http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  09-03-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-03-2006 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2006 09.03.2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 27 lutego 2006r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektu budżetu na 2006 rok.

5.      Przejęcie uchwały budżetowej.

6.      Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

7.      Przyjęcie uchwał.

8.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Zakończenie sesji.

Przebieg  sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych
(spóźniony radny Czesław Hachuła).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 15 lutego 2006r. został przyjęty jednogłośnie –
14 głosów – za.

Przewodniczący Rady Gminy złożył na ręce redaktora naczelnego Zbigniewa Zająca gratulacje i wiązankę kwiatów, z okazji wydania setnego numeru „Naszej Rodni”.

 

Ad. 4
Przedstawienie projektu budżetu na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIX/206/2006
w sprawie budżetu na 2006r.

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata następująco scharakteryzował budżet na 2006r.:  budżet trudny (zmieniła się struktura dochodów – brak opłaty eksploatacyjnej),

- budżet ambitny (realizacja bieżących inwestycji oraz rozpoczęcie nowych zadań),

- budżet wykonalny ( pozycje wprowadzone do dochodów są realne i wykonalne).

Następnie szczegółowo omówił treść uchwały oraz poszczególne załączniki do uchwały:

- dochody budżetu gminy wynoszą 17.532.649,-zł
- wydatki budżetu gminy wynoszą 19.379.853,-zł

W związku z korektą dotacji z budżetu państwa, dochody i wydatki zostały pomniejszone
o kwotę 180,-zł.

Wójt przedstawił również zmiany w załączniku nr 4 dotyczące planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zmieniła się suma bilansowa planu z kwoty 800.000,- na kwotę 1.062.128,-) oraz rozdysponowanie środków na poszczególne paragrafy.

Uwagi radnych Antoniego Wilczka oraz Bogusława Biolika do przedstawionego projektu budżetu na 2006r. dotyczyły głownie finansowania i działalności Spółki Wodnej.

Wójt zaproponował, aby Spółka Wodna przygotowała zakres prac na rok 2006 oraz
o zaopiniowanie go przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług.

Radny Antoni Wilczek wyraził nadzieję, że zadania przedstawione w budżecie na 2006r. będą faktycznie realizowane.

Innych uwag brak.

Ad.5
Przyjęcie uchwały budżetowej (w głosowaniu udział wzięło 15 radnych).

Uchwała Nr XXXIX/206/2006 w sprawie budżetu na 2006r.

                                                 15 głosów – za .
Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia w imieniu rady, aby budżet był zrealizowany zgodnie z zamierzeniami i dla dobra społeczności gminnej.

Wójt Gminy podziękował za jednogłośne przyjęcie wspólnie wypracowanego budżetu
i obiecał jego realizację.  

Ad. 6
Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

Uchwała Nr XXXIX/207/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”.

Uchwała Nr XXXIX/208/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej.

Kolejne projekty uchwał stanowią integralną całość i zostały przedstawione przez Wójta Gminy Bojszowy.

Podstawą do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego jest zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” zgodnie
z jego przeznaczeniem.
Tereny objęte zmianą będą przeznaczone do zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-usługowej.

Podjęcie tych uchwał pozwoli wszcząć procedurę związaną ze zbyciem tych gruntów.
Zbycie gruntów przyczyni się do zwiększenia dochodów gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. 
             
Uwagi radnych:
Radny Grzegorz Tomala – wyraził negatywną opinię do planowanych zmian.

Stwierdził, że zamierzone poczynania prowadzą do rozproszonej zabudowy, a gminie powinno zależeć na tym, aby planować zwartą zabudowę i podał przykład nie zrealizowanego osiedla „Olszynka” oraz, że plany terenów przeznaczonych pod budownictwo winny dotyczyć całej gminy.

Odpowiedź Wójta - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dwóch obszarów wymienionych w uchwale jest zgodne ze studium i uzasadnione
z ekonomicznego punktu widzenia. Przykład osiedla „Olszynki” jest niefortunny, ponieważ dotyczy gruntów prywatnych (szczegółowe wyjaśnienia Wójta w tej kwestii).

Radny Bogusław Biolik – zapytał o szczegóły zbycia tych gruntów,

- zwrócił uwagę, aby czynić starania w celu pozyskania inwestorów, a przez to  
   stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców naszej gminy.

Odpowiedź Wójta – aktualnie mówimy o zmianach w planie, a nie o sprzedaży i kwotach osiągniętych ze zbycia gruntów.

Na pozyskiwanie inwestorów, nie daje nam żadnych szans Tyska Strefa Ekonomiczna.
Przeszkodę stanowi również nieważność planów zagospodarowania przestrzennego.

Innych uwag brak.
 

Ad.7
Przyjęcie uchwał:
(w głosowaniu udział wzięło 15 radnych)

Uchwała Nr XXXIX/207/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”.

12 głosów – za

  3 głosy – przeciw                                               

Uchwała Nr XXXIX/208/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej.

                                                             12 głosów – za

   3 głosy – przeciw                                              

( Radny Grzegorz Tomala oddał głos – przeciw, na wyżej wymienione uchwały – odnotowano na wniosek radnego)

Ad.8
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy od ostatniej sesji od 15 do 27 lutego br.

- nagrody „Clemensa” -uroczystość wręczenia nagród starosty bieruńsko-lędzińskiego
  w dniu 16.02.br. w trzech kategoriach :  „Pro Arte”, „Pro Cultura”, „Pro Publico Bono”.  

- zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP Międzyrzecze i OSP Bojszowy Nowe,

- posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy,

- spotkanie z folklorem zespołu „Bojszowianie”.

 

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata przekazał informacje dotyczące działalności Urzędu Gminy Bojszowy:

·        3 marca br. – ogłoszenie przetargu ograniczonego na wieczyste użytkowanie parku w Jedlinie,

·        obszary o niekorzystnych warunkach zagospodarowania – przygotowanie całej procedury w tym zakresie,

·        Korzyniec – jest szczegółowy harmonogram prac dotyczący regulacji cieku,
(kserokopia zostanie przekazana dla Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług),

·         wykonano 9 punktów oświetlenia ulicznego (ul. Prosta oraz ul. Dąbrowa – jeżeli pozwolą na to środki finansowe),

·        przetarg na remont cząstkowy dróg (łatanie dziur, uszkodzenia po robotach kanalizacyjnych),

·        starania o pozyskanie środków na asfaltowanie ul. Granicznej ( z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól),

·        dach w strażnicy OSP w Świerczyńcu – remont kapitalny w trybie awaryjnym,

·        spotkanie Zarządu PKS Oświęcim Oświęcim mieszkańcami gminy (uwagi zostały przyjęte i zostaną wprowadzone w życie),

·        kanalizacja miasta Tychy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Wójta Gminy Bojszowy do przeprowadzenia procedury dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia,

·        realizacja programu „niska emisja”,

·        GCI – szkolenie dla osób bezrobotnych dotyczące obsługi komputera.

Zapytania:

      Radny Krzysztof Konczalski  na ul. Cichy Kącik nastąpiło załamanie i obsunięcie się
      pobocza, poprosił o zainteresowanie się tym problemem,
      - poprosił o interwencję w sprawie obciążenia ul. Ruchu Oporu, chodzi o kontrolę tonażu
        przejeżdżających samochodów przez Policję,
     - poprosił o opublikowanie zmian rozkładu jazdy autobusów.      

Radny Stanisław Biela  – wnioskuje o porozumienie z prezydentem miasta Tychy
w sprawie komunikacji, aby „busik” kursujący do cmentarza, mógł dojeżdżać do „pętli”
w Świerczyńcu,

- dlaczego kursujący „busik” na trasie Wola –Tychy nie zatrzymuje się w Świerczyńcu?

- czy w ramach remontu strażnicy OSP Świerczyniec, można wygospodarować środki
  na malowanie wewnątrz budynku?

- co się stało z budynkiem starej szkoły w Świerczyńcu, miał tam być „dom spokojnej  
  starości”, a tu ogłoszenie o sprzedaży obiektu?
- czy można odzyskać zamontowane w budynku starej szkoły dwie lampy energooszczędne?

- czy w związku z planowaną kanalizacją w Tychach, poprawi się jakość ścieków
   wpływających do rzeki Gostynki?

Radny Bogusław Biolik – prosi o wyjaśnienie, czy forma przekazania parku w Jedlinie
na wieczyste użytkowanie jest właściwa?

- czy w ramach remontu strażnicy OSP w Świerczyńcu, możliwa jest zmiana konstrukcji
  dachu na dwuspadowy? 

- jak Wójt planuje rozwiązać sprawy personalne w Referacie Rolnictwa, po przejściu
  pracowników na emeryturę?
- czy wyjaśniła się sprawa wycieku wody na ul. Krętej w Świerczyńcu?
- wyraził zaniepokojenie, w związku z afiszem o sprzedaży starej szkoły w Świerczyńcu,

- ile domów korzysta z sieci kanalizacyjnej na ul. Dąbrowa?

- przypomniał wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący rozważenia możliwości składania
  na piśmie zgłoszeń dotyczących szkód łowieckich w Urzędzie Gminy oraz zobligować
  przedstawiciela Koła Łowieckiego do ich odbioru raz w tygodniu.

Radny Eugeniusz Biolik – wnioskuje, aby przy opracowywaniu dokumentacji modernizacji ul. Świętego Jana, uwzględnić odwodnienie ul. Uroczej i Parkowej (teren pochylił się
w kierunku kościoła i woda z ulic zalewa garaże).

Radny Adam Wybraniec – zgłosił problem odwodnienia ul. Gaikowej i zapytał czy można
za to obciążyć kopalnię?
- przekazał sugestię dotyczącą możliwości przekazania parku w Jedlinie mieszkańcom, bądź
  parafii w Jedlinie.

Radny Andrzej Czyrwik – poprosił o interwencję w sprawie prześwietlenia drzew
na ul. Bojszowskiej.

Radny Grzegorz Tomala – wnioskuje do Wójta Gminy o przygotowanie opracowania
na temat alternatywnych źródeł pozyskiwania wody.

Radny Antoni Wilczek – zapytał o przetarg dotyczący ul. Prostej oraz ul. Ruchu Oporu.

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy:

Uszkodzenie pobocza na ul. Cichy Kącik – szkody pojawiły się na skutek działań atmosferycznych i zostaną usunięte.

Kontrola pojazdów na ul. Ruchu Oporu – będzie wystosowane pismo do Komendy Miejskiej Policji dotyczące bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz o wzmożenie kontroli odnośnie tonażu przejeżdżających samochodów.

Zmiany rozkładu jazdy autobusów – postulaty ze spotkania mieszkańców gminy
z przedstawicielami PKS Oświęcim, będą przedstawione w „Naszej Rodni”.
Wójt zobowiązał się do podania pełnej informacji, co do sposobu załatwienia przedmiotowej sprawy.

Kurs „busika” – wniosek został przyjęty do realizacji, natomiast sprawa kursu „busika Wola-Tychy do wyjaśnienia.

Sprzedaż budynku starej szkoły w Świerczyńcu – budynek został sprzedany na własność, z przeznaczeniem na „dom spokojnej starości”. Nowy właściciel może dokonać sprzedaży lecz o przeznaczeniu tego obiektu zadecyduje Wójt Gminy.
Lampy energooszczędne zostały zdemontowane z budynku starej szkoły.

 

Jakość ścieków – powinna ulec poprawie.

Park w Jedlinie – przetarg ograniczony na prawo wieczystego użytkowania parku, stawia nabywcy określone warunki m.in. budowa budynku o określonej architekturze- zgodnej
z istniejącym tu zamkiem, zagospodarowanie parku z możliwością dostępu dla mieszkańców.
Wójt przyjął do wiadomości propozycję przekazania parku parafianom Jedliny.

Koło Łowieckie – Urząd Gminy nie jest w stanie przejąć proponowanych zadań, tym bardziej, że nie ma żadnej gwarancji odbierania przez Koło Łowieckie pozostawianych zgłoszeń.

Remont strażnicy OSP – wykonany będzie dach płaski (taki jak w budynku GZOZ) oraz zostaną pomalowanie zacieki.

Przejście na emeryturę- jedna osoba z Referatu Rolnictwa w tym roku nabędzie prawa
do emerytury i jeżeli skorzysta z tego prawa to nastąpi stosowna reorganizacja (zatrudnienie nowej osoby nastąpi tylko w ramach konkursu).

Wyciek wody- przyczyną wycieku było uszkodzenie w trakcie prac kanalizacyjnych. Wyciek został zlikwidowany przez RPWiK.

Podłączenia do kanalizacji na ul. Dąbrowa- do kanalizacji podłączone są prawie wszystkie domy, oprócz trzech, których mieszkańcy korzystają z oczyszczalni przyzagrodowych.

Zalewisko na ul. Uroczej i Parkowej- zostanie uwzględnione do realizacji przy modernizacji ul. Świętego Jana (każda inwestycja drogowa rozpoczyna się od kanalizacji deszczowej).

Odwodnienie ul. Gaikowej- zostało wykonane, woda jest odprowadzana do rowu G-4
oraz do Gostynki. Zalewiska związane ze szkodami górniczymi będą na bieżąco kontrolowane i w razie potrzeby będziemy interweniować.

Prześwietlenie drzew na ul. Bojszowskiej – zadanie zostało przyjęte do realizacji.

Alternatywne ujęcia wody- analizy ujęć wody zostały opracowane ( ujęcie studni przy
ul. Barwnej, dwa zdefiniowane ujęcia „Dąbrowica”, budowa własnego ujęcia z własną stacją uzdatniania wody) lecz na dzień dzisiejszy są nieopłacalne, a zatem korzystanie
z usług RPWiK jest ekonomicznie uzasadnione. 

Przetarg na ul. Prostą i Ruchu Oporu- na ul. Prostą odbędzie się ponowny przetarg,
natomiast na ul. Ruchu Oporu przetarg musi być ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić do końca czerwca br.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył obrady sesji.


Protokołowała: L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska