http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  30-03-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  30-03-2006 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XL/2006 30.03.2006

PROTOKÓŁ Nr XL/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 20 marca 2006r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

5.      Przedstawienie projektów uchwał.

6.      Przyjęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

Przebieg  sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 13 radnych
(spóźniony radny Piotr Wróbel, nieobecny usprawiedliwiony radny Eugeniusz Biolik).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 27 lutego 2006r. został przyjęty jednogłośnie –
13 głosów – za.

Przewodniczący Rady Gminy złożył na ręce redaktora naczelnego Zbigniewa Zająca gratulacje i wiązankę kwiatów, z okazji wydania setnego numeru „Naszej Rodni”.

Ad. 4
Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.
Sprawozdanie z działalności systemu pomocy społecznej za 2005r., które stanowi załącznik do protokołu przedstawiła Pani Anna Młocek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące:
- klientów systemu pomocy społecznej w Gminie Bojszowy,

- struktury organizacyjnej,

- zatrudnionych pracowników,

- wydatków w roku 2005,

- głównych świadczeń realizowanych przez system pomocy społecznej,

- powodów trudnej sytuacji rodzin,

- usług opiekuńczych,

- pracy socjalnej i działań realizowanych przez system pomocy społecznej (bezrobocie,
  problemy ludzi starych, rodziny dysfunkcyjne, ubóstwo),

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- działań na rzecz środowiska lokalnego.

Pani Anna Młocek udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zapytania radnych dotyczących  m. in.: problemu alkoholizmu, grupy AA, zasiłków rodzinnych dla rodzin rolników oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Wójt Gminy Henryk Utrata przekazał informacje na temat wydatków na pomoc społeczną
w budżecie na 2006r.,ciągłego zwiększania zakresu świadczeń i braku środków z budżetu państwa na nowe zadania.

Odpowiedział na pytania radnego Grzegorza Tomali dotyczące:
- zależności pomiędzy niskim bezrobociem w gminie, a ilością mieszkańców korzystających  
  z pomocy społecznej,

- działalności Gminnego Centrum Informatycznego (czy spełnia swoje zadanie, czy pomaga
   bezrobotnym znaleźć pracę ?)

- migracji naszych mieszkańców w poszukiwaniu pracy za granicą.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Młocek za przedstawienie sprawozdania
i wyraził swoją pozytywną opinię dotyczącą działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad.5
Przedstawienie projektów uchwał (uchwały przedstawił Wójt Gminy).

Uchwała Nr XL/209/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/201/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały podjętej w dniu 1 lutego br.
w związku z błędnym zapisem w § 2 cytowanej uchwały.

W uchwale Nr XXXVII/201/2006 treść § 2 brzmiała następująco:

„W związku z obniżką, o której mowa w § 1 wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie
z ryczałtem wypłacanym na terenie gminy w wysokości 50 % wydatków przypadających
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkaniowego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.”

W projekcie uchwały Nr XL/209/2006 prawidłowy zapis § 2 brzmi.:

„W związku z obniżką, o której mowa w § 1 wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie
z ryczałtem wypłacanym na terenie gminy wynosi 50 % wydatków przypadających
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkaniowego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.”
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XL/210/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej”.

Uchwała Nr XL/211/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu”.

Wójt Gminy uzasadnił konieczność podjęcia dwóch kolejnych projektów uchwał dotyczących zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę hali sportowej
w Bojszowach oraz na zagospodarowanie terenów przy szkole w Świerczyńcu.

Zaciągnięcie kredytu jest przewidziane w uchwale budżetowej na 2006r.   

Wysokość kredytu na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Bojszowach
przy ul. Gościnnej” wynosi 1.000.000,-zł. Kredyt zostanie spłacony w latach 2007-2012
z podatków i opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej.

Odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Tomali , Wójt Gminy poinformował, że
jest to kredyt preferencyjny, z 5 % oprocentowaniem, z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Na tych samych warunkach zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 696.124,-zł
na realizację zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu”.

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XL/212/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Świerczyńcu pomiędzy ul. Graniczną i ul. Kretą
o powierzchni 45.389 m
2
jest realizacją budżetu, a dochód ze sprzedaży ma wypełnić lukę po opłacie eksploatacyjnej.
Podjęcie uchwały pozwoli rozpocząć stosowną procedurę związaną ze zbyciem działek.

Bogusław Biolik – zapytał, czy istnieje konieczność zbycia działek, czy zamierzone działania nie zmierzają w kierunku konkretnego nabywcy?

Wójt Gminy odpowiedział, że byłby zadowolony ze znalezienia nabywcy oraz poinformował, że sprzedaż działek jest realizacją budżetu, odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego i stosowna informacja o sprzedaży ukaże się w prasie ogólnokrajowej.

Innych uwag brak.


Ad. 6
Przyjęcie uchwał:
(w głosowaniu udział wzięło 14 radnych)

Uchwała Nr XL/209/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/201/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

14 głosów – za

Uchwała Nr XL/210/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej”.

                                                          14 głosów – za

Uchwała Nr XL/211/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu”.

                                                             14 głosów - zaUchwała Nr XL/212/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

                                                             11 głosów – za

                                                               3 głosy - przeciw

( Radni Bogusław Biolik, Grzegorz Tomala, Adam Wybraniec oddali głos – przeciw –   
   odnotowano na wniosek radnych)

Ad.7
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy od ostatniej sesji od 27 lutego do 20 marca br.

- zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP Świerczyniec,

- posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,

- udział w spotkaniu z Zarządem, zawodnikami i kibicami GTS Bojszowy w związku
  z prezentacją zespołu (podziękowanie radnym za udział w spotkaniu),
- pismo Wojewody Śląskiego o terminie złożenia oświadczeń majątkowych radnych
  (prośba, aby radni złożyli oświadczenia majątkowe do dnia 20 kwietnia br.)

- zaproszenie Kurii Metropolitalnej w Katowicach na Dni Skupienia dla Samorządowców
  w dniu 8 kwietnia 2006r. w Tychach,

- podziękowanie radnym za udział w turnieju skatowym w dniu 4 marca br. o Puchar
  Przewodniczącego Rady Miasta Bieruń (reprezentacja w składzie: Czesław Hachuła, Stanisław Biela, Andrzej Czyrwik oraz Czesław Doktor).

   

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata przekazał istotne informacje i zdarzenia jakie miały miejsce między sesjami:

·        rozpoczęcie procedury związanej ze sprzedażą działki przy ul. Krętej,

·        obszary o niekorzystnych warunkach zagospodarowania ( do określenia ONW kwalifikuje się obszar w obrębie Świerczyńca, trwają intensywne działania w tym zakresie),

·        pismo Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach dotyczące  informacji z zakresu usuwania szkód górniczych nas rzece Korzyniec ( kserokopia pisma znajduje się w teczce Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu
i Usług),

·        trwa procedura w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla gospodarki wodno-ściekowej  miasta Tychy,

·        przetarg na remont cząstkowy dróg wygrała Budowlano-Usługowa Spółka z o.o.
”BUDREM” Pszczyna,

·        zakończenie malowania budynku OSP Bojszowy,

·        remont kotłowni w budynkach OSP Międzyrzecze i Bojszowy Nowe,

·        zimowe koszty utrzymania dróg  (koszty „akcji zima” wyniosły ok. 60 tys.zł
tj. o 7 tys. więcej w porównaniu do roku 2005r.)

 

·        zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych (jednogłośne udzielenie absolutorium dla Zarządu),

·        tematy poruszone na konferencji Stowarzyszenia Gmin Górniczych:

- nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku
  z uchyleniem art.97 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (szczegółowe
  informacje na ten temat),
- wystąpienie o zwolnienie z podatku VAT od gruntów sprzedawanych przez
  samorządy,

- podatek od wyrobisk (działania w kierunku umorzenia gminom zaległości).

W związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego nieważności uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Wójt Gminy udzielił szczegółowych wyjaśnień na temat stanu prawnego w takim przypadku.
Od momentu rozstrzygnięcia nadzorczego, przez 90 dni obowiązuje stara taryfa 5,58 zł, następnie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ciągu 70 dni tj.
do 28 marca br. składa nowy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, po czym następują ponowne negocjacje w sprawie taryf.

Zapytania:

      Radny Antoni Wilczek  zwrócił uwagę, aby podczas ponownych negocjacji ceny wody
      nie wzrosły oraz poprosił o wyjaśnienie kwestii taryf na łamach „Naszej Rodni”,

      - poprosił o informacje dotyczące przetargu na modernizację ul Prostej.

Radny Stanisław Biela  – czy odbyły się rozmowy  w sprawie kursu „busika” do „pętli”
w Świerczyńcu?

- czy obiekty oświatowe (szkoły , przedszkole) zostaną przekazane do GPK?
- czy planowana jest w tym roku „Olimpiada Samorządowców w Wieloboju Sportowym
  o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy”?

Radny Andrzej Gembołyś – prosi o doświetlenie ul. Prostej, lecz w dalszej części obrad prostuje, że chodzi o doświetlenie ul. Granicznej,

- zgłosił zły stan boiska w Bojszowach Nowych (boisko popada w ruinę, boksy dla
  zawodników straszą, wnosi o niedopuszczenie do dewastacji boisk sportowych),

- zapytał, czy zostało zgłoszone zagrożenie spowodowane pochyleniem drzew na drodze   
  931?
- zgłosił zagrożenie, które stwarzają drzewa przy ul. Barwnej (gałęzie sięgają do 1/3 jezdni),
   prosząc jednocześnie o ich przycięcie.

Radny Grzegorz Tomala – prosi o szczegółowe informacje na temat zakresu zadań Gminnego Towarzystwa Sportowego w Bojszowach,
- do tej pory nic się nie dzieje ze zbiornikiem wód słonych, czy przewiduje się jego zalanie
   w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu?

Radny Bogusław Biolik  wnosi o interwencję w sprawie opłakanego stanu ul. Skośnej,
z powodu złego stanu drogi, spółka „FRIGOPACH” ma problemy z dojazdem zarówno
od ul. Barwnej jak i od ul.Trzcinowej,

- zgłosił fakt składowania śmieci w sąsiedztwie spółki „FRIGOPACH” przy ul. Skośnej,

- zapytał, czy w końcowym odbiorze kanalizacji jest przewidziane zadośćuczynienie
  za zniszczone uprawy rolnicze?Radny Adam Wybraniec – czy i kiedy zakończyła się eksploatacja węgla oraz, czy kopalnia ma szacunkowe dane na temat okresu oddziaływania poeksploatacyjnego? 

- czy jest coś wiadomo na temat „rajdowca”?

- jak wygląda sprawa odwodnienia?

Radny Andrzej Czyrwik – czy jest możliwy montaż lampy na ul. Wiślanej zakupionej przez mieszkańców tej ulicy?

- jak potoczyły się sprawy dotyczące rozlewiska w Jedlinie?

Radny Krzysztof Kończalski – jakie działania zostały poczynione odnośnie samochodów
o zwiększonym tonażu, przejeżdżających ul. Ruchu Oporu?

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

Na temat zawodów sportowych odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy,
na kolejne zapytania odpowiadał Wójt Gminy Bojszowy.

Zawody sportowe – będą zorganizowane na obiektach sportowych w Świerczyńcu
w miesiącu wrześniu br.

Taryfa na wodę – sugestie i uwagi radnych na pewno zostaną uwzględnione przy negocjacjach. Wójt zobowiązał się wynegocjować taką taryfę za wodę, jaka została przyjęta przez Radę Gminy.

Kurs „busika” –ma nadzieję na pozytywne załatwienie sprawy.

Przekazanie placówek oświatowych – szkoły podpisały umowę z GPK na zarządzanie obiektami oświatowymi (nastąpiło tu pomylenie pojęć, to nie jest przekazanie obiektów, lecz zlecenie spółce GPK jako zarządcy).

Punkty świetlne i lampa na ul. Wiślanej – zaplanowane oświetlenie na rok 2006 zostało zrealizowane, lecz wnioski radnych zostały przyjęte do realizacji. Wójt po raz kolejny wspomniał, że ul. Dąbrowa jest jedyną ulicą w gminie bez oświetlenia.

Jakość ścieków – powinna ulec poprawie.

Boisko – zostaną przeprowadzone potrzebne prace w celu należytego utrzymania boisk,
nie można dopuścić do ich degradacji.

Prześwietlenie drzew przy ul. Barwnej – zadanie zostało przyjęte do realizacji (prześwietlenie drzew zostanie wykonane na koszt gminy).   

Przetarg - ul. Prosta – został rozstrzygnięty po raz drugi, wygrała firma z Pszczyny, realizacja tego zadania będzie finansowana z budżetu gminy.

GTS – zakres zadań jest zgodny z warunkami konkursowymi.

Zbiornik wód słonych  jest przewidziany do rekultywacji zgodnie z pozwoleniem
na budowę, nie przewiduje się zalania zbiornika wodą.  

Ul. Skośna – wpłynęło pismo spółki „Frigopach” w sprawie złego stanu drogi, lecz w tym roku nie przewiduje się jej remontu.

Śmieci –  wyrobisko w sąsiedztwie ul. Skośnej jest zasypywane ziemią, wysypane śmieci przez osoby postronne zostały uporządkowane, wyrobisko zostanie doprowadzone do stanu pierwotnego przez wyrównanie humusem.

 

Kanalizacja a odszkodowanie – po robotach kanalizacyjnych odbędzie się generalny przegląd, po którym wykonawcy zobowiązani zostaną do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Właściciele gruntów (nie dotyczy to dzierżawców gruntu) stosownymi oświadczeniami wyrazili zgodę na prace kanalizacyjne bez żądania odszkodowania.
Na dzień dzisiejszy nikt z właścicieli nie wystąpił o odszkodowanie.

Eksploatacja górnicza – została zakończona z dniem 1 sierpnia 2005r. natomiast skutki
i oddziaływanie poeksploatacyjne będą jeszcze trwać przez kilka lat. Kopalnia ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa szkód poeksploatacyjnych.

„Rajdowiec” – sprawca został ustalony, był to samochód rajdowy marki „Toyota”, przeznaczony do jazd próbnych, ewentualne szkody w uprawach należy zgłosić
do właściciela salonu ”Toyoty” w Tychach.

Szkody w budynkach indywidualnych (odwodnienie) – ugody są realizowane, prace melioracyjne oraz budowa zbiornika retencyjnego na ul. Dworzysko zostaną rozpoczęte
i temat odwodnienia powinien w tym roku zostać zamknięty.

Rozlewisko na Łękawce w Jedlinie – został przyjęty projekt techniczny zagospodarowania tego terenu, właściciele przekażą grunty kopalni, kopalnia gminie, a gmina wędkarzom
w dzierżawę (Koło Wędkarskie w Bojszowach jest zainteresowane tym rozlewiskiem).

Kontrola na ul. Ruchu Oporu – nasiliły się kontrole Policji, które ograniczyły przejazd samochodów o zwiększonym tonażu, przez co ograniczy się dewastację drogi.

Niebezpieczne drzewa na drodze wojewódzkiej 931 – sprawa została skierowana
do zarządcy drogi.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L.Kucz
Bojszowy, dnia 28.03.2006r.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska