekt uchwały.

Uchwała Nr XLI/213/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2006.

Zmiana polega na zwiększeniu wysokości kredytu krótkoterminowego do kwoty 1.500.000,-złotych.

Zaciągnięcie kredytu pozwoli na prawidłową i bieżącą realizację zobowiązań związanych
z szybkim tempem prowadzonych inwestycji.
Wójt Gminy wspomniał o wcześniejszych zmianach przedmiotowej uchwały, informując jednocześnie, że kwota 600.000,-zł była niewystarczająca na realizację zobowiązań.

Zapytania radnych:

Radny Grzegorz Tomala – jaką kwotę miesięcznie trzeba spłacać i kiedy kredyt zostanie spłacony?

Odpowiedź Wójta – kredyt jest zaciągnięty na poczet przyszłych dochodów, które będą zrealizowane w bieżącym roku, uchwała nie zmienia zadłużenia gminy i nie stwarza zagrożeń w tym zakresie.

Pani Skarbnik wyjaśniła zasady korzystania z kredytu bieżącego w rachunku bankowym.

Radny Antoni Wilczek – stwierdził, że nie jest zwolennikiem zaciągania kredytów i zapytał, o powody zwiększenia maksymalnej wysokości kredytu oraz o jego przeznaczenie?

Odpowiedź Wójta:

Powodem zaciągania kredytu jest brak bieżących środków na kanalizację i zobowiązania dotyczące budowy hali sportowej i zagospodarowania terenów sportowych i rekreacyjnych  przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. 

Innych uwag brak.

Ad. 5
Przyjęcie uchwały
(w głosowaniu udział wzięło 13 radnych):


Uchwała Nr XLI/213/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2006.

13 głosów – za                                                          

Ad.6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił informacje dotyczace spraw Rady Gminy w okresie od 20 marca do 29 marca br.

·        posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,

·        Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej w Gminnej Szkole Podstawowej
 w Świerczyńcu,

·        Halowy Turniej Rad Miast i Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Piłce         
Nożnej - 6 maja 2006r. w Lędzinach,

·        zaproszenie na uroczysty koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II – 01.04.br
w kościele w Hołdunowie,

·        zaproszenie na wieczór autorski ze Zbigniewem Zagałą poświęcony problematyce
zawartej w książce „Samodzielni, samorządni, gospodarni, Bojszowy i Wyry”
w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach w dniu
5 kwietnia br.

·        informacja o planowanym kwizie sportowym na łamach „Naszej Rodni”,

·        odpowiedź na wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury
dotyczący właściwego zabezpieczenia oświadczeń majątkowych.
Dodatkowa informacja Pani Sekretarz Gminy – nie złożenie oświadczenia
majątkowego powoduje utratę mandatu radnego, w terminie 2 miesiące przed
zakończeniem kadencji obowiązuje złożenie ponownego oświadczenia
majątkowego.

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata przekazał istotne informacje i zdarzenia jakie miały miejsce między sesjami:

·        szczegóły na temat książki autorstwa Zbigniewa Zagały, której głównym bohaterem są gmina Bojszowy i Wyry (wyniki badań, analizy i wnioski za okres prawie13 lat),

 

·        obszary o niekorzystnych warunkach zagospodarowania  – wysłano wniosek szczegółowej klasyfikacji obrębów geodezyjnych ONW do Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (jeżeli obręby w Świerczyńcu i w Międzyrzeczu zostaną zakwalifikowane do ONW, to rolnicy będą mieć dopłaty),

·        ogłoszenie przez Wojewodę pogotowia przeciwpowodziowego w województwie śląskim (szczegóły na temat sytuacji dotyczącej podtopień lokalnych, zagrożenie jest monitorowane).

Zapytania:

Radny Stanisław Biela  – zapytał o sprawę podtapiania ul. Klubowej ( jest to sprawa zaszłościowa, zasypany rów spowodował podniesienie poziomu wód)?

Radny Adam Wybraniec – w związku z podtopieniami, prosi o przypomnienie kopalni
o zaległościach w sprawie prac melioracyjnych,

- poddał wątpliwość, który odcinek budowy chodnika jest pilniejszy na ul. Świętego Jana,
  czy ul. Pancerniaków?

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

Podtapianie ul. Klubowej – zasypanie rowu jest samowolą budowlaną, próba polubownego załatwienia sprawy nie przyniosła żadnego skutku, część robót likwidujących spiętrzenie wód zostanie wykonana.

Prace melioracyjne –zostały przez kopalnię rozpoczęte. Wójt zobowiązał się czynić starania, aby zostały zrealizowane.

Budowa chodnika – dokumentacja na budowę chodnika ul. Świętego Jana oraz
ul. Pancerniaków została wykonana, realizacja zadania przypada na rok 2007, na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, która budowa rozpocznie się w pierwszej kolejności.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L.Kucz
Bojszowy, dnia 05.04.2006r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska