http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  12-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  12-12-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2005 12.12.2005

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 28 listopada 2005r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał, w tym uchwały dotyczące zmian w budżecie, zmian w statucie oraz propozycje stawek podatkowych.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych
(spóźnieni:  Krzysztof Kończalski,  Andrzej Czyrwik, Wojciech Tęsiorowski)
 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr XXXV/176/2005
w sprawie zabezpieczenia w roku 2006 środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Zgodnie z treścią uchwały zabezpiecza się w budżecie gminy w roku 2006 środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXXV/177/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2006 rok.

Zasady wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione z zakładowymi organizacjami
nauczycielskich związków zawodowych i są korzystniejsze w porównaniu do roku 2005.
Na dzień dzisiejszy dopłata do subwencji oświatowej jest prawie o połowę większa, wzrósł dodatek motywacyjny w szkołach podstawowych do 7,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, zwiększył się też dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy i wynosi 4% średniego wynagrodzenia stażysty. Zmiany te stanowią skutki finansowe na kwotę około
30 tys. złotych. Nowe zasady wynagradzania nauczycieli wejdą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odpowiadając na pytania radnych Wójt Gminy udzielił dodatkowych wyjaśnień na temat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, które wynikają bezpośrednio z ustawy.


Uchwała Nr XXXV/178/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.
Zmiany mają charakter porządkowy, a ich treść jest przedstawiona w załączniku
do uchwały.
Radca prawny udzielił stosownych informacji na temat konieczności zmian w statucie
wynikających z nowych, ustawowych obowiązków nałożonych na gminy, a które realizować będzie GOPS.
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXX/179/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. dotyczącej przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi.

Podjęta w ubiegłym roku uchwała, w której zostały przyjęte zasady współpracy
z organizacjami pozarządowymi pozostaje bez zmian Zmiana dotyczy zadań programu współpracy na 2006r. na realizację, których środki finansowe określone są w uchwale budżetowej.
Wójt poinformował również o wymogu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o sprawach finansowania  organizacji pozarządowych.

Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Tomali, przybliżając wysokość środków finansowych na wyżej wymienione zadania (około 168 tys. zł).
Na wniosek radnego Stanisława Biela dopisano w § 3 pkt 5 załącznika do uchwały
słowo „regionalnej” i pkt 5 otrzymał następujące brzmienie:
 „ Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, regionalnej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury i sztuki; ochrony dóbr kultury i tradycji”.  

Uchwała Nr XXXV/180/2005 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznacza się na sfinansowanie zadania związanego z ograniczeniem hałasu, poprzez poprawę stanu technicznego dróg stosując tzw. „cichy asfalt” w obszarze zabudowanym.
Pomoc finansowa w kwocie 500.000,- zł na rzecz samorządu powiatu bieruńsko-lędzińskiego będzie przeznaczona na realizację zadania z budżetu powiatu i dotyczy budowy drogi powiatowej tj. ulicy Ruchu Oporu w Bojszowach Nowych.
Wójt udzielił szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii.
Bez uwag radnych. 

Kolejne uchwały dotyczące stawek podatkowych na 2006r. przedstawił Wójt Gminy.
Podatki nie uległy zmianie od 2004r. i nie odbiegają znacząco od wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.


 

Uchwała Nr XXXV/181/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych
oraz sposobu ich poboru w 2005r.

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXXV/182/2005 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła konieczność podjęcia tej uchwały, która wynikła ze zmiany przepisów podatkowych polegającej na zaokrąglaniu kwot do pełnych złotych.
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXXV/183/2005 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2006r.
Bez zmian w stosunku do roku poprzedniego i bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXXV/184/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych w roku 2006.

  Stawki podatkowe od środków transportowych również nie uległy zmianie. Dokonano jedynie dwóch poprawek polegających na skreśleniu groszy, co ułatwi rozliczenie podatku w kasie.
Bez uwag radnych.
Uchwała Nr XXXV/185/2005 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Wójt Gminy zaproponował przyjąć wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie naszej gminy w latach 2006-2009
przedłożony przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.
Plan po negocjacjach i uzgodnieniach Wójta z RPWiKiem stanowi załącznik do uchwały. Załącznik zawiera również plan legalizacji i zabudowy wodomierzy na lata 2006-2008.
Bez uwag radnych.


Uchwała Nr XXXV/186/2005 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2006.

Wójt Gminy zaproponował wysokość kredytu krótkoterminowego w maksymalnej kwocie 300.000,-zł (wysokość kredytu w 2005 roku wynosiła 290.000,-zł) i uzasadnił konieczność podjęcia tej uchwały.

Uchwała Nr XXXV/187/2005 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bojszowy.

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Stanisław Biela poinformował radnych
o posiedzeniu komisji w dniu 5 września 2005r., którego tematem była wnikliwa analiza wniosku Pana Janusza Gwóźdź dotyczącego jawności głosowań w czasie obrad na sesjach Rady Gminy Bojszowy.
W związku z powyższym, stosowne zmiany zostały naniesione w Regulaminie Rady Gminy Bojszowy stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Bojszowy.
Bez uwag radnych.

 

Uchwała Nr XXXV/188/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

 

Zmiany budżetu przedstawione w siedmiu załącznikach omówił Wójt Gminy.

- Załącznik nr 1 przedstawia zwiększenie dochodów o kwotę 99.978,-zł (za nawozy   
  wapniowe oraz dotacja otrzymana z funduszy celowych).
  W ramach tych dochodów porządkujemy budżet.

- Załącznik nr 2 – to przesunięcia dochodów budżetowych między działami na kwotę
     9.850,-zł.

- Załącznik nr 3 – obrazuje wykonanie wydatków na kwotę 99.978,-zł.

- Załącznik nr 4 – przesunięcia wydatków budżetowych między działami na kwotę
     823.169,-zł.

- Załącznik nr 5 – plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005r.
    (zwiększenia dochodów własnych o kwotę 27.500,-zł)

- Załącznik nr 6 – plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej na 2005r. (wydatki na zadanie ekologiczne na kwotę 60.000,-zł – zakup oleju
  opałowego).

- Załącznik nr 7 – przedstawia Wieloletni Plan Inwestycyjny dla następujących  
  przedsięwzięć:

1)      Budowa hali sportowej w Bojszowach.

2)      Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu.

3)      Modernizacja systemu informatycznego Urzędu Gminy w Bojszowach.


Wójt omawiając kolejne załączniki do uchwały udzielał wyjaśnień i odpowiadał na pytania radnych.

Uchwała Nr XXXV/189/2005 w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Katowice dotyczącego pokrycia kosztów wynagrodzenia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła
Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bojszowy.
Radca prawny uzasadnił celowość podpisania w/w porozumienia, co do partycypacji pokrycia kosztów wynagrodzenia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dwóch uczniów z Międzyrzecza.

Zdania radnych na temat tej uchwały były podzielone. Pytano m.in. o wysokość kosztów tj. o udział finansowy naszej gminy na ten cel, twierdzono, że katecheta powinien być opłacany z subwencji oświatowej.

Radca prawny odpowiedział, że podpisanie porozumienia jest to obowiązkiem gminy,
w przeciwnym razie należałoby zatrudnić katechetę na pełny etat, a to byłby większy wydatek.

 

Ad. 5
Przyjęcie uchwał
: ( w głosowaniu brało udział 15 radnych)

 

  Uchwała Nr XXXV/176/2005 w sprawie zabezpieczenia w roku 2006 środków  
  finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

                                               15 głosów – za

 

Uchwała Nr XXXV/177/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2006 rok.

                                               15 głosów – za

Uchwała Nr XXXV/178/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

                                               15 głosów – za

  Uchwała Nr XXXV/179/2005 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004   
  Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. dotyczącej przyjęcia zasad współpracy
  Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi.

15 głosów - za


Uchwała Nr XXXV/180/2005 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.
                                                11 głosów – za

                                                 4 głosy  - wstrzymujące się
 

Uchwała Nr XXXV/181/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2005r.

                                               15 głosów - za

 

Uchwała Nr XXXV/182/2005 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.


15 głosów - za


Uchwała Nr XXXV/183/2005 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2006r.
                                               15 głosów - za

 

Uchwała Nr XXXV/184/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych w roku 2006.


15 głosów – za

 

Uchwała Nr XXXV/185/2005 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych.


                                                9 głosów - za
                                                6 głosów – wstrzymujących się 

 

Uchwała Nr XXXV/186/2005 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2006.

                                                15 głosów – za

-   6   -

 

Uchwała Nr XXXV/187/2005  w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bojszowy.

 

                                               13 głosów – za
                                                 2 głosy – wstrzymujące się

 

Uchwała Nr XXXV/188/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.


15 głosów – za

Uchwała Nr XXXV/189/2005 w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Katowice dotyczącego pokrycia kosztów wynagrodzenia jednego etatu nauczyciela religii Kościoła
Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bojszowy.

                                               8 głosów – za

                                               4 głosy – przeciw

                                                           3 głosy – wstrzymujące się

Ad. 6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy:

-         Powiatowy Wernisaż Malarski – Dom Kultury „Sokolnia” Imielin,

-         uroczyste spotkanie w Gminnym Gimnazjum w Bojszowach z okazji 25-lecia „Solidarności”,

-         spotkanie z Panem Alojzym Lysko – w związku z wyborem do parlamentu,

-         Turniej o Puchar Wójta Gminy Bojszowy Gimnazjalistów Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

-         Zawody Strzeleckie Radnych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bieruń –
na strzelnicy KS”Piast”,

-         udział w uroczystościach związanych z „Dniem Papieskim”,

-         spotkanie z emerytami i rencistami Koła w Bojszowach,

-         uroczystość pasowania uczniów Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu,

-         Powiatowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Medycyny Naturalnej,

-         jubileusz  5-lecia nadania imienia Księdza Jerzego Popiełuszki Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu,

-         udział w spotkaniu z młodzieżą w Gminnej Bibliotece w Bojszowach,

-         udział w uroczystości wręczenia parom małżeńskim „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”,

-         otwarcie w Ścierniach Oddziału Eksploatacji Sieci RPWiK SA,

-         uroczystość nadania Panu Augustowi Kowalczykowi tytułu ”Zasłużony dla Województwa Śląskiego”,

-         spotkanie z Kołem Emerytów i Rencistów w Bojszowach Nowych.


Ponadto przedstawił informację Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych oraz poinformował radnych o wpłynięciu w dniu
14 listopada br. projektu budżetu na 2006 rok.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za uczestnictwo
i reprezentowanie Gminy w spotkaniach środowiskowych.

Wójt Gminy Bojszowy Pan Henryk Utrata przedstawił następujące sprawy:

-         projekt budżetu na 2006r. (szczegółowe omówienie) – do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy,

-         modernizacja kotłowni w szkole w Jedlinie (piec ekologiczny + instalacja CO),

-         remont kotłowni w budynku OSP Bojszowy Nowe ( + podłączenie agronomówki),

-         modernizacja dróg: Przecznej w Międzyrzeczu i na Brzeziny w Jedlinie,

-         dostawa oleju dla szkół i budynku Urzędu Gminy,

-         zimowe utrzymanie dróg (jak w latach poprzednich),

-         kanalizacja w Bojszowach Nowych (szczegółowe omówienie),

-         „niska emisja” – III edycja,

-         udział naszej gminy w konkursie pn. ”Ekologiczna gmina województwa śląskiego” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach,

-         inwestycje: hala sportowa, zagospodarowanie terenu przy szkole w Świerczyńcu (ambitny program jest realizowany w odpowiednim tempie),

-         stypendia socjalne,

-         wojskowe komisje poborowe- zadanie własne gminy,

-         zakres pomocy społecznej (mnóstwo dodatkowych zadań),

-          obowiązkowe ubezpieczenia rolników (obowiązek kontroli przez wójta ),

 

Zapytania:

      Radny Andrzej Gembołyś – wnioskuje o zakup krzeseł do sali narad,( jeżeli brak środków
      na remont sali , to zakup krzeseł jest niezbędny),

Radny Stanisław Biela – poparł wyżej wymieniony wniosek ( z powodu krzeseł – poniszczone ubrania ),

-         czy zostały wszczęte sankcje karne w stosunku do winnych kradzieży wody, wykrytych przez RPWiK ?  (dotyczy to również ścieków),

-         jaką rolę pełni oczyszczalnia ścieków w Świerczyńcu?

-         czy prawdą jest, że ma nastąpić łączenie klas?

Radny Adam Wybraniec – zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo na zakręcie remontowanej ul.Gaikowej,

-         czy na ul. Pancerniaków będzie nowa wiata przystankowa?

-         czy wiadomo, kto urządza sobie cyt.„rajd safari” na polach w Świerczyńcu
i B ojszowach?

Radny Grzegorz Tomala –  zgłosił problem z dojazdem dzieci do szkoły w związku
z przepełnionym autobusem w godzinach miedzy 630-700.

Radna Lidia Siwy –  czy, przy okazji wykonywania nakładki asfaltowej na ul. Gaikowej będzie możliwość obniżenia krawężnika w zatoce autobusowej,  na przystanku obok posesji Pani Jakubiec ? ( wnioskowała o to Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego w dniu  30.09.2005r.)

Radny Antoni Wilczek – czy zniszczone przez roboty kanalizacyjne drogi (wycięty asfalt), głównie ul. Korzenicka będą wyremontowane?

-         inwestycja dotycząca kanalizacji w Bojszowach Nowych została zakończona,
ale mieszkańcy ciągle zgłaszają skargi z powodu złego wykończenia robót, , czy będzie to sprawdzone i poprawione?

Radny Bogusław Biolik – do kogo mają zwracać się mieszkańcy, aby zgłosić interwencję
w sprawie kanalizacji? Stwierdził przy tym, że ziemia jest żółta zamiast czarna oraz, że firma powinna wszystko wykonać zgodnie z kosztorysem, bo za to wzięła pieniądze,

-         zgłosił wyciek wody na ul. Krętej i Barwnej (woda z od dłuższego czasu,
z niewiadomego powodu płynie do rowu),

Radny Wojciech Tęsiorowski – czy budżecie na 2006 rok są środki finansowe przeznaczone na wykup gruntu pod ulicami? 

Radna Irena Brzezińska – podziękowała Wójtowi za dbałość o gminną oświatę (chodzi
o zwiększone środków na bieżące utrzymanie szkół),

Radny Krzysztof Kończalski – prosi o interwencję w sprawie handlu z samochodu
w niebezpiecznym miejscu w Świerczyńcu na ul. Barwnej (skrzyżowanie na „owczarni”),

- wyraził zdziwienie w związku z treścią ankiety -umowy z mieszkańcami, w której jest pytanie np. o ilość umywalek i stwierdził, że w przypadku zamontowanego licznika, taka ankieta jest zbędna ,

Przew.RG  Marek Kumor –zapytuje o możliwość opracowania mapy z numerami posesji  gminy, z której wynikałoby  np. kto nie realizuje podstawowych zadań wynikających
z ustawy o ochronie środowiska (np. wywóz śmieci).

Radny Grzegorz Tomala – ma wątpliwości, co się dzieje z oddanymi, posegregowanymi odpadami?

Radny Stanisław Biela - jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej ustosunkował się do wyżej wymienionych wypowiedzi i poinformował, że komisja zajmie się w roku 2006 tematem segregacji odpadów.

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy:

Krzesła dla sali narad – wójt zapewnił, że nowe krzesła zostaną zakupione

Kradzież wody-  stwierdzono fakty kradzieży wody i wiążące się z tym„kradzieże ścieków” (poza licznikiem). Będziemy reagować na nielegalne działania tego typu, ponieważ jest to okradanie wszystkich mieszkańców.

 

Oświata – jest to dziedzina, o którą rzeczywiście dbamy i cieszymy się z wspólnych sukcesów.

Łączenie klas- klasy będą funkcjonować tak, jak do tej pory, (nie przewiduje się łączenia klas).

Oczyszczalnia ścieków przy szkole w Świerczyńcu – obsługuje te domy, które obsługiwała do tej pory i nadal musi być utrzymywana.

Zakręt na ul. Gaikowej- brak pomysłu na rozwiązanie tego problemu (jest to droga powiatowa).

Wiata przy ul. Pancerniaków – to zadanie będzie zrealizowane.

Rajd po polach- sprawca zostanie ustalony i zapłaci za wyrządzone szkody.

Dojazd do szkoły- rozkład jazdy autobusów jest nie zmieniony od lat, nikt nie zgłaszał
przepełnienia autobusu, sprawa zostanie wyjaśniona.

Krawężnik na przystanku – z uwagi na to, że wykonawcą chodnika i krawężnika była inna firma niż kładąca asfalt, konieczne są negocjacje w celu ustalenia wykonawstwa wnioskowanego zdania.

Kanalizacja – odbiór – zapewnił, że roboty zostaną wykończone ( kamienie są odtwarzane na koszt wykonawcy, jest humus na ten cel).

Wyciek na ul. Krętej i Barwnej- odpowiedź na dzień dzisiejszy jest niemożliwa. RPWiK twierdzi, że nie jest to wyciek na rurociągu, przypuszczalnie powodem wycieku jest przerwanie głównego drenu.

Stan prawny dróg – aktualnie w bieżącym roku trwa zgłaszanie wniosków dotyczących zajęcia dróg, wniosków jest mnóstwo, następnie zacznie się procedura związana z wypłatą odszkodowań. W 2006 roku nie są przewidziane wypłaty odszkodowań za grunty.

Handel na ul. Barwnej – nie ma możliwości interwencji w tej sprawie (rolnik może sprzedawać własne płody rolne).

Ankieta GPK – Wójt potwierdził bezzasadność pytania  o ilość umywalek w przypadku posiadania licznika (można nie udzielać odpowiedzi).

Zgłaszanie skarg związanych z kanalizacją – uwagi i skargi przyjmuje Wójt Gminy.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska