http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  01-03-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2006 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2006 01.03.2006

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 15 lutego 2006r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał, w tym „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków w Gminie Bojszowy.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

- Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2005r.

- Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.

7.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

Przebieg  sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 13 radnych
(nieobecny radny Czesław Hachuła, spóźniony radny Adam Wybraniec ).
 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 1 lutego 2006r. został przyjęty jednogłośnie –
13 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał:

Uchwała Nr XXXVIII/204/2006
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bojszowy.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor.

Regulamin składa się z 12 rozdziałów oraz 49 paragrafów i zawiera następujące dane:

·        minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody,

·        szczegółowe warunki zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług,

·        sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat,

·        warunki przyłączenia do sieci,

·        techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych,

 

·        sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza,

·        sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,

·        standardy obsługi odbiorców,

·        warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe,

·        postanowienia karne.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług z udziałem przedstawiciela RPWiK i GPK wprowadzono do projektu kilkanaście zmian zgłoszonych przez radnych.

Podziękował wszystkim radnym uczestniczącym w posiedzeniu komisji oraz tym radnym, którzy do dnia 8 lutego br. złożyli propozycje zmian, które również zostały przedstawione
i ujęte w regulaminie.
Poinformował, że nie przyjęcie tej uchwały powoduje akceptację propozycji RPWiK
i GPK, mniej korzystnej dla mieszkańców gminy oraz, że bardzo ważny jest termin uchwalenia regulaminu, który upływa z dniem 17 lutego br. ( traci ważność uchwała
z dnia 9 października 2002r.) w związku, z czym poprosił o jej przyjęcie.

Uwagi radnych:
Radny Wojciech Tęsiorowski – zgłosił pretensje, że na spotkaniu, na którym był omawiany regulamin była tylko przedstawicielka RPWiK natomiast nie było radcy prawnego. Stwierdził, że RPWiK to monopoliści ( na jakiej podstawie narzucają opłaty, dlaczego bez zawiadomienia chodzą po obcej posesji?) oraz, że radni winni reprezentować mieszkańców.
Zakwestionował również nieobecność radcy prawnego na obecnej sesji.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że radca prawny zaakceptował podpisem projekt uchwały w sprawie regulaminu, dlatego w tym przypadku jego obecność nie jest konieczna.

Wójt Gminy Henryk Utrata usprawiedliwił nieobecność radcy prawnego na sesji Rady Gminy pilnym wyjazdem służbowym do Warszawy.

Na powyższy temat głos zabrała również radna Irena Brzezińska oraz radny Eugeniusz Biolik.
Radna Irena Brzezińska – uznała za bezsensowne ponowne dyskutowanie tematu dotyczącego regulaminu, który został dokładnie omówiony, poprawiony i opracowany na posiedzeniach komisji.
Radny Eugeniusz Biolik – poparł powyższą wypowiedź stwierdzając, że temat regulaminu został przez wszystkich radnych merytorycznie przerobiony, uwagi zostały naniesione,
zaproponował zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały.
Innych uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XXXVIII/205/2006 w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin Górniczych.
Wójt Gminy odczytał treść uchwały i wytłumaczył powód jej podjęcia.
Sejm ubiegłej kadencji dokonał zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne
i górnicze poprzez usunięcie treści art. 97 ust.3 dotyczącego kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Na konferencji Stowarzyszenia Gmin Górniczych podjęto decyzję, aby przywrócić treść cytowanego artykułu, a podjęcie uchwały w tej sprawie przez wszystkie gminy górnicze pomoże zrealizować to zadanie.

Bez uwag radnych.

Ad. 5
Przyjęcie uchwał:
(w głosowaniu uchwały Nr XXXVIII/204/2006 - udział wzięło 13 radnych)

  Uchwała Nr XXXVIII/204/2006 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
  ścieków w Gminie Bojszowy.

11 głosów – za

  1 głos – przeciw                                               

                         1 głos – wstrzymujący się

(w głosowaniu uchwały Nr XXXVIII/205/2006 - udział wzięło 14 radnych – doszedł radny Adam Wybraniec) 

Uchwała Nr XXXVIII/205/2006 w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin Górniczych.

                                                              14 głosów - za

Ad.6
Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2005r.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Tęsiorowski.

Komisja odbyła 7 posiedzeń, opracowano 3 wnioski pokontrolne, w których nie przedstawiono zarzutów, co do przekroczenia przepisów w zakresie przeprowadzonej kontroli. Udzielono jednej odpowiedzi na pismo dyrektora szkoły.

Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.

1.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r.

2.      Kontrola inwestycji pn. „Kanalizacja w Bojszowach Nowych”.

3.      Kontrola inwestycji pn. „ Zagospodarowanie terenów sportowych przy szkole
w Świerczyńcu”.

Radny Stanisław Biela – poprosił o informację, co było kontrolowane w 2005r.?

Odpowiedź:

- ulgi udzielane przez Wójta Gminy,

- tryb postępowania w sprawie ich umorzenia,

- realizacja wniosków pokontrolnych.

Przewodniczący Wojciech Tęsiorowski poinformował również, że protokoły komisji są
do wglądu w teczce Komisji Rewizyjnej.

Radny Grzegorz Tomala – przeglądał teczkę Komisji Rewizyjnej i stwierdził, że niewiele
z niej wynika, brak w niej podstawowych danych dotyczących zakresu i celowości przeprowadzonych kontroli. Poprosił o przedstawianie na sesji szczegółowych informacji  
na temat przeprowadzonych kontroli.

Radny Krzysztof Kończalski – powołał się na specyficzny charakter Komisji Rewizyjnej
i stwierdził, że tematy objęte kontrolą są odnotowane w protokołach oraz, że nie wszystkie mogą być ujawniane.

 

Radny Stanisław Biela – poprosił, aby na przyszłość, plan pracy Komisji Rewizyjnej był przekazywany radnym na piśmie.

Radna Irena Brzezińska – poprosiła o powtórzenie treści planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor poddał pod głosowanie, odczytany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wojciecha Tęsiorowskiego plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Plan został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy – 14 głosów za.

Ad.7
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy od ostatniej sesji od 1 do 15 lutego br.

- opracowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  ( podziękowanie radnym),

- zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Bojszowy,

- spotkanie z chorymi i niepełnosprawnymi w kościele Św. Walentego w Bieruniu
   (spotkanie zorganizowano przez Ośrodek Błogosławionej Karoliny w Lędzinach)

- zaproszenie z Urzędu Miejskiego w Bieruniu na turniej skatowy w dniu 4 marca 2006r.  
   godz. 10-ta.

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata udzielił szczegółowych informacji dotyczących  działalności Urzędu Gminy Bojszowy:

·        przetarg dotyczący budowy chodnika przy ul. Prostej został unieważniony,
w połowie marca odbędzie się kolejny, zadanie to może być wykonane tylko
w ramach środków z gminy (zero środków z powiatu),

·        przetarg na kredyt krótkoterminowy,

·        inwestycja – hala sportowa : trwają intensywne prace, a za tym i faktury za wykonane prace, poprosił radnego Grzegorza Tomalę (nauczyciela WF-u)
o pomoc przy wyborze sprzętu do koszykówki( czy mają to by ć kosze najazdowe, czy system koszy podwieszanych?),

·        prace nad budżetem na 2006r. – Wójt Gminy podał przyjęte rozwiązania i zmiany wprowadzone do budżetu, określając wysokość kwot na poszczególne zadania:
- budowa ul Ruchu Oporu (w związku z uchyleniem przez RIO uchwały dotyczącej
   przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc
   finansową na rzecz samorządu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na ul. Ruchu
   Oporu, planujemy przeznaczyć środki na to zadanie z budżetu gminy)
-  remont ul. Wiklinowej,
-  planowanie przestrzenne,
-  asfaltowanie ul. Łącznej („cichy asfalt” z WFOŚ),
-  remont szkoły w Bojszowach (odnowienie elewacji, zadaszenie nad drzwiami
    wejściowymi, uporządkowanie obejścia szkoły),
-  środki na spłatę odsetek,
-  środki na zakup oleju opałowego.
Wymienione zmiany powodują zwiększenie wydatków w budżecie na kwotę
ok.810 tys. zł.

 

Dochody budżetu gminy na 2006 rok wynoszą: 17.532.829,-zł

Wydatki budżetu gminy na 2006 rok wynoszą:  19.380.033,-zł

Deficyt zmniejszył się z 12% na 10,5%.

Następnie Wójt Gminy uzasadnił brak możliwości przesunięcia środków z działu dotyczącego wynagrodzeń osobowych pracowników na inne zadania (drogi publiczne), o co wnioskowała Komisja Gospodarki Komunalnej.

W roku 2006: wypłaconych będzie 5 nagród jubileuszowych, 3 osoby nabędą prawa odejścia na emeryturę (ponad 20-letni staż pracy tj. 6 miesięczna odprawa), przypada 15-lecie gminy, rok wyborczy - odprawa dla Wójta.
 Nadmienił też, że wynagrodzenia pracowników zwiększane są tylko o wskaźnik  
 inflacji ( tj. 1,5% waloryzacja od funduszu płac).
Planuje się zwiększyć dochody gminy i wypełnić lukę po opłacie eksploatacyjnej poprzez sprzedaż majątku. Chodzi o grunty położone w rejonach ulic Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej.
Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy spowoduje, że teren zostanie przeznaczony pod budowę mieszkaniową i działalność usługową.
Grunty przy ul. Krętej są skomunalizowane i stanowią własność gminy. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” tereny te były przeznaczone pod działalność sportową i rekreacyjną. W związku z planowaną zmianą około 5 ha tych terenów zostanie przeznaczone pod zabudowę  mieszkaniową.   

Sprzedaż tego majątku w drodze przetargu spowoduje wykonanie dochodów.

·        park w Jedlinie – oddanie w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu ograniczonego.

Zapytania:

      Radny Stanisław Biela – prosi o potwierdzenie, czy prawdą jest, że modernizacja
      ul. Prostej będzie polegała tylko na budowie chodnika?

      - czy 1,5 % waloryzacja płac dotyczy również pracowników oświaty nie będących
   nauczycielami?

      - zapytał o stan bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, chodzą słuchy o napadach
  na kobiety, dlaczego policja nie dała ostrzeżenia np. w kościołach?

      - w związku z wiosennymi roztopami, zapytał o przygotowanie na wypadek powodzi?

      - kiedy Wójt Gminy przewiduje „łatanie dziur” na drogach?

Radny Antoni Wilczek – czy jest jakaś wiadomość na temat regulacji rzeki Korzyniec?
Prosi o monitowanie tej sprawy.

Radny Grzegorz Tomala – zapytał o stan bojszowskiej oczyszczalni ścieków, jak to się stało, że z tzw. „podoczyszczalni” w Jedlinie i Międzyrzeczu przewozi się ścieki do oczyszczalni w Bojszowach? 

Radny Bogusław Biolik  – czy w planowanych zmianach dotyczących gruntów, o których mówił Wójt, jest możliwość ujęcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania?

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy:

Ulica Prosta – ze względu na niezakwalifikowanie złożonego przez Starostwo projektu modernizacji ulicy, zakres robót został zmieniony i przewiduje się tylko budowę chodnika do ul. Granicznej.

Waloryzacja płac – płace pracowników oświaty nie będących nauczycielami regulują inne przepisy i wskaźniki.

Zagrożenie powodziowe – magazyn przeciwpowodziowy jest zaopatrzony w materiały niezbędne na wypadek powodzi ( worki, folie, pompy, łódź pontonowa).
Zostały sprawdzone obwałowania i zasuwy, prowadzi się na bieżąco kontrolę stanu wód.

Stan bezpieczeństwa w gminie – ze względu na brak oficjalnych zgłoszeń na Policji nie ma podstaw do podjęcia działań, natomiast odpowiednie służby Policji prowadzą czynności operacyjne.  

„Łatanie dziur” – roboty będą rozpoczęte jak najszybciej, w miarę sprzyjających warunków  atmosferycznych.  

Regulacja rzeki Korzyniec-  sprawa regulacji rzeki jest monitorowana przez Wójta
na bieżąco. Z ostatnich rozmów, które były przeprowadzone z zarządcą cieku wodnego wynika, że część robót będzie wykonana w roku 2006.

Oczyszczalnia w Bojszowach- spełnia wymogi, nie ma negatywnych uwag organów kontrolnych odnośnie właściwości ścieków. Przewóz osadu z oczyszczalni w Jedlinie
i Międzyrzeczu jest zgodny z przyjętą technologią.

Obszary o niekorzystnych warunkach – ponownie wystąpiono z wnioskiem w tej sprawie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i oczekujemy na odpowiedź .

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska