http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  15-02-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-02-2006 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2006 15.02.2006

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2006
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 1 lutego 2006r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał dotyczących:

-         taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

-         taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

5.      Przejęcie uchwał dotyczących w/w faryf.

6.      Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

7.      Przyjęcie uchwał.

8.      Przedstawienie informacji Dyrektora Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach z działalności za 2005r.

9.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11.Zakończenie sesji.

 

Przebieg  sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych
(nieobecny radny Bogusław Biolik).
 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.
Radny Antoni Wilczek zgłosił uwagę odnośnie punktu Ad.4 protokołu z sesji w dniu
28 grudnia 2005r. (tzw. literówka – uchwała dotyczyła zmian w budżecie 2005r,a wpisane było 2006r.)

Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 28 grudnia 2005r. został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor imiennie powitał gości z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bojszowach, mieszkańców gminy, po czym złożył wyrazy bólu
i współczucia wszystkim poszkodowanym w dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Przypomniał
o rocznicy tragicznych wydarzeń w Tatrach, gdzie zginęli uczniowie tyskiego liceum.
Chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar tych zdarzeń oraz śmierć Zygfryda Ścierskiego –Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lędziny.

 

-   2  -

Wszystkim strażakom na czele z Panem Kazimierzem Utratą-Komendantem Miejskim PSP Tychy podziękował za niesioną pomoc w katowickiej tragedii i wzorowe wypełnienie swoich powinności.

Zapowiedział obecnym na sesji, że o godz. 1715 – na znak solidarności z wszystkimi, których dotknęła chorzowska tragedia zostanie zapalona świeca i umieszczona w oknie sali narad.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał dotyczących:
- taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXVII/197/2006
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę złożone przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach stanowiące załącznik do uchwały przedstawił Wójt Gminy Pan Henryk Utrata.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z obowiązująca ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, według której Wójt jest stroną uczestniczącą w negocjacjach w sprawie taryf.

Omawiając projekt uchwały wójt udzielił szczegółowych informacji wynikających      
z negocjacji w wyniku, których ustalono cenę 4,91 zł za 1 m
3
dostarczonej wody
+ 7% VAT .
W 2006 roku nowością jest propozycja taryfy dwuczłonowej zawierającej stawki opłaty abonamentowej za wodomierz oraz cenę odniesioną do 1 m
3
wody.
Poinformował, że dane na temat taryf, tablic obrazujących płatności, jak również charakterystyka zużycia wody, zostaną opublikowane w najbliższym numerze „Naszej Rodni”.
Wywiązała się dyskusja, w której zostały poruszone m.in. następujące sprawy:

Radny Stanisław Biela:

- wejście uchwały w życie i temat podatku VAT ,

- płatność za nowe przyłącza wodociągowe,

Radny Krzysztof Kończalski:

- wysokość strat oraz czy straty te były wliczone w taryfy wody?

Radny Antoni Wilczek:

- zasadność wprowadzenia taryfy dwuczłonowej,

- koszty odczytu wodomierzy,

- czy czyszczenie rurociągu jest wliczone w koszty? (na ul. Ruchu Oporu było dużo płukań
  i mieszkańcy muszą to zapłacić) ,

Radny Grzegorz Tomala:

- jakie działania podejmuje firma, aby obniżyć cenę wody?

 

 

 

Radny Stanisław Biela:

- montaż wodomierzy,

- koszty związane z kradzieżą wody,

- demontaż wodomierzy i ponoszenie kosztów z tym związanych,

Radny Antoni Wilczek:

- koszt zakupu wody w hurcie,

Radny Adam Wybraniec:

- kto pokrywa koszty strat związanych z brudną wodą w wodociągu (np. w trakcie prania)?

Radny Piotr Wróbel:

- co ile lat wymienia się wodomierz?

Na pytania radnych wyczerpujących odpowiedzi udzielali przedstawiciele RPWiK
oraz Wójt Gminy.
Radni przyjęli wyjaśnienia.

Uchwała Nr XXXVII/198/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków złożone przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach stanowią załącznik do uchwały.

Po analizie i weryfikacji kosztów dotyczących odprowadzanych ścieków ustalono następujące opłaty za odprowadzanie ścieków:

7,92 zł/m3 netto + 7% VAT 
3,10 zł/m
3 netto + 7% VAT  (dopłata z budżetu gminy do 1 m3
)
4,82 zł/m
3 netto + 7% VAT (opłata ponoszona przez mieszkańca).

Pytania radnych dotyczyły głównie przyczyn, które wpłynęły na niższe opłaty za ścieki, jakości odprowadzanych ścieków, stanu technicznego poszczególnych oczyszczalni ścieków
i kosztów oczyszczania ścieków.

Na pytania radnych odpowiedzi udzielili Wójt Gminy oraz prezes GPK Czesław Kłyk.

 

Uchwała Nr XXXVII/199/2006 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt tej uchwały jest konsekwencją poprzedniej uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków złożone przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach.
Wójt Gminy zaproponował dopłatę do taryf w wysokości 3,10 zł netto/m
3 + 7%VAT tj. 3,32 zł brutto/m3 - dla Grupy I – gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne i dla Grupy III – obiekty użyteczności publicznej jako odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków skupionych przez GPK.

Bez uwag radnych.

 

Ad. 5
Przyjęcie uchwał dotyczących w/w taryf:
(w głosowaniu udział wzięło 14 radnych)

Radny Antoni Wilczek zgłosił wniosek formalny o przegłosowanie, aby uchwały dotyczące taryf były głosowane imiennie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny.
                                                 5 głosów – za

                                                 7 głosów – przeciw

                                                 2 głosy – wstrzymujące się

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Gminy.

Uchwała Nr XXXVII/197/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10 głosów – za

2 głosy – przeciw ( radny Grzegorz Tomala –wpisano na wniosek
                                            radnego)                            

 2 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr XXXVII/198/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

                                     14 głosów - za

Uchwała Nr XXXVII/199/2006 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

14 głosów – za

Ad.6
Przedstawienie pozostałych projektów uchwał:

Uchwała Nr XXXVII/200/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2006.

Wójt Gminy zaproponował wysokość kredytu krótkoterminowego w maksymalnej kwocie 900.000,-zł , uzasadnił konieczność podjęcia tej uchwały i wyjaśnił wątpliwości radnych
Antoniego Wilczka i Grzegorza Tomali.

Uchwała Nr XXXVII/201/2006 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokości dodatku mieszkaniowego.

Projekt w/w uchwały uzasadniła Sekretarz Gminy. Zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych spowodowała, że wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy (wcześniej dodatki mieszkaniowe w 70% były dotowane z budżetu państwa) i w sposób znaczący obciążają budżet gminy. Podjęcie uchwały pozwoli skorzystać z możliwości obniżenia wskaźników procentowych służących do naliczania wysokości omawianych dodatków. Aktualnie sprawa dotyczy trzech rodzin, ale na pewno takich przypadków będzie coraz więcej.

Bez uwag radnych.


 

Uchwała Nr XXXVII/202/2006 w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. Filii
w Jedlinie Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.

Sekretarz Gminy Longina Giedwiłło przypomniała, że powyższy projekt uchwały finalizuje cykl likwidacji Filii w Jedlinie z dniem 31 sierpnia 2006r.
Zamiar likwidacji został pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Kuratora Oświaty
w Katowicach.
Od 1 września 2004 Filia w Jedlinie faktycznie nie prowadzi działalności. Dzieci za zgodą rodziców zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Bojszowach. Likwidacja Filii
w Jedlinie nie wiąże się z żadnymi ruchami kadrowymi .

Radny Antoni Wilczek zapytał Wójta Gminy- czy w związku z likwidacją szkoły w Jedlinie są niezadowoleni rodzice, bądź są skargi?

Do Przewodniczącego RG skierował pretensje, że nie było zwołanej sesji na temat szkolnictwa w naszej gminie, z której np. można byłoby się dowiedzieć ile dzieci jest
w poszczególnych szkołach, ilu nauczycieli, ilu pracowników obsługi? Z nieoficjalnych informacji dowiedział się, że zwołanie takiej sesji było zabronione”.

Odpowiedź Wójta Gminy – nie ma żadnych skarg i uwag.

Przewodniczący RG. stwierdził, że wypełnia wolę Rady Gminy, realizuje wszystkie jej wnioski oraz działa na podstawie Statutu Gminy. Jeżeli będzie taka propozycja, to kolejna sesja poświęcona tematowi oświaty odbędzie się. Ponadto przypomniał, że sesja poświęcona oświacie odbyła się w ubiegłym roku właśnie na wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury z udziałem wszystkich dyrektorów szkół naszej gminy.
Radni mogli zadawać pytania, dlatego uważa, że pretensje radnego są niedorzeczne
i nieuzasadnione.

Głos zabrał też radny Andrzej Gembołyś i jako Przewodniczący KZPSOiK stwierdził,
że w spotkaniu na początku kadencji tej rady uznano, że nie było sprzyjającego klimatu
do zwołania posiedzenia komisji dotyczącego w/w tematu.

Przewodniczący Rady podziękował za uzupełnienie odpowiedzi.

Na pytanie radnego Stanisława Bieli Wójt Gminy wyjaśnił § 3 uchwały dotyczący zatrudnienia nauczycieli pracujących w Filii w Jedlinie.

Uchwała Nr XXXVII/203/2006 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojszowy.

Powyższa uchwała jest konsekwencją likwidacji Filii w Jedlinie. Ustala się w niej plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojszowy z aktualnymi adresami szkół. Ustala się również granice obwodów publicznych szkół podstawowych
z aktualnymi nazwami ulic.

Na wniosek radnego Antoniego Wilczka przeniesiono z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojszowach  ul. Dąbrowa do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świerczyńcu ponieważ dzieci z tej ulicy uczęszczają do szkoły w Świerczyńcu.

Kończąc omawianie uchwał Wójt Gminy poinformował o zmianie numeracji uchwał.
Zmiana wynikła z powodu wycofania projektu uchwały dotyczącej podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lutego br., a zatem projekt tej uchwały jest bezprzedmiotowy i będzie omawiany na jednej z następnych sesji.

Ad. 7
Przyjęcie uchwał:

Uchwała Nr XXXVII/200/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2006.

14 głosów - za

Uchwała Nr XXXVII/201/2006 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokości dodatku mieszkaniowego.

14 głosów - za

Uchwała Nr XXXVII/202/2006 w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. Filii
w Jedlinie Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.

13 głosów – za

                     1 głos – wstrzymujący się

Uchwała Nr XXXVII/203/2006 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojszowy.

14 głosów - za

Ad. 8

Przedstawienie informacji Dyrektora Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach z działalności za 2005r.

Sprawozdanie przedstawione przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach Panią Izabelę Wróbel stanowi załącznik do protokołu.

Do wglądu radnych były też kroniki z działalności biblioteki.

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy pozytywnie ustosunkowali się do działalności biblioteki i podziękowali za złożone sprawozdanie.

Ad.9
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy od ostatniej sesji tj. za okres od 28.12.2005r. do 31.01.2006r.

-         7-8. 01.br. - udział w Powiatowo-Gminnym Przeglądzie Kolędowym w kościele
w Bojszowach Nowych,

-         10-12.01.br. – Spotkanie z Seniorami Gminy Bojszowy,

-         14.01. br. Gminny Turniej w Siatkówce o „Puchar Mikasy”

-         16.01.br. – spotkanie z laureatami konkursu gminnego „Gwiazdka Bożonarodzeniowa”.

-         18.01. br. – spotkanie z Emerytami i Rencistami Kół Bojszowy i Bojszowy Nowe,

Poinformował Wysoką Radę, że do służbowego wykorzystania w biurze Rady Gminy jest sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
za rok 2005.

 

Przedstawił średnią frekwencję na sesjach Rady Gminy w 2005r., która wyniosła 92%.

Stuprocentową frekwencję w obradach sesji mieli: Lidia Siwy, Stanisław Biela, Eugeniusz Biolik, Krzysztof Kończalski, Grzegorz Tomala Piotr Wróbel, Marek Kumor,

- 90% - Irena Brzezińska, Andrzej Gembołyś, Antoni Wilczek, Adam Wybraniec,
- 80% - Bogusław Biolik, Andrzej Czyrwik, Czesław Hachuła, Wojciech Tęsiorowski.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za pracę na sesjach , posiedzeniach komisji oraz w kontaktach służbowych z mieszkańcami gminy.

Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata szczegółowo omówił sprawy dotyczące  działalności Urzędu Gminy Bojszowy podane w punktach:

- remont kotłowni i modernizacja budynku OSP w Bojszowach Nowych,

- podpisanie zlecenia na nowe punkty oświetlenia ulicznego (9 wniosków – koszt 8 tys. zł)

- drogi dojazdowe do pól – planowano wykonać ul. Przeczną i drogę na Brzeziny , jednak ze  
   względu na pogodę wykonano tylko ul. Przeczną  - koszt 78,677 zł,

- przegląd obiektów komunalnych i usuwanie śniegu z dachów,

- kontynuacja budowy hali sportowej – szczegółowe informacje (ślusarka aluminiowa, okna, 
  drzwi, dokupienie 28m
2 gruntu wzdłuż hali, duże zaawansowanie robót),

- inwestycja w Świerczyńcu – opóźnienie robót ze względów pogodowych, ale nie ma
  zagrożenia nie dotrzymania terminu ukończenia inwestycji,

- przetarg na modernizację ul. Ruchu Oporu,

- przetarg na budowę chodnika i kanalizację ul. Prostej,

- kanalizacja w Bojszowach Nowych – zadanie zakończone w ramach programu SAPARD,

- wnioski o rozgraniczenie i wypłacenie odszkodowań za te grunty (pod drogami są 303
  działki, wpłynęło 102 wniosków, potrzebne środki na to zadanie – od 600  do 700 tys.zł)

- uregulowanie stanu prawnego ul. Siewnej w Świerczyńcu,

- sprzedaż działki w Międzyrzeczu,

- przyjęcie darowizny przy ul. Barwnej w Świerczyńcu,

- komunalizacja gruntu wzdłuż stawu „Poloczek” w Świerczyńcu,

- wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o dofinansowanie inwestycji hali
  sportowej,

- niska emisja – rozliczenie III edycji i zakończenie zgodne z harmonogramem,

- kontrola z WFOŚ pod względem wydatkowania środków na kanalizację
  w Bojszowach (zakończona wynikiem pozytywnym, zaliczenie umorzeń),

- statystyka gminy (w 2005 roku - 6516 mieszkańców – przybyło 75 osób, 61 urodzeń,
   50 zgonów),

- wykonanie dochodów oraz wydatków za 2005r. 

- inwestycje – na poziomie 8 mln zł,

- prace nad budżetem na 2006 rok,

- informacja o braku opłaty eksploatacyjnej,

- zasygnalizowanie problemu dotyczącego wyrobisk górniczych.

Zapytania:

      Radny Antoni Wilczek – gdzie będą zamontowane punkty świetlne? (postulowano montaż    
       lampy na ul. Prostej)

      - przekazał prośbę mieszkańców o usunięcie zwałów śniegu ze skrzyżowań ulic,
  ( dla przykładu - skrzyżowanie ul. Ruchu Oporu z  Korzenicką )

       - wnioskuje, aby spychacz gąsienicowy poszerzył ul. Ruchu Oporu i Barwną usuwając
          zwały śniegu,

- wyraził zdziwienie, że Powiat nie dołoży grosza do ul. Prostej, a potem się szczyci, że
  to ich robota, tak jak to było w przypadku ul. Jedlińskiej, a prace remontowe na ul. Ruchu
  Oporu również czekają,

- czy gmina poniosła koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego ul. Siewnej?

- przekazał uwagi z prac przy odśnieżaniu hali sportowej – skargi strażaków na brak   
  rękawic, butów, łopat , strażacy pracując 5 godzin i nawet herbaty nie było dla nich,
   może by wystawić fakturę za odśnieżanie dachu i pieniądze przeznaczyć na w/w braki,
   gdzie tylko, to strażacy, ale kiedyś tych społeczników zabraknie , nie zakupiono
   kompresora dla OSP Bojszowy Nowe, bo trzeba oszczędzać pieniądze na nowy wóz
   strażacki dla OSP Międzyrzecze,

- przekazał uwagi do odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski Komisji Przestrzegania Prawa,
  Ładu i Porządku Publicznego dotyczące obniżenia krawężników w celu rozwiązania
  problemu ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Ruchu Oporu, Korzenickiej, Cichy
  Kącik i Prostej oraz w zatoce autobusowej przy przedszkolu w Bojszowach sugerując inne
  rozwiązania techniczne.

Radny Krzysztof Kończalski – czy w związku z uciążliwą zimą, istnieją problemy
z piecami zainstalowanymi w ramach programu „niska emisja”?

- czy coś wiadomo na temat internetu radiowego?

- czy prawdą jest, że w trakcie prac dachowych na hali sportowej została zamoczona wełna
   mineralna?

- podziękował Wójtowi Gminy za szybką reakcję dotyczącą usunięcia gołoledzi na drogach,

- czy konieczne jest prowadzenie zajęć świetlicowych w dwóch odrębnych placówkach
  (chodzi o świetlice szkolne i prowadzone przez GOPS ) w tych samych godzinach?

Radny Andrzej Gembołyś – prosi o interwencję w sprawie dotyczącej powiatu pszczyńskiego, chodzi o niebezpiecznie pochylone 2 drzewa nad jezdnią, na drodze 931 –
na odcinku lasu jankowickiego,

- wyraził zaskoczenie reakcją Starosty odnośnie szerokości ul. Ruchu Oporu, niezgodnej
   z przepisami ( jeżeli droga ma mieć 6 m, to tak ma być i roboty mają być wykonane ),

Radny Stanisław Biela – prosi o wyjaśnienie udzielania stypendium dla uczniów wybitnie zdolnych, dlaczego jednorazowe, a nie miesięczne?

- nawiązując do tragedii w Chorzowie, w związku z którą powstało zarządzenie odnośnie
  odśnieżania dachów, zadał pytanie czy w każdym przypadku jest to konieczne?                     

- nazwał „samowolką” postawienie słupa elektrycznego w drodze – dotyczy ul. Siewnej
  i zapytał czy jest to wyjaśnione?

- czy została wyjaśniona sprawa zaniżonej liczby mieszkańców naszej gminy
  (błąd powstał przy spisie powszechnym, przez co zaniżona była subwencja)?

Radny Adam Wybraniec – ponownie poruszył temat niebezpiecznego zakrętu
ul. Gaikowej z ul. Pancerniaków, czy jest możliwość założenia barier ochronnych?

Radny Wojciech Tęsiorowski-  czy nie można zmienić personelu bojszowskiej poczty
(pracownik nie zna mieszkańców, powstał problem z upoważnieniem odbioru przekazu)?

Radny Grzegorz Tomala – ponowił pytanie odnośnie dowozu dzieci do szkół średnich,
i zawnioskował, aby sprawę załatwić w trybie natychmiastowym, ponieważ osobiście wracał z Bierunia autobusem o godz.13
30 i był świadkiem upychania dzieci,

- każda zakończona inwestycja ma być poddana kontroli przez Komisję Rewizyjną, czy
  będzie przeprowadzona kontrola zakończonej inwestycji kanalizacji w Bojszowach
  Nowych?

- zgłosił brak odpowiedzi Wójta na wnioski Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej Oświaty
  i Kultury,

- uwaga do redaktora „Naszej Rodni” - każda szkoła miała mieć swoją rubrykę w gazecie,
  niestety brakuje takich informacji,

 Radny Stanisław Biela – przekazał Przewodniczącemu Rady sprawozdanie z działalności
  Komisji Gospodarki Komunalnej za 2005 rok.

 

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy:

Punkty oświetlenia ulicznego – montaż nowych punktów świetlnych będzie w miejscach, gdzie powstały nowe domy na ul. Chmielnej, Szyszkowej, Fabrycznej, Ruchu Oporu, Społecznej, Barć, Myśliwskiej, Pancerniaków.  Na ul. Prostej lampa zostanie założona
w późniejszym terminie.

Odśnieżanie skrzyżowań- w związku z bardzo intensywnymi opadami śniegu wszystkie środki na ten cel zostały wykorzystane i aktualnie nie ma technicznych możliwości usunięcia zwałów śniegu ze skrzyżowań.

Spychacz gąsienicowy – w tym roku nie przewiduje się użycia takiego sprzętu (nie zostało ujęte w przetargu, ponadto istnieje obawa o zniszczenie nawierzchni).

Ulica Prosta – zadanie to będzie realizowane, pomimo braku środków z powiatu i pomimo, że brak jednomyślności co do potrzeby tej inwestycji.

Ulica Ruchu Oporu – remont ulicy będzie realizowany zgodnie z projektem i z zachowaniem wymaganych zasad. 

Ulica Siewna – poniesiono koszty podziału oraz koszty związane z aktem notarialnym, innych opłat nie było.

Uwagi dot. strażaków – potrzeby strażaków są realizowane zgodnie z budżetem przeznaczonym dla OSP.  Środki finansowe na podstawowy sprzęt są zabezpieczone.

 

Zakup kompresora – docelowo – temat otwarty lecz na dzień dzisiejszy nie jest to sprawa pierwszej potrzeby

Zakup wozu strażackiego dla OSP Międzyrzecze – jest możliwość zakupu samochodu strażackiego przy udziale gminy tj. ok. 30 tys. zł z budżetu , a pozostała kwota z Zarządu Wojewódzkiego Staży Pożarnych, jeżeli uda się te środki pozyskać, to na pewno z tego skorzystamy.

Krawężniki –rozwiązanie problemu z krawężnikami w trakcie prac remontowych
ul. Ruchu Oporu uważam za zasadne i taka była odpowiedź, natomiast obniżenie chodników w zatoce autobusowej obok przedszkola może być wykonane dopiero po zakończeniu zimy.

Niska emisja – do tej pory nikt nie zgłaszał uwag, oferta pieców jest bardzo szeroka (w tym roku dopuszczono jeszcze 2 dodatkowe piece), mieszkańcy sami sobie wybierają piec
i w przypadku potwierdzonych uwag, piec może zostać wycofany z programu „niskiej emisji”.

Internet radiowy – jest dostępny i można z niego korzystać. Firma ogłasza swoje usługi
na terenie naszej gminy.

Zamoczenie wełny mineralnej na hali sportowej – nazwał bzdurą i pozostawił bez komentarza.

Świetlice – każda działalność świetlicy jest prowadzona w ramach innych środków, powstałe placówki wsparcia dziennego – sprawdzają się, a do świetlic szkolnych również uczęszczają dzieci dlatego te placówki są potrzebne.

Niebezpiecznie pochylone drzewa na drodze 931 - informacja została przyjęta przez Wójta.

Stypendia – są dwojakiego rodzaju: socjalne - wypłacane zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz za osiągnięcia w nauce i w sporcie – wypłacane jednorazowo.

Ulica Siewna – sporny temat słupa energetycznego w drodze, do tej pory nie został wyjaśniony, sprawa jest skomplikowana, problem spróbuje rozwiązać powołana komisja.

Spis powszechny – ilość mieszkańców jest zgodna ze stanem faktycznym, błąd został wyprostowany, subwencja od osób fizycznych jest naliczana właściwie.

Niebezpieczny zakręt – ul. Gaikowa jest drogą powiatową i założenie barier ochronnych nie należy do kompetencji Wójta, jednak przyjmuje do wiadomości zasygnalizowany problem.

Poczta – bojszowska poczta jest filią poczty Bieruń. Zostanie wystosowane pismo dotyczące skarg na jakość obsługi przez pracowników poczty.

Autobusy – uciążliwości zasygnalizowane w interpelacji są znane i na bieżąco w miarę możliwości korygowane. W chwili obecnej planowane jest spotkanie Wójta
z przedstawicielami PKS Oświęcim oraz zainteresowanymi mieszkańcami gminy.
Wójt wyraził nadzieję, że na tym spotkaniu wiele spraw zostanie wyjaśnionych.
Jednocześnie zasygnalizował, że problem komunikacji i jego rozwiązanie jest nie tylko problemem naszej gminy, ale również gmin ościennych.

Brak odpowiedzi na wnioski komisji – informacja została przyjęta do wiadomości
i odpowiedzi zostaną dokładnie przeanalizowane.

 

Rubryka o szkołach w gazecie -  Redaktor Naczelny Zbigniew Zając poinformował, że materiały dotyczące poszczególnych szkół będą się ukazywały w gazecie (zgodnie
z ustaleniami). Nie ukazanie się niektórych artykułów ostatnim numerze „Naszej Rodni” było spowodowane późnym otrzymaniem materiałów.

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji Wojciech Tęsiorowski poinformował, że przedstawi plan pracy na najbliższej sesji Rady Gminy.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska