http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  20-09-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  20-09-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2005 20.09.2005

 

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 14 września 2005r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał, w tym uchwały dotyczące zmian w budżecie.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 11 radnych
( nieobecni uspr.: Bogusław Biolik, Czesław Hachuła, Wojciech Tęsiorowski,
 spóźn. Krzysztof Kończalski)
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.

Ad.4
Przedstawienie projektów uchwał.

Wójt Gminy skomentował temat zadłużenia naszej gminy, następnie omówił uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Uchwała Nr XXXIV/170/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej”.

Kredyt w kwocie 2.000.000,-zł zostanie spłacony w latach 2007-20012, a jego spłata  zostanie sfinansowana z podatków, opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej (wpływ opłaty eksploatacyjnej do 2009r.)

W odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Tomali poinformował, że raty mają pokrycie w dochodach, a zatem nie będzie problemu ze spłatą kredytu.

Uchwała Nr XXXIV/171/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”
na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu”.

Kredyt w kwocie 700.000,-zł zostanie spłacony w latach 2006-20011, a źródłem pokrycia będą podatki, opłaty lokalne oraz opłata eksploatacyjna.

Bez uwag radnych.

 

Projekt uchwały Nr XXXIV/172/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn.: Obszarowy program likwidacji niskiej emisji dla Gminy Bojszowy – Etap III” jako bezprzedmiotowy został wycofany
z porządku obrad sesji.
Kolejnym uchwałom nadano nowe numery.

Uchwała Nr XXXIV/172/2005 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy
do złożenia wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert
na dotacje inwestycyjne z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej”.

W/w upoważnienie jest niezbędne w celu wystąpienia o dotację inwestycyjną na zakończenie zadania dotyczącego zagospodarowania terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu  (II etap- ogrodzenia, parking, place).

Bez uwag.

Uchwała Nr XXXIV/173/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

Wójt Gminy omówił zmiany w budżecie przedstawione w załącznikach do uchwały.

Zwiększenia dochodów wynoszą 1.302.181,-zł i dotyczą następujących działów:

-         dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa dochody o kwotę 1.285.831,- zł
na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych,

-         dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa dochody o kwotę 9.850,-zł na wypoczynek śródroczny dzieci („zielone szkoły”),

-         dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa dochody o kwotę 6.500,- zł na zakup sprzętu medycznego (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej).

Wydatkowanie wyżej wymienionych dochodów przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Bez uwag radnych.

Dwie pozostałe uchwały dotyczą oświaty i zostały przedstawione przez Panią Sekretarz Gminy Panią Longinę Giedwiłło.

Uchwała Nr XXXIV/174/2005 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.

Powyższa uchwała nie uległa zmianie w stosunku do podjętej w 2004 roku. Projekt uchwały powstał w związku z obowiązkiem corocznego uchwalania tych zasad i został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty oraz związku zawodowe.

Uchwała Nr XXXIV/175/2005 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Ten projekt uchwały jest przyjmowany po raz pierwszy. Tryb i kryteria nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przedstawia załącznik nr 1
do uchwały. Pani Sekretarz Gminy omówiła zmiany, które zostały naniesione na wniosek związków zawodowych.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody wójta/dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

Radny Krzysztof Kończalski - po zapytaniu, czy zapis w §  2, pkt 1,  ppkt 3 stwierdzający, że z wnioskiem o przyznanie nagrody występują zakładowe organizacje związkowe jest obowiązkowy i  czy wynika z przepisów i po uzyskaniu odpowiedzi Pani Sekretarz Gminy, że wynika z opinii związków zawodowych - wystąpił z wnioskiem formalnym, aby wykreślić ten zapis.

Radny Andrzej Gembołyś poparł wniosek radnego Kończalskiego.

Po dodatkowych wyjaśnieniach Pani Longiny Giedwiłło oraz Radcy Prawnego Pana Mirosława Nosalika, na temat skutków takiego działania, radny Kończalski podtrzymał swój wniosek.

Radny Grzegorz Tomala – poprosił o wyjaśnienie, dlaczego decydują o tym związki
z Tychów, a nie z Bojszów?

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Krzysztofa Kończalskiego o wykreślenie w załączniku Nr 1 do uchwały w  § 2, pkt 1,  ppkt 3 zapisu następującej treści „ zakładowe organizacje związkowe”.

Na skutek głosowania; 7 głosów – za, 2 głosy – przeciw, 3 głosy – wstrzymujące się wniosek przeszedł.

Radny Stanisław Biela – w ślad za wnioskiem radnego Krzysztofa Kończalskiego wystąpił
z wnioskiem formalnym o wykreślenie w §  2, pkt 2, ppkt 3 następującej treści „ Po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych”.

Wniosek również przeszedł w wyniku następującego głosowania: 8 głosów – za,
2 głosy – przeciw, 2 głosy – wstrzymujące się.

 

Ad. 5
Przyjęcie uchwał :

W głosowaniu udział brało 12 radnych.

Uchwała Nr XXXIV/170/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej”.

                                        12 głosów - za

Uchwała Nr XXXIV/171/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”
na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świerczyńcu”.

12 głosów - za

Uchwała Nr XXXIV/172/2005 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy do złożenia wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu ofert na dotacje inwestycyjne z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej”

12 głosów – za

Uchwała Nr XXXIV/173/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

12 głosów – za

 

 

Uchwała Nr XXXIV/174/2005 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.
                                                  12 głosów – za

Uchwała Nr XXXIV/175/2005 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

11 głosów – za

                                         1 głos – wstrzymujący się

Ad. 6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy:

-         spotkanie liderów szkół średnich z Wójtem Gminy,

-         Powiatowe Zawody OSP w Imielinie o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego (gratulacje dla wszystkich jednostek naszej gminy, a szczególnie dla OSP w Bojszowach Nowych za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej),

-         Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym ( Reda ) – w turnieju wziął udział Przewodniczący RG Pan Marek Kumor, który zdobył w mikście wraz z Gabrielą Kumor III miejsce w Polsce. Ponadto za prezentację Gminy Bojszowy oraz postawę na korcie został wybrany „Misterem Mistrzostw”

-         podziękowanie radnym za przygotowanie i prowadzenie zawodów i imprez ogólnie dostępnych w okresie wakacji,

-         podziękowanie społeczności i radnym miejscowości Jedlina za przygotowanie obrzędu dożynkowego.

Wójt Gminy przyłączył się do podziękowań, po czym omówił następujące sprawy:

-         dożynki’2005 (społeczność miejscowości Jedlina po raz kolejny dowiodła, że     organizacja imprezy przebiegła pomyślnie – podziękowania na ręce radnego Andrzeja Czyrwika oraz dla strażaków za zabezpieczenie dożynek),

-         festyn z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność” (na boisku w Bojszowach uczestniczyło kilka tysięcy osób, bez zniszczeń i strat),

-         informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2005r. (pozytywna opinia RIO,
do wglądu w Referacie Organizacyjnym UG.)

-         wyniki kontroli gospodarki finansowej naszego urzędu przeprowadzonej przez Regionalną Izbę obrachunkową w Katowicach w dniach 10.03 do 15.04. br.
(6 wniosków szczegółowo omówionych przez Wójta Gminy – do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej),

-         realizacja inwestycji (kanalizacja Bojszowy Nowe- Świerczyniec, hala sportowa, zagospodarowanie terenu przy szkole w Świerczyńcu, program „niskiej emisji”, przetargi: wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Barwnej,  ul. Pancerniaków,
ul. Św. Jana, modernizacja budynku OSP w Bojszowach Nowych, CO w agronomówce w Bojszowach Nowych.

 

-         droga powiatowa ul. Prosta -chodnik i modernizacja  (złożony przez powiat wniosek
do SAPARDU nie został przyjęty – ponowiono wniosek),

-         modernizacja dróg dojazdowych do pól,

-         rozgraniczenie ul. Wiklinowej,

-         realizacja zakupu wiat przystankowych,

-         modernizacja ul. Gaikowej ( w ramach środków powiatowych – nowa nawierzchnia, przykanaliki , krawężniki),

-         park w Jedlinie (zamiary odtworzenia nieistniejącego zamku w takim stylu, jaki był przed zburzeniem, obiekt może powstać tylko ze środków prywatnych ,za zasadach prawa wieczystego, z  narzuconymi warunkami),

-         zatoka autobusowa w Międzyrzeczu,

-         działki do zbycia ( przy ul. Lisiej, przy ul. Szyszkowej),

-         umorzenie pożyczki ( warunek – że na cele ekologiczne – kanalizacja B.N.- 570 tys. zł,
III etap budowy oczyszczalni przyzagrodowych w Świerczyńcu – 30 tys. zł)

Zapytania:

      Radny Stanisław Biela – poinformował o posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu
      5 września 2005r. w celu omówienia propozycji zmian w statucie Gminy Bojszowy
      zgłoszone przez Pana Janusza Gwóźdź oraz przekazał protokół z posiedzenia
      Przewodniczącemu Rady Gminy i Pani Sekretarz Gminy,

      -     co z remontem sali narad Rady Gminy?

-          co z zagospodarowaniem starej szkoły w Świerczyńcu  (nie skoszona trawa)?

-          jakie będą zasady budowy oczyszczalni przyzagrodowych (są jeszcze przypadki wpuszczania ścieków do rowu)?

-          czy będzie kanalizacja ul. Lawendowej i Klubowej?

-          czy prawdą jest, że była przeprowadzona kontrola hydrantów  (na ul. Zakątek
z hydrantu cieknie woda)?

-          czy prawnie można dokonać sprzedaży z narzuceniem warunków (chodzi o park
w Jedlinie)?.

Radny Antoni Wilczek – przekazał na ręce Wójta Gminy petycję mieszkańców Bojszów Nowych, dotyczącą uruchomienia kursu na linii 574 w wolne soboty i niedziele,

-          w związku z kanalizacją, poprosił o dopilnowanie właściwych terminów w umowach
z GPK (dotyczy karencji),

-          wnioskuje o położenie drenu przy przedszkolu w Świerczyńcu,

-          czy w tym roku zostaną zaasfaltowane ubytki dróg powstałe podczas robót kanalizacyjnych ( dla przykładu ul. Korzenicka)?

-          dlaczego powiat nie dołoży do modernizacji ul. Prostej ze swojego budżetu – zwrócił uwagę, że wszystkie zadania są realizowane zgodnie z budżetem, a remont ul. Prostej   nadal pozostaje bez realizacji tym bardziej, że krzyżuje się tam pięć ulic - dodał
my partycypujemy w kosztach budowy budynku policji, a powiat nie może dołożyć?

 

 

-          dlaczego wykonawca montujący piece nie informuje o warunkach gwarancji (serwis powinien być gratis)?

-          w związku z pożarem w Bojszowach Nowych, podziękował Wójtowi Gminy
za zorganizowanie posiłku dla strażaków (akcja trwała od godziny 21-ej do 7-ej rano).

Radna Lidia Siwy – w związku z zaleceniami pokontrolnymi RIO, czy OSP będzie płacić za wynajem sali?

-          co było powodem braku informacji na temat „wystawki” pieców?

-          czy roboty przy ul. Bojszowskiej w Jedlinie mają związek ze zbiornikiem wód słonych?

Radny Andrzej Gembołyś – powtórzył pytanie w sprawie ul. Prostej, jeżeli powiat ponowił wniosek, to kiedy zacznie się realizacja zadania?

-          zwrócił uwagę, że jeżeli operatorem inwestycji „niska emisja” z ramienia gminy jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne, to do niego należy dopilnowanie, żeby piec, czy kolektor spełniał wymagane warunki ,

-          czy termin likwidacji zbiornika wód słonych zostanie przesunięty w czasie?

-          uważa, że imprezy sportowe z okazji dożynek’2005 powinny być o wiele lepiej dograne (np. bieg uliczny „od Jana do Jana”), proponuje omówienie tych spraw na posiedzeniu komisji względnie na sesji,

-          zgłosił skargi dotyczące działalności Koła Łowieckiego „Przepiórka”, ponieważ
w wyznaczonym czasie tj. w soboty od godz. 8-ej do 9-tej , nie było komu zgłaszać szkód,

Radny Andrzej Czyrwik – czy mieszkańcy będą mogli korzystać z parku i placu zabaw
w Jedlinie, czy jest ktoś zainteresowany kupnem parku?

Radny Grzegorz Tomala – czy ul. Chmielna będzie zaasfaltowana?

Radny Krzysztof Kończalski – prosi o nacisk na powiat w sprawie ul. Prostej,

-          wnioskuje o częstsze przeglądy hydrantów (brak wody spowodował dłuższy czas gaszenia ostatniego pożaru w Bojszowach Nowych, większe szkody i większe zagrożenie)

-          co spowodowało zmianę wejścia do GOPS-u (dlaczego nie bezpośrednio z zewnątrz)?

Radna Irena Brzezińska – czy będą puchary za II i III miejsce w biegu „od Jana do Jana”
(I miejsce zdobył Pan Borkowy, II – mieszkaniec Bierunia, III- mieszkaniec Imielina)?

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy:

Remont sali Rady Gminy – projekt jest gotowy, jednak ze względów finansowych zadanie nie zostało rozpoczęte, z końcem roku problem powinien się rozwiązać (pilniejszą sprawą był zakup komputerów). 

Stara szkoła w Świerczyńcu –  jest to teren prywatny, właścicieli przyblokował brak środków na planowane tam przedsięwzięcie jakim jest „dom spokojnej starości”.
W sprawie nie skoszonej trawy zostanie wysłane upomnienie.

Oczyszczalnie przyzagrodowe – procedury i zasady zostaną ustalone, nastąpi też spotkanie z mieszkańcami, z którego uwagi będą do wykorzystania.

 

 

 

Kanalizacja ul. Lawendowej i Klubowej – po ul. Szkolnej, jest to kolejny etap
do realizacji.

Park w Jedlinie  prawnie można dokonać sprzedaży z ograniczeniami , w przypadku parku grunt zostanie oddany w wieczyste użytkowanie i w decyzji zostaną określone wymagane warunki.

Petycja w sprawie kursu autobusu – została przyjęta, po dokładnej analizie podjęte zostaną stosowne działania.

Umowy z GPK – umowy będą zawierane od dnia 1 listopada br.

Drenaż przy przedszkolu – po uprzednim sprawdzeniu możliwości realizacji, drenaż zostanie wykonany.

Asfaltowanie po przekopach kanalizacyjnych – musi być zrealizowane przed nadejściem zimy.

ul. Prosta – jest to zadanie gminy i powiatu jednak pomimo starań, do tej pory nie udało się pozytywnie załatwić sprawy.

Gwarancja na piece – umowy – trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, które proponuje wykonawca. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane do operatora.

Korzystanie z sali przez OSP    nieodpłatnie.

Brak informacji o „wystawce pieców” – stosownej informacji zabrakło w „Naszej Rodni” z powodu awarii technicznej drukarni. Celowym jest, stosowane wcześniej ogłaszanie
ważnych informacji w kościołach.

Projekt skrzyżowania w Świerczyńcu – projekt nie jest odłożony, szukamy środków pomocowych  (dotyczy to również skrzyżowania w Jedlinie).

Zbiornik wód słonych – wykonawcą likwidacji będzie kopalnia (rezygnacja nastąpiła
z powodu różnicy naszych projektów z propozycjami kopalni). Rozpoczęte roboty przy
ul. Bojszowskiej w Jedlinie nie dotyczą zbiornika wód słonych. Jest to budowa zagrody siedliskowej przez Pana Golę na swoim 12 hektarowym gruncie.

Imprezy dożynkowe – przy takich imprezach nie obywa się bez „wpadek”,
puchary za II i III miejsce w biegu „od Jana do Jana” zostaną wręczone.

Koło łowieckie – z powodu ciągłych skarg , ponowione zostaną interwencje.

Park w Jedlinie – aktualnie nie ma osób zainteresowanych kupnem parku, jeżeli chodzi
o plac zabaw dla Jedliny, to na pewno zostanie zakupiony, lecz jego usadowienie nastąpi
po przeanalizowaniu lokalizacji.

ul. Chmielana – asfaltowanie dróg jest planowane na przyszły rok.

Przeglądy hydrantów – wszystkie hydranty w gminie w miesiącu lipcu i sierpniu br. zostały poddane kontroli ( do tej pory brak protokołu z przeglądu).

Wejście do GOPS-u – miało być z zewnątrz, zmiana nastąpiła ze względów technicznych.
(całe podpiwniczenie zostało przekazane GOPS-owi., pełna obsługa będzie w Świerczyńcu, nie będzie placówki w Bojszowach).

 

 

 

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska