http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  10-01-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  10-01-2006 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2005 10.01.2006

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 28 grudnia 2005r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał, w tym dotyczących zmian w budżecie.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 10 radnych
(spóźnieni:  Czesław Hachuła, Adam Wybraniec, Antoni Wilczek, Piotr Wróbel)
 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 28 listopada 2005r. został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów – za.

Przewodniczący Rady Gminy złożył wyrazy współczucia w związku ze śmiercią matki
Pani Elżbiety Kubeczko oraz śmiercią matki Pana Wojciecha Tęsiorowskiego.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr XXXVI/190/2005
w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

Wójt Gminy omówił projekt uchwały porządkującej budżet na 2005r. w związku
z zakończeniem roku, informując szczegółowo o zmianach przedstawionych w dwóch  załącznikach do uchwały:

-         załącznik nr 1 –dotyczy  przesunięć wydatków budżetowych między działami na kwotę 25.000,-zł

-         załącznik nr 2  - dotyczy przesunięć wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005r.
( Szkoła Podstawowa Bojszowy – razem zwiększenia/zmniejszenia wydatków na kwotę
 4.250,-zł)

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXXVI/191/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/177/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2006r.

Projekt uchwały Przedstawiła Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło.
Uchwała podjęta na poprzedniej sesji podlega zmianie w związku ze stwierdzeniem
jej nieważności przez Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach.
Zgodnie z zaleceniem zmieniono treść § 7 regulaminu wynagradzania nauczycieli stanowiącego załącznik do w/w uchwały, w którym określono jedynie wysokość dodatku motywacyjnego, ponieważ Rada Gminy nie może określać puli środków finansowych
na dodatki motywacyjne.

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

Wójt Gminy wyjaśnił wątpliwości radnych udzielając odpowiedzi na pytania.

Uchwała Nr XXXVI/192/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych z wyłączeniem pomocy
na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała ta określa zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Zasady zwrotu  przedstawia załącznik do uchwały.

W przypadku przyznanych świadczeń z pomocy społecznej osobom lub rodzinom, którzy nie spełniają warunków (następuje przekroczenie kwoty kryterium dochodowego), pomoc podlega zwrotowi w części lub w całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Podjęcie tej uchwały jest niezbędne do właściwego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytania radnych, które dotyczyły m.in. kwot i okresu karencji zwrotu udzielonych zasiłków.  

Uchwała XXXVI/193/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Uchwała XXXVI/194/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

Uchwała XXXVI/195/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2006.

Powyższe trzy uchwały są tematycznie związane i omówiła je Sekretarz Gminy.

Całość problematyki wymieniona w uchwałach została przejęta przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przyjmowany
co roku, natomiast program przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie powstał
po raz pierwszy.

Programy stanowią załączniki do uchwał.

W odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Tomala, Wójt Gminy wymienił członków
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład komisji wchodzą: Krystyna Wojtuń, Anna Młocek, Zbigniew Sobiesiak, Grażyna Szyma, Urszula Tatoj.

Innych uwag brak.

 

Uchwała XXXVI/196/2005 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia
27 grudnia 2005r.

W związku ze stwierdzeniem przez Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nieważności uchwały Nr XXXV/179/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. dotyczącej przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi Radca Prawny Mirosław Nosalik poinformował o możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w/w rozstrzygnięcia
nadzorczego. Wyraził też swoją opinię na temat niekompetencji pracowników nadzoru prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Radni na skutek dyskusji zdecydowali przyjąć uchwałę w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Po krótkiej przerwie radca prawny odczytał proponowany projekt uchwały.

Ad. 5
Przyjęcie uchwał:
(w głosowaniu udział wzięło 14 radnych)

Uchwała Nr XXXVI/190/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

14 głosów - za

Uchwała Nr XXXVI/191/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/177/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2006r.

                                                              12 głosów – za

                                                               2 głosy – wstrzymujące się.

Uchwała Nr XXXVI/192/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych z wyłączeniem pomocy
na ekonomiczne usamodzielnienie

14 głosów - za

Uchwała XXXVI/193/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

                                                              14 głosów - za

Uchwała XXXVI/194/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

                                                             14 głosów - za

Uchwała XXXVI/195/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2006.

                                                             14 głosów - za

Uchwała XXXVI/196/2005 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia
27 grudnia 2005r.

                                                             13 głosów – za

                                                               1 głos – wstrzymujący się

 

Ad. 6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy od ostatniej sesji tj. za okres od 28.11.2005r. do 27.12.2005r.

-         spotkanie „Barbórkowe” w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu,

-         spotkania wigilijne: Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenia „Radości Życia”, Rady Gminy oraz Urzędu Gminy, podopiecznych GOPS.

-         I Memoriał im. Henryka Jasińskiego w Piłce Nożnej,

-         spotkanie „Mikołajkowe” w Szkole Podstawowej w Bojszowach,

-         otwarcie budynku Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego,

-         jubileusz 5-lecia nadania imienia i sztandaru w Gminnym Gimnazjum w Bojszowach,

-         nadanie insygniów dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

-         podziękowanie radnemu Andrzejowi Gembołyś za udział w konferencji Poradni Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Stop Przemocy”.

Wójt Gminy Bojszowy Pan Henryk Utrata przedstawił tylko najistotniejsze sprawy podkreślając, że jest to sesja szczególna, bo ostatnia w roku 2005:

-         inwestycja dotycząca hali sportowej - wykonanie ponad 30%,

-         analiza wniosków taryfowych (woda, ścieki),

-         spłacenie kredytu krótkoterminowego na kanalizację w Bojszowach Nowych,

-         otrzymanie środków z Sapardu (II transza),

-         „niska emisja” (planowane zakończenie do końca miesiąca stycznia)

Szczegółowe dane dotyczące roku 2005 zostaną przedstawione na sesji w miesiącu styczniu.

Wójt Gminy na zakończenie swojej wypowiedzi złożył radnym serdeczne życzenia
w imieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy oraz podziękował za współpracę.

Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne oraz również podziękował wszystkim radnym i pracownikom Urzędu Gminy za współpracę.

Zapytania:

      Radny Andrzej Gembołyś – w imieniu mieszkańców płacących podatek od środków  
      transportu, zgłosił ich niezadowolenie z powodu wysokich opłat stwierdzając, że są  
      najwyższe w całej Polsce w gminach wiejskich.

- wichury spowodowały wielkie problemy związane z energią, jest to skandal jeżeli chodzi
  o zakład  energetyczny, nie miał kto włączyć bezpieczników.  

Radny Adam Wybraniec – zaproponował omówienie problemów z energetyką na posiedzeniach komisji,

- strażacy oczekują przekazania pod zarządzanie remizy OSP, czy jest taka możliwość?

Radny Stanisław Biela – jako przewodniczący KGK, przekazał skargę mieszkańców  Jedliny dotyczącą podziału dróg na gorsze i lepsze, dla przykładu: ul. Jedlińska - nowy asfalt, pasy, chodnik , a na ul. Bojszowskiej nic, stąd wniosek o oznakowanie przynajmniej drzew wzdłuż drogi.

 

-         mieszkańcy Jedliny proszą o wyjaśnienie odpłatności za przedszkole,

-         energetyka – skandal, nie ma żadnej możliwości dodzwonienia się,

-         czy w przypadku  uruchomienia autobusu z Tychów do cmentarza na ul. Barwnej,
mieszkańcy naszej gminy będą mogli z niego korzystać?

Radny Bogusław Biolik – monituje zapytanie z ostatniej sesji dotyczące wycieku
na ul. Krętej,

- czy podmioty prawne mogą składać wnioski o nabycie gruntu na własność?
   (wieczyste uż. gruntu). 

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy:

Podatki od środków transportu – przez dwa ostatnie lata wysokość podatku nie została zmieniona i w porównaniu z okolicznymi gminami nasze stawki są jedne z najniższych.
Jest to temat złożony i do dyskusji.

Awaria elektryczna – Wójt Gminy potwierdził skandaliczne działania zakładu energetycznego po awariach spowodowanych wichurami, „Vattenfall” dba o własne interesy, trudno dociec kto tymi sprawami zawiaduje? Brak kontaktu, brak systemu, który działałby w sposób zorganizowany.

OSP Bojszowy – temat przekazania remizy strażakom jest poruszany na każdym spotkaniu z mieszkańcami, majątek ten został skomunalizowany, jest własnością gminy i chociaż jest tylko problemem,  nie można tego zmienić.

Oznakowanie ul. Bojszowskiej – ul. Jedlińska została odnowiona w ramach inwestycji natomiast ul. Bojszowska nie spełnia parametrów i jej stan może być poprawiony tylko
w ramach remontów wykonanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Opłata za przedszkole – jest pobierana zgodnie z ustawą. Szczegółowe wyjaśnienie tego problemu ukaże się w najbliższym numerze „Naszej Rodni”.

Dojazd do cmentarza – sprawa do uzgodnienia z prezydentem miasta Tychy.

Wyciek na ul. Krętej – wystąpiono do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach lecz sprawa wycieku do tej pory nie została wyjaśniona
(temat wróci po roztopach).

Prawo własności – podmioty mogą składać stosowne wnioski. Dodatkowych wyjaśnień udzielił radca prawny (ustawę o spółdzielczości rozdzielono i obowiązuje oddzielne uregulowanie prawne w stosunku do mieszkańca i oddzielne w stosunku do spółdzielni).

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska